Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72594

Hankkeen nimi: Hotelli Kultahipun laajennus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.10.2016 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KULTAHIPPU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2444793-1

Jakeluosoite: Petsamontie 1

Puhelinnumero: +358 407235043

Postinumero: 99800

Postitoimipaikka: IVALO

WWW-osoite: www.hotellikultahippu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkinen Ismo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ismo.makinen(at)hotellikultahippu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407235043

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hotelli Kultahippu kasvattaa majoituskapasiteettiaan 3o superiorhuoneella, laajennuksen myötä majoituskapasiteetti nousee 128 asiakaspaikkaan. Laajennus mahdollistaa kasvaneeseen kansainväliseen kysyntään vastaamisen korkealuokkaisella matkailupalvelulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 860 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 816 795

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 860 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 816 795

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Petsamontie 1

Postinumero: 99800

Postitoimipaikka: IVALO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 9, joihin työllistyvät naiset 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11.00, joihin työllistyvät naiset 6.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Neutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Alalla vallitsee tasa-arvo.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite on ollut lisätä Kultahippu Oy:n majoituskapasiteettia ja vahvistaa sen asemaa kansainvälisillä matkailualan markkinoilla. Tavoitteena on ollut luoda uusia työpaikkoja alueelle sekä suoraan työllistäen että välillisesti. Korkeatasoisen majoituskapasiteetin lisääminen ja uusien työpaikkojen luominen kasvattaa myös alueen vetovoimaisuutta, mikä lisää alueellista hyvinvointia. Hankkeen avulla saavutettiin Kultahippu Oy:n majoituskapasiteetin kaksinkertaistaminen sekä luotiin toistakymmentä uutta työpaikkaa. Lisäksi hankkeella oli positiivisia välillisiä vaikutuksia alueellisesti.