Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72602

Hankkeen nimi: Kasvupolku

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.10.2016 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PACCAS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2481620-7

Jakeluosoite: Palolanraitti 31

Puhelinnumero: +358 500876345

Postinumero: 68320

Postitoimipaikka: RUOTSALO

WWW-osoite: www.paccas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koittola Satu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.koittola(at)paccas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500876345

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia mm Aasian markkinoille, kehittämällä tuotantoprosesseja, löytämällä oikeat myyntikanavat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit,luomalla mallisto kansainvälisille markkinoille sekä laatimalla yrityksen brändistrategia.Lopputuloksena kansainvälisesti tunnettu brändi/yritys, joka työllistää useita henkilöitä Suomessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 6 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 152

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 152

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Palolanraitti 31

Postinumero: 68320

Postitoimipaikka: RUOTSALO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole aiheelista
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yritys toimii naisvaltaisella alalla ja osaajia koulutetaan lisää juuri naisista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Suomessa tuotettu nahka on Reach sopimusten mukaista. Suomessa lisäksi jätevedet puhdistetaan tarkkaan verrattuna moneen maahan. Nahan on todettu olevan jo itsessään ekologinen vaihtoehto. Nakatuote on lisäksi usein kierrätettävä ja kestävä verrattuna tekstiiliin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Suomessa tuotettu sähkäenergia on verraten puhdasta. Kuljetusmatkat on lyhyitä, joten hiilijalanjälki jää ulkomaiseen tuoteeseen verrattuna pieneksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Tuotantoprosessien kehittäminen takaa materiaalien käytön tehostamista ja jätteet pyritään kierrättämään esim. askarteluun tai koruntekijöille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 0
Työpaikkojen luominen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin yrityksen omalla rahoituksella sekä Elyn myöntämällä tuella. Hankkeen tarkoitus oliHyrityksen profiilia ja parantaa toimintaympäristöä,sekä tehostaa työvaiheita. Hankkeessa onnistuttiin mielestäni hyvin. Yrtyksen Brändi-hiottiin yhdessä Scuba , Creativen kanssa ja yritys toteutti sen pääsääntöisesti itse, jotain apua ostettiin tekniseen toteutukseen. Yrityksen ulospäin näkyvä ilme muuttui selkeästi kuvaamaan enemmän tuotteiden korkeaa laatua ja vaikutti positiivisesti liikevaihtoon. Investoinneilla saatiin myös jonkin verran tehostettua toimintaa ja materiaalisäästöjä aikaiseksi.