Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72652

Hankkeen nimi: KOHTAAMO 2.0

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 28.2.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kokkolanseudun Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1798904-6

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: 0447809097

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.kosek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pesola Anne Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.pesola(at)kosek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447809097

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä kasvulle Kokkolan mikro- ja pk-yrityksissä toteuttamalla yrityksille kasvusuunnitelmia, jossa tunnistetaan kasvun haasteita, sekä tarjoamalla konkreettisia keinoja kasvun tueksi. Koska pienen yrityksen kasvun keskeiset lähtökohdat ovat tiukasti sidoksissa yrityksen
kasvuhaluun ja kasvukykyyn, hankkeen tavoitteena on pyrkiä löytämään alueelta n. 30 aidosti kasvuhaluista yritystä,
toteuttamaan kasvupolkusuunnitelma/strategia kasvun mahdollistamiseksi, sekä tarjoamaan kasvun tueksi
mahdollisuus tarvittavien tarvittavien tietojen, taitojen sekä verkostojen hankkimiseksi. Tavoitteena on viedä eteenpäin ja toteuttaa projektiksi 1-2 yrityksen kasvun kannalta relevanttia kehittämiskohdetta mm. tarjoamalla asiantuntija-alustettuja teemapäiviä/valmennuskokonaisuuksia. Hankkeessa edistetään vahvasti yritysten välistä kumppanuutta sekä toisilta oppimista erityisesti yritysryhmäkohtaisilla valmennuksilla myös uusien innovaatiorajapintojen synnyttämiseksi. Kasvusuunnitelma, ostopalveluihin sisällytetty asiantuntijapalvelu, sekä vertaisoppiminen mahdollistavat monitasoisen yritysten kehittämisen, jota tukee KOHTAAMO 2.0-hankkeen rooli osana laajempaa hankekokonaisuutta yhteistyössä KYO Telakka-hankkeen ja Centrian Pilottipooli-hankkeen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on alueen kasvuhaluiset pk-yritykset. Kasvuhalukkuus tullaan selvittämään sekä alussa toteutettavalla kartoituksella, jonka perusteella pystytään tunnistamaan ne yritykset, joilla on halukkuus lähteä luomaan suunnitelmaa. Hankkeessa tullaan järjestämään alkukartoituksen lisäksi myös avoimia seminaareja, joiden toivotaan osaltaan kannustavan alueen yrityksiä kasvuun ja/tai kansainvälistymiseen. Kasvuhalukkuus ja tavoite määräytyy hankkeessa ennen kaikkea yrityksen itsensä lähtökohdista ja tavoitteista käsin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vaikka hankkeen kohderyhmänä on ensisijaisesti alkukartoituksen perusteella löydetyt kasvuhaluiset yritykset, toivotaan hankkeen tulosten, erityisesti hankkeessa luotavan mallin hyödyntämisen, kokeilukulttuurin hyödyntämisen osana kehitystyötä sekä toisilta yrityksiltä oppimisen kulttuurin leviävän laajemmin alueen kehittämisorganisaatioiden sekä yrittäjien keskuudessa. Hankkeessa tullaan tekemään aktiivista yhteistyötä sekä jakamaan kokemuksia erityisesti Centrian Pilottipooli- ja KYO:n Telakka-hankkeiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 182 365

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 767

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 521

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 202 524

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24.00, joihin työllistyvät naiset 17.50

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joista naisten perustamia 2.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Vahvistaa alueen yritysten kasvuedellytyksiä- ja valmiuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Mahdollistaa uusien innovaatiorajapintojen muodostumisen yhteisöllisen kehittämisen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kohtaamo 2.0 hanke oli jatkoa Kohtaamo hankkeelle, jonka tavoitteena oli luoda edellytyksiä kasvulle Kokkolan pienyrityksissä perustamalla Kokkolaan yrittäjien oma yhteisö, joka toimi paitsi yhteisenä avoimena toimitilana, myös yrittäjien oppimisalustana. Kohtaamo 2.0- hanke jatkoi toimintaa uusissa tiloissa ja kehitti edelleen yritysryhmäkohtaisten valmennusten avulla kasvusuunnitelma mallia. Hankkeen erityisenä tavoitteena oli luoda edellytyksiä kasvulle Kokkolan mikro- ja pk-yrityksissä toteuttamalla yrityksille valmennuksia ja seminaareja joissa kehitetään kasvusuunnitelma mallia, sekä tarjotaan konkreettisia keinoja kasvun tueksi.

Kasvusuunnitelmien mallinnuksiin osallistui 84 yritystä. Hanke tarjosi kasvun tueksi tietoja, taitoja sekä verkostoja. Hankkeessa etsittiin ja testattiin työkaluja yrityksen kasvun kannalta relevanttien esteiden voittamiseksi. Hankkeessa edistettiin vahvasti yritysten välistä kumppanuutta sekä toisilta oppimista yritysryhmäkohtaisilla valmennuksilla sekä tukemalla yrittäjien verkostoitumista. Yritysten verkostoitumista tuettiin yrittäjien kuukausittaisten ryhmäkokoontumisten aloittamisella Kokkolassa. Asiantuntijapalvelut ja valmennukset sekä vertaisoppiminen mahdollistivat monipuolisen kasvusuunnitelma mallin luomisen, jota tuki KOHTAAMO 2.0-hankkeen rooli osana laajempaan hankekokonaisuutta yhteistyössä KYO Telakka-hankkeen ja Centrian Pilottipooli-hankkeen kanssa. Nämä mallit ja työkalut jäävät osaksi Kokkolanseudun Kehitysyhtiön jokapäiväistä toimintaa.

Hanketta toteutettiin Kokkolassa ajalla 1.3.2017-28.2.2019 ja se lisäsi alueen yrittäjien sekä kehitysyhtiön tietoja ja taitoja kasvun tueksi.