Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72655

Hankkeen nimi: Harriniva Master Plan

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.1.2017 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HARRINIVA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0511442-9

Jakeluosoite: harrinivantie 35

Puhelinnumero: 0400155100

Postinumero: 99300

Postitoimipaikka: MUONIO

WWW-osoite: www.harriniva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pietikäinen Niina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina(at)harriniva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443089876

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Harrinivan master plan ¿työn tavoitteena on määrittää missä Harriniva on, minne yritys haluaa vuoteen 2035 mennessä ja miten sinne päästään. Työn aikana luodaan yrityksen visio, mutta myös kestävästi toteuttavissa oleva konkreettinen toimenpidesuunnitelma ja työkalu vision toteuttamiseksi. Harrinivan tavoitetila tullaan määrittämään seuraavien osakokonaisuuksien kautta: 1) perinteet, arvot, visio & toiminta-ajatus, 2) kilpailukyky, ainutlaatuiset myyntivaltit, erottuminen, kestävän kehityksen suunnitelma ja brändi, 3) matkailuinfrastruktuurin omistus ja kehityspotentiaali, 4) saavutettavuus, 5) kohteiden ominaispiirteet, profiilit ja haluttu asiakaskokemus, 6) nykyiset ja tavoitellut asiakkaat, 7) myyntikanavat, ja 8) tuottavuuden parantaminen ja operatiivisen toiminnan tehostaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 940

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 111 368

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 156 940

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 111 368

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Muonio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Harrinivantie 35

Postinumero: 99300

Postitoimipaikka: MUONIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutusten arvio on tehty. Arvion mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. (http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php). Liiketoiminnan kehittäminen nais- ja työvoimavaltaisella matkailualalla edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutusten arvio on tehty. Arvion mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Liiketoiminnan kehittäminen nais- ja työvoimavaltaisella matkailualalla edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ympärivuotisuus lisäisi pysyvien, naisvaltaisten työpaikkojen määrää
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole hankkeen päätavoite, mutta välillinen vaikutus on huomattava matkailutoimialan naisvaltaisuudesta johtuen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeessa tehdään kestävän kehityksen suunnitelma ja käydään läpi yrityksen operatiivinen toiminta resurssitehokkuuden näkökulmasta. Ekologinen kestävyys tuodaan osaksi yrityksen brändiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeen päätavoite - ympärivuotisuuden kehittäminen - vähentää ilmastonmuutoksesta yritykselle aiheutuvia riskejä. Ekologinen kestävyys tuodaan osaksi yrityksen brändiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeessa tehdään kestävän kehityksen suunnitelma. Yrityksen ainutlaatuiset myyntivaltit perustuvat monimuotoiseen luontoon, jonka suojeleminen ja kestävä käyttö on osa operatiivisen toiminnan suunnittelua. Ekologinen kestävyys tuodaan osaksi yrityksen brändiä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Luontomatkailu perustuu puhtaaseen ympäristöstään, mikä huomioidaan kestävän kehityksen suunnitelmassa. Suunnitelman osana tehdään vähähiilisyystarkastelu. Ekologinen kestävyys tuodaan osaksi yrityksen brändiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Yrityksen lähes koko toiminta-alue kuuluu natura 2000 -alueeseen (Tornionjoen- ja Muonionjoen vesistöalue). Tämä otetaan huomion toimintojen suunnittelussa, erityisesti matkailuinfrastuktuuri-osiossa.Ekologinen kestävyys tuodaan osaksi yrityksen brändiä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa tehdään kestävän kehityksen suunnitelma, jossa huomioidaan materiaalien resurssitehokas käyttö sekä kierrätys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeessa tehdään kestävän kehityksen suunnitelma, jossa huomioidaan yrityksen käyttämät energialähteet. Energialähteiden tarkastelu tehdään myös matkailuinfrastruktuuriosiossa. Uusiutuvat energiaratkaisut tuodaan osaksi brändiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Yritys käyttää jo tällä hetkellä paljon paikallisia työntekijöitä ja alihankkijoita ja tukee työvoima- ja palveluvaltaisena yrityksenä alueen rakennemuutokseen sopeutumista. Hankkeen yksi päätavoite, ympärivuotisuuden lisääminen, lisäisi elinkeinorakenteen kestävyyttä ja alueen kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 7
Yrityksen päätoimiala on matkailupalveluiden tuottaminen, joiden kehittäminen ympärivuotiseksi liiketoiminnaksi on hankkeen yksi päätavoitteista.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa tehdään laaja saavutettavuusselvitys, jonka tavoitteena on tehostaa asiakkaan matkaketjua (ympärivuotisesti), mahdollistaa kuljetusten tehokkaampi yhdisteleminen, parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta, vähentää turhia kuljetuksia ja vähentää yrityksen riippuvaisuutta matkanjärjestäjis
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Hankkeen yksi päätavoite ympärivuotisuuden kehittäminen, mikä lisäisi sekä työntekijöiden että alueen hyvinvointia. Ympärivuotisuuden kautta henkilökunnan kouluttautumista voidaan kehittää.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hankkeen yksi päätavoite, ympärivuotisuuden lisääminen, lisäisi naisvaltaisia, pysyviä työpaikkoja. Ympärivuotisuus lisäisi myös naisten kouluttautumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Hankkeen arvo-osiossa käydään läpi paikallisen kulttuurin merkitys yrityksen arvoissa, brändissä ja tuotekehityksessä. Yrityksen asiakaskunnan kansainvälistyminen lisäisi alueen kansainvälistymistä ja monikulttuurillisuutta. Paikallisuus tuodaan osaksi brändiä.
Kulttuuriympäristö 1 2
Maisema-, kulttuuriperintö- ja virkitysalueet käydään läpi matkailuinfrastruktuuri-osiossa. Yrityksen yksi matkailukohde sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema- ja kulttuuriympäristöalueella, missä kyseiset arvot huomioidaan erityisen tarkasti kohteen profiilin ja tuotteiden kehityksessä.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeessa tehdään kestävän kehityksen suunnitelma, missä käydään läpi ympäristöteknologioit karkealla tasolla. Ympäristötietoisuuden kasvattaminen on osa koko visiotyötä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Harriniva Master Plan -hankkeen tavoitteena oli määrittää missä Harriniva on, minne yritys haluaa vuoteen 2035 mennessä ja miten sinne päästään. Yrityksen nykytila ja visio määritettiin hankkeessa yhdessä omistajien, hallituksen ja yrityksen työntekijöiden kanssa. Visiota on jalkautettu yrityksen strategiatyöhön ja operatiiviseen toimintaan koko hankkeen ajan. Suunnittelutyön lisäksi hankkeessa kehitettiin tuotteita ja konsepteja. Hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpidekokonaisuudet: 1) Perinteet, arvot, visio & toiminta­-ajatus. 2) Kilpailukyky, ainutlaatuiset myyntivaltit, erottuminen, kestävä kehitys & brändi. 3) Matkailuinfrastruktuurin omistus ja kehityspotentiaali 4) Kohteet 6) Asiakkaat 7) Myyntikanavien kehittäminen 8) Tuottavuuden parantaminen, operatiivisen toiminnan tehostaminen ja laadun tarkkailun kehittäminen: 9) Tuotekehitys ja konseptointi Hanketyön tavoitteet toteutuivat hyvin. Toimenpiteet toteuttiin saavutettavuutta lukuunottamatta suunnitelman mukaisina.