Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72671

Hankkeen nimi: Horisontti 2020 SME2- ohjelmaan hakeminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2017 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VERSO GLOBE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2324773-5

Jakeluosoite: Köydenpunojankatu 14

Puhelinnumero: +358 445544894

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.versoglobe.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Metsämäki Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: COO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.metsamaki(at)verso.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445544894

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoitus on valmistella Verso Globe Oy:n hakemus Horisontti 2020 -ohjelmaan. Tavoitteena on hakea Horisontti 2020 -ohjelmasta tukea Verson vastuullisuusalustan laaja-alaiseen levittämiseen Euroopan alueelle. Hakemuksen tekemiseen tarvitsemme asiantuntijoiden apua hankkeen ja konseptin suunnitteluun sekä itse hakemuksen toteutukseen. Horisontti 2020 -ohjelman rahoitus mahdollistaa Versolle alustan jatkokehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa nopeammin ja asiakaskunnan laajentamisen vastuullisuuspalvelun osalta kansainvälisesti laajemmin sekä vastuullisempaa yritystoimintaa koko Euroopan alueella jatkossa. Lopputuloksena haettavalle kehittämisavustukselle on selkeä hankesuunnitelma ja konsepti Horisontti 2020 ohjelman hakua varten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 580

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 580

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Köydenpunojankatu 14

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulmat tulevat esille varsinaisessa Horisontti2020 hankkeessa ja ovat merkittävä osa Verson ydinpalvelua, vastuullisuuden näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulma huomioidaan Horisontti2020 hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei varsinaisesti päätavoite mutta sukupuolten tasa-arvo on tärkeä osa Verson ydinpalvelua ja kaikkea toimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-