Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72675

Hankkeen nimi: Ukkohalla-Paljakan rinnetoimintojen kehittäminen: tuolihissi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.9.2016 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: UKKOHALLA SKI RESORT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1728386-0

Jakeluosoite: Lyötynkatu 3

Puhelinnumero: +35840 051 2485

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://ukkohalla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kyhälä Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.kyhala(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-689979

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ukkohalla-Paljakan tavoitteena on nousta 10 suurimman hiihtokeskuksen joukkoon. Kehittämishankkeen avulla rakennetaan: - tuolihissi Ukkohalla - lastenmaata kehitetään Ukkohallassa ja Paljakassa - ostetaan 1 lastenhissi Ukkohallaan

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 264 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 031

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 264 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 031

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ukkohallantie

Postinumero: 89400

Postitoimipaikka: HYRYNSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
sukupuoli neutraali hanke
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
e

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Eky-keskuksen kehittämishankkeella ollaan käynnistetty Ukkohalla Ski Resortin vastuullisuusohjelman sekä kehitetty yrityksen tuotteita ja palveluita entistä houkuttelevimmiksi kotimaan ja kv-asiakkaille. Hankkeen aikana on rakennettu Ukkohalla Ski Resortin vastuullisuusohjelmaa yhteistyössä Ekokompassin kanssa. Vastuullisuusohjelma pitää sisällään nykytilan analyysin sekä toimintasuunnitelman, jonka pohjalta lähdetään viemään vastuullisuutta hiihtokeskuksessa eteenpäin. Vastuullisuusohjelman rakentamisen lisäksi olemme edistäneet rinne-alueen energiatehokkuutta uudistamalla lumetusjärjestelmän. Uudella kustannustehokkaammalla järjestelmällä saadaan tuotettua enemmän lunta lyhyemmässä ajassa, joka säästää niin luontoa kuin resursseja. Liiketoimintaa on kehitetty myös tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien osalta. Suorituspaikkojen turvallisuuteen ja monipuolisuuteen on panostettu sekä hiihtokeskuksen päätapahtuman Lipi-Openin kehitetty entistä houkuttelevammaksi tapahtumaksi.