Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72678

Hankkeen nimi: Kohti vastuullista matkailua

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 7

Puhelinnumero: 015 35561

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAAPALA ANU MARJA ANNELI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.haapala(at)mamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503125123

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Itä-Suomen yliopisto, 2285733-9
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkelin toimipaikka, 0313471-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke perustuu tunnistettuun tarpeeseen nostaa Etelä-Savon matkailun vastuullisuuden tasoa ja kehittää vastuullisuudesta kertovaa yhteistä ja yrityskohtaista viestintää.

Hankkeen tarkoituksena on Etelä-Savon matkailun vastuullisuuden tason nostaminen ja siitä entistä tehokkaampi asiakaslähtöinen viestintä eri kohderyhmille sekä yritysten ja muiden matkailun toimijoiden kansainvälistyminen.

Hankkeella on viisi välitöntä osatavoitetta ja tulosta, joihin toimenpiteet kiinnittyvät. 1) Määritellään Etelä-Savon matkailun vastuullisuuden yhteiset indikaattorit/kriteerit ja suositukset sertifikaateista sekä laaditaan niiden jalkauttamissuunnitelma yhdessä matkailun alueellisten kehittämisorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Koska vastuullisuuteen sisältyy myös tavoite pienentää matkailun hiilijalanjälkeä, hankeyritysten hiilijalanjälki lasketaan, hiilijalanjäljen yrityskohtaista laskentaa ja seurantaa kehitetään ja tuloksia hyödynnetään indikaattoreiden/kriteerien määrittelyssä. Indikaattoreita/kriteerejä ja sertifikaattisuosituksia tarkastellaan myös VisitSaimaan näkökulmasta ja suhteessa VisitFinlandin linjauksiin. 2) Lasketaan Etelä-Savon matkailun hiilijalanjäljen nykytaso ja tehdään suunnitelma sen seurannasta. Laskentaa tehdään sekä tilastotietoihin perustuen että yrityksissä tehtyä hiilijalanjälkilaskentaa hyödyntäen. Seurantasuunnitelma sisältää tarvittavien tietojen ja resurssien määrittelyn sekä sidosryhmien kanssa laaditun ehdotuksen vastuista. 3) Lisätään Etelä-Savon matkailun toimijoiden verkostoitumista vastuullisen matkailun kansainvälisten toimijoiden kanssa. Järjestetään kaksi kaikille matkailun toimijoille avointa benchmakkausmatkaa, joilla tutustutaan vastuullisen matkailun tarjontaan ja/tai kysyntään tärkeillä lähtöalueilla. Hanketoimijoiden bechmarkkausmatkoilla hankitaan hankkeen tavoitteita tukevaa tietoa ja kontakteja kansainvälisiin vastuullisen matkailun toimijoihin. 4) Tutkitaan, kuinka vastuullisuus voi olla osa matkailuelämystä ja tuotetaan tietoa siitä, millaisia vastuullisuusviestejä eri kansainvälisille kohderyhmille kannattaa tarjota. Tutkimustietoa matkailijoiden kokemusten ja elämysten kytkennästä vastuulliseen toimintaan hyödynnetään hankkeessa vastuullisuusviestinnän kehittämisessä. 5) Muotoillaan vastuullisuusviestinnän sisältöjä hankeyrityksille ja matkailun alueellisiin portaaleihin ja tarjotaan vastuullisuutta esille matkailun jakelukanaviin ja mediaan. Esitetään vastuuullisuus teemaksi osalle alueelle suuntautuvista matkanjärjestäjä- ja mediavierailuista ja neuvotellaan varausjärjestelmien kanssa vastuullisuuden esille tuomisesta niissä. Hankeyritysten kanssa työstetyt, yrityksen vastuullisuudesta kertovat viestit ovat hyödynnettävissä myös paikan päällä matkailuyrityksissä asiakkaiden käyttäytymisen ohjaamisessa.

Hankkeessa järjestetään hankeyrityksille tarkoitettuja sekä kaikille avoimia työpajoja ja muita tilaisuuksia sekä ja vastuullisen matkailun seminaari

Hankkeen välillisenä tavoitteena on vastuullisen matkailun tarjonnan lisääntyminen Etelä-Savossa, mikä pitää sisällään mm. yritysten energiatehokkuuden parantamisen ja yritysten hiilijalanjäljen pienentämisen. Vastuullisen matkailun tarjonnan ja liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi on tavoitteena saada lisää kysyntää tällaisille tuotteille erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Välillisenä tavoitteena on myös matkailuyrityksissä ja muissa matkailuorganisaatioissa työskentelevien sekä matkailijoiden vähähiilisyyden lukutaidon parantaminen.

MUUTOSHAKEMUS: Hankkeen alkuperäinen toteutusaika 1.1.2016-31.12.2018, jatkoaika 31.5.2019 saakka.
Tavoite 3: Järjestetään kolme kaikille matkailun toimijoille avointa opintomatkaa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat hankkeeseen osallistuvien matkailuyritysten yrittäjät ja henkilökunta, matkailun kehittämisorganisaatiot ja niiden henkilökunta sekä vastuullista matkailua arvostavat kansainväliset matkanjärjestäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut alueen matkailu- ja palveluyritykset, jotka voivat hyödyntää hankkeessa tuotettua tietoa ja konsepteja. Lisäksi kohderyhminä hankkeessa ovat myös Xamkin eri alojen opiskelijat, sillä hankkeessa tarjotaan opiskelijoille oppimisympäristöjä yhteistyöyrityksissä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 273 588

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 272 192

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 379 638

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 377 722

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan

Kunnat: Mikkeli, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tutkimusten mukaan nuoret naiset ovat ympäristötietoisin kohderyhmä ja vähiten ympäristöstään kiinnostuneita ovat keski-ikäiset miehet. Matkailupalvelut kohdentuvat kaikenikäisille, mutta tutkitusti päätöksen matkakohteesta tekee useimmiten nainen. Vastuullisen matkailun kehittämisessä tulee ottaa huomioon nämä tulokset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa mukana olevat matkailuyrittäjät ja yhteistyöorganisaatioiden edustajat ovat sekä miehiä että naisia. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat molempiin sukupuoliin huomioiden tutkimusten tulokset sukupuolittuneista matkailukäytännöistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on vastuullisuuden edistäminen matkailualalla ja kansainvälistyminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Tämä sisältyy matkailun vastuullisuuden tason parantamiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Tämä sisältyy matkailun vastuullisuuden tason parantamiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ilmastonmuuutoksen torjumisen kautta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Tämä sisältyy matkailun vastuullisuuden tason parantamiseen. Hiilijalanjäljen laskemisella yrityksissä on usein myös välitön vaikutus, kun esim. siirrytään vähäpäästöisempään tai päästöttömään energiaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Ilmastonmuuutoksen torjumisen kautta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 4
Tämä sisältyy matkailun vastuullisuuden tason parantamiseen. Hiilijalanjäljen laskemisellayrityksissä on usein myös välitön vaikutus jätehuollon ja kierrätyksen käytänteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 5
Tämä sisältyy matkailun vastuullisuuden tason parantamiseen. Hiilijalanjäljen laskemisella yrityksissä on usein myös välitön vaikutus, kun haetaan vähäpäästöisempiä energiaratkaisuja
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 5
Matkailun vastuullisuuden tason parantamiseen sisältyy lähiruoan ja paikallisten palvelujen suosiminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 5
Matkailun vastuullisuuden tason parantamiseen sisältyy sellaisten elämyksellisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, jotka eivät edellytä massiivista infrastruktuuria tai muita investointeja (esim. luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen)
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Matkailun vastuullisuuden tason parantamiseen sisältyy myös huolehtiminen henkilökunnasta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeen tavoitteisiin sisältyy vähähiilissyyden lukutaidon parantaminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa vastattiin tarpeeseen nostaa Etelä-Savon matkailun vastuullisuuden tasoa, tehostaa vastuullisuusviestintää sekä kehittää kansainvälisyyttä.

Vastuullisuuden tason parantamiseksi työstettiin aluksi Etelä-Savon ja koko Saimaan vastuullisen matkailun periaatteita, indikaattoreita ja kriteerejä. Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -konseptin kehittämisen käynnistyttyä siirryttiin alueellisten periaatteiden asemesta työstämään kansallista ratkaisua yhdessä Visit Finlandin kanssa. Konsepti, joka sisältää vastuullisen matkailun periaatteet, indikaattorit ja kriteerit, valmistui ja julkistettiin kesällä 2019 Visit Finlandin verkkosivuilla. Hankkeen päätyttyä eteläsavolaisia matkailuyrityksiä sitoutetaan omaksumaan vastuullisen matkailun periaatteet ja sitoutumaan Sustainable Travel Finland -konseptiin Visit Mikkelin ja Visit Savonlinnan käynnistämässä Visit Saimaa 2 – Lakeland Finland -hankkeessa. Saimaa-konsortiolle (Visit Mikkeli, Visit Savonlinna, GoSaimaa ja Visit Varkaus) laadittiin ehdotus aluetason sidosryhmien toimintaa ohjaavista vastuullisen matkailun periaatteista ja niiden sisällyttämisestä Saimaa-yhteistyösopimukseen.

Osana vastuullisuuden kehittämistä laskettiin Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki. Laskentaa varten luotiin malli sekä Excel-laskuri. Samalla päivitettiin aiemmin laadittu yrityskohtainen hiilijalanjälkilaskuri. Laadittiin matkailun alueellisen hiilijalanjäljen seurantasuunnitelma ja sovittiin Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa, että se vastaa jatkossa seurannasta. Kestävän kehityksen lupauksessaan maakuntaliitto sitoutui tukemaan hankkeita ja toimenpiteitä, jotka edistävät alueen matkailun vastuullisuutta ja pienentävät sen hiilijalanjälkeä.

Toteutettiin kaksi tutkimusta, joilla tuotettiin tietoa siitä, kuinka vastuullisuus voi olla osa elämystä ja siitä, millaisia vastuullisuusviestejä eri kansainvälisille matkailijoille kannattaa tarjota. Tulosten perusteella laadittiin sisältöjä hankeyritysten vastuullisuusviestintään sekä vastuullisuusviestinnän ohjeistuksia kaikkien yritysten käyttöön. Myös Etelä-Savon matkailun alueorganisaatioille ja majoitusta tarjoaville keskeisille jakelukanaville tehtiin ehdotuksia vastuullisuusviestinnän kehittämiseksi niiden portaaleissa.

Matkailutoimijoiden kansainvälistymiseksi toteutettiin kolme opintomatkaa ulkomaille. Niissä verkostoiduttiin vastuullisen matkailun kv-toimijoiden kanssa sekä perehdyttiin vastuullisuuden kehittämiseen yritysverkostoissa, vastuullisuusviestintään ja vastuullisuuden ja luomun synergiaetujen hyödyntämiseen. Lisäksi tutustuttiin vastuullisen matkailun kv-tarjontaan, kysyntään ja tulevaisuudennäkymiin

Matkailun alueellisen hiilijalanjäljen laskenta ja -laskurit, hankkeessa tehtyjen tutkimusten tulokset ja niiden perusteella laaditut ohjeistukset, hankkeen muut raportit sekä tarkempi kuvaus toimenpiteistä ovat saatavissa hankkeen päätössivulla https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kohti-vastuullista-matkailua/.