Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72686

Hankkeen nimi: Laiteinvestointi ja kansainväliset messut

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2017 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ROVAMATTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2124891-0

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: +358 400 775063

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.rovamatto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rantala Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.rantala(at)rovamatto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 775063

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viennin kasvamisen myötä investoidaan uuteen energiaystävälliseen muovin ruiskuvalukoneeseen. Kansainvälisiltä messuilta haetaan uusia asiakkaita eri maissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 998

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 998

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 7

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Parin vuoden sisällä todennäköisesti palkataan kaksi henkilöä lisää. Sukupuoli ei vaikuta asiaan, voi olla yhtä hyvin mies tai nainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kuten edellä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole kiinni sukupuolesta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Kaikki tuotannossa syntyvät muoviraaka-ainejätteet kierrätetään 100 %:sti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rovamatto Oy on investoinut tuotantoon hankkimalla uuden tekniikan mukaisen ruiskuvalukoneen, joka säästää huomattavasti energiaa. Hankinnan myötä pytymme vastaamaan asiakkaan toiveisiin erittäin nopeasti niin erilaisten materiaalien kuin toimitusaikojen suhteen. Tulemme esittelemään uutuustuotteitammme useilla eri messuilla.