Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72689

Hankkeen nimi: Elintarviketalo alueellisen ruoantuotannon edistämiseksi Lapissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sodankylän kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0193169-1

Jakeluosoite: PL 60

Puhelinnumero: 0400618870

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://www.sodankyla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Lokka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.lokka(at)sodankyla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401460448

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Elintarviketalo alueellisen ruoantuotannon edistämiseksi Lapissa -hankkeessa laaditaan konsepti elintarviketiloista, joissa voi toimia useita eri tuotantoalojen toimijoita. Kokonaisuus sisältää tuotantotiloja, varastotiloja ja terminaalitoimintaa. Konseptin suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota elintarviketilojen energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyden toteutumiseen.

Elintarviketalo on osa laajaa alueellista kokonaisuutta, jossa tavoitellaan lyhyempiä elintarvikkeiden tuotanto- ja jakeluketjuja, kuljetusten uudelleen järjestelyä ja elintarvikkeiden uusia tuotantomenetelmiä. Konseptissa huomioidaan tilojen rakenteelliset ratkaisut, vaiheittainen rakentaminen, uusien nopeasti kehittyvien energiajärjestelmien käyttöönotto ja jätteiden kierrätys, tavoitteena korkea energiatehokkuus.

Hankkeen tuloksena saadaan konsepti, jota voidaan käyttää perustana seuraavassa vaiheessa elintarviketalojen toteutus- ja rakennussuunnittelussa. Hankkeen aikana vahvistetaan yhteistyötä kuntien ja alueen toimijoiden välillä, pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää toimiva logistinen verkosto alueellisen elintarviketuotannon edistämiseksi.

Hankkeen myötävaikutuksella käynnistyy lähivuosina elintarviketilojen rakentaminen, joiden avulla edistetään alueellisen ruoantuotannon ja elintarvikelogistiikan kehittymistä sekä tuotteiden jalostusasteen nostoa. Alueella tapahtuva jatkojalostus ja lyhyet kuljetusketjut edistävän pitkällä aikavälillä alueen työllisyyttä ja toimenpiteillä on positiivinen vaikutus aluetalouteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat julkisen sektorin toimijat, kunnat, kaupungit ja muut alueelliset organisaatiot, jotka tekevät työtä elinkeinojen kehittämiseksi. Konseptin on tarkoitus hyödyttää toimijoita, jotka suunnittelevat vastaavien monikäyttöisten elintarviketilojen rakentamista ja jotka voivat toimia rakennushankkeen käynnistäjänä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat maataloustuottajat ja elintarvikealan yrittäjät, jotka tarvitsevat käsittely- ja jalostustiloja yritystoiminnan kehittämiseen ja voivat saavuttaa synergiaetua eri tuoteryhmien käsittelystä samoissa tiloissa. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös kuljetusalan yritykset, joita elintarvikkeiden terminaali ja logistiikan kehittäminen hyödyttää.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 401

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 760

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 001

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 53 450

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Ranua, Kittilä, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 60

Postinumero: 99601

Postitoimipaikka: Sodankylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö lyhyet tuotantoketjut.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hankkeessa pyritään vähähiiliseen ratkaisuun.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Vähähiilisyyden edistäminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota esim. logistiikkaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske hanketta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Lyhyet tuotantoketjut, kiertotalous.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 7
Hankkeen tavoitteena.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Aluetalouden voimistaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hankkeen tavoitteena.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Ruoka on yhdistävä tekijä kulttuureissa.
Kulttuuriympäristö 8 7
Paikallisruoan tuotanto.
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeen tavoitteena luonnonvarojen kestävä käyttö.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Elintarviketalo alueellisen ruoantuotannon edistämiseksi Lapissa -hankkeen tavoitteena oli laatia konsepti elintarviketiloista, joissa voi toimia useita eri tuotantoalojen toimijoita. Kokonaisuuden tuli sisältää tuotantotiloja, varastotiloja ja terminaalitoimintaa. Konseptin suunnittelussa kiinnitettiin huomiota elintarviketilojen energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyden toteutumiseen.

Elintarviketalo on osa laajaa alueellista kokonaisuutta, jossa tavoitteena on edistää lähiruoan käyttöä ja tuotantoa. Elintarviketalossa tavoitellaan lyhyempiä elintarvikkeiden tuotanto- ja jakeluketjuja, kuljetusten uudelleen järjestelyä ja elintarvikkeiden uusia tuotantomenetelmiä. Konseptissa huomioitiin tilojen rakenteelliset ratkaisut, vaiheittainen rakentaminen, uusien nopeasti kehittyvien energiajärjestelmien käyttöönotto ja jätteiden kierrätys, tavoitteena kustannus- ja energiatehokkuus.

Suunnittelu kilpailutettiin julkisesti ja hankittiin asiantuntijayritykseltä ostopalveluna. Toteuttajaksi valittiin elintarviketeollisuuden ja logistiikkakeskusten kiinteistöjä suunnitellut RE Suunnittelu Oy. Hankeen tuloksena valmistunut konsepti on julkisesti kaikkien kuntien hyödynnettävissä seuraavassa vaiheessa elintarviketalojen toteutus- ja rakennussuunnittelussa.

Hankkeen myötävaikutuksella odotetaan käynnistyvän elintarviketilojen rakentaminen. Sen avulla edistetään alueellisen ruoantuotannon ja elintarvikelogistiikan kehittymistä sekä tuotteiden jalostusasteen nostoa, mikä vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja aluetalouteen.