Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72690

Hankkeen nimi: Kineettinen vesivoima

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SIIMES ASLAK

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aslak.siimes(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504276421

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää kineettisen vesivoiman käyttöönoton edellytyksiä Lapin maakunnassa ja laajemmin, sekä samalla etsiä mahdollisia kyseiseen teknologiaan liittyviä liiketoiminnan avauksia. Tavoitteena on lisäksi selvittää yleisellä tasolla vesivoimaan liittyvän koulutuksen tila Suomessa ja mahdollisesti tuoda uutta lähestymiskulmaa Lapin maakunnan korkeakouluille poikkialaisesti tarkasteltuna. Hankkeen tavoitteena on myös edistää suoraan yritysten, oppilaitosten, korkeakoulujen ja osaamiskeskusten verkostoitumista.

Hankkeessa julkaistaan tutkimusraportti Kineettisen vesivoiman soveltuvuus Lapin maakunnan alueelle osana Lapin Ammattikorkeakoulun julkaisusarjaa. Tutkimusraportissa esitetään seuraavat asiat:
 * kineettiseen vesivoimaan liittyvä teknologia
 * lait, asetukset ja säädökset, jotka liittyvät kineettisen vesivoiman rakentamiseen
 * kineettiseen vesivoimaan liittyvän koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan tila Suomessa
 * pääsuunnat kineettisen vesivoiman tutkimuksessa EU:n alueella

Julkaisun tarkoituksena on tarjota kineettisestä vesivoimasta kiinnostuneille tahoille kattava tietopaketti kineettisen vesivoiman soveltamisesta Lapin maakunnan alueella huomioiden arktiset olosuhteet. Julkaisun ja muun materiaalin pohjalta laaditaan opetusmateriaalia Lapin ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä on Lapin ammattikorkeakoulu ja erityisesti Tekniikan ja Luonnonvarojen osaamisalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Lapin ammattikorkeakoulu voi hyödyntää tutkimuksessa saatavan tiedon pohjalta uusiutuvan energian kasvavaa laaja-alaista osaamistaan opetuksen ja TKI-toiminnan kehittämisessä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Julkaistava raportti sekä infopaketti ja infotilaisuudet toimivat alueen yrityksille ja muille kiinnostuneille tiedon peruspakettina hyödynnettäväksi mahdollisissa jatkohankkeissa ja liiketoiminta-avauksissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 074

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 64 480

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 766

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty Suvauskone -nimisellä ohjelmatyökalulla. Tulokseksi tuli "Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti"
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen eri tarpeita ja tavoitteita kartoittaessa valittiin henkilöstö osaamisprofiilin mukaan hankkeen näkökulmasta parhaiten soveltuviin tehtäviin. Kummankin sukupuolen edustajia valittiin toimimaan hankkeen asiantuntijatehtävissä sekä hallinnollisissa tehtävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tutkia kineettistä vesivoimaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Edistää arktisten alueiden uusiutuvan energian käyttö ja tuotanto mahdollisuuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Uusiutuvan energian käyttö vähentää hiilijalanjälkeä ja sitä kautta pienentää ilmastonmuutoksen riskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
hankkeen päätavoite on tutkia uusiutuvan energian käyttötekniikkaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 6
hankkeessa tuotetun tiedon jakaminen auttaa paikallista elinkeinoelämää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 6
hankkeen tulokset antavat mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
hankkeessa tuotettu tieto on tarkoitettu kaikille lapin alueella toimiville tahoille.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 6 0
lisää hankkeessa mukana olevien ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kineettisen vesivoiman käytettävyyden ja hyödynnettävyyden selvittäminen tukee uusiutuvan energian kokonaisuuden suunnittelemista ja pienimuotoista energiantuotantoa nykyisten energiantuotantotapojen lisänä. Kineettinen vesivoima mahdollistaa sille soveltuvissa kohteissa ympäristöystävällisen tavan hyödyntää veden virtausta energiantuotannossa. Hanke liittyy Lapin ammattikorkeakoulun käynnissäpidon tutkimusryhmän toteuttamaan Kineettinen vesivoima – hankkeeseen, joka toteutettiin 1.8.2017 – 31.5.2018 välisenä aikana. Hanketta rahoitti Lapin liitto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke tukee myös uusiutuvan energian TKI-toimintaa Lapin ammattikorkeakoulussa.
Hankkeen tavoitteena oli selvittää kineettisen vesivoiman käyttöönoton edellytyksiä ja rajoituksia Lapin maakunnassa sekä samalla etsiä mahdollisia kyseiseen teknologiaan liittyviä liiketoiminnan avauksia. Tavoitteena oli lisäksi selvittää yleisellä tasolla vesivoimaan liittyvän koulutuksen tila Suomessa ja tarkastella mahdollisuuksia kohteena olevan teknologian tutkimuksesta Lapin maakunnan korkeakouluissa, poikkialaisesti tarkasteltuna. Tavoitteet saavutettiin.
Hankkeessa julkaistaan tutkimusraportti Kineettisen vesivoiman soveltuvuus Lapin maakunnan alueelle osana Lapin Ammattikorkeakoulun julkaisusarjaa. Tutkimusraportissa esitetään seuraavat asiat:
- kineettiseen vesivoimaan liittyvä teknologia
- lait, asetukset ja säädökset, jotka liittyvät kineettisen vesivoiman rakentamiseen
- kineettiseen vesivoimaan liittyvän koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan tila Suomessa
- pääsuunnat kineettisen vesivoiman tutkimuksessa EU:n alueella
Julkaisun tarkoituksena on tarjota kineettisestä vesivoimasta kiinnostuneille tahoille kattava tietopaketti kineettisen vesivoiman soveltamisesta Lapin maakunnan alueella huomioiden arktiset olosuhteet.