Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72693

Hankkeen nimi: Toiminnan kehitys 2017

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.1.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AB A. HÄGGBLOM OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2136357-2

Jakeluosoite: Yrittäjäntie 12

Puhelinnumero: +358504445257

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.haggblom.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vuollet Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Controller

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.vuollet(at)haggblom.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504445257

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on uudistaa yhtiön toimintaprosesseja vastaamaan paremmin nykyisen toimintaympäristön vaatimuksia sekä kehittää ja uudistaa yhtiön käytössä olevia tietojärjestelmiä ja työkaluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 254

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 254

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 254

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 148 254

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrittäjäntie 12

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty suullisesti yhtiön johdon toimesta. Hankkeen toimintaympäristössä ei nähdä sellaisia tekijöitä, joihin sen toimintaympäristöön kuuluvien sukupuoli millään tavoin vaikuttaisi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen ei liity sellaisia toimenpiteitä tai asioita, jotka edistäisivät sukupuolten välistä epätasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on yhtiön toimintaprosessien uudistaminen ja nykyisen ERP-järjestelmän uusiminen. Sukupuolten välinen tasa-arvo huomioidaan kaikessa toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen myötä uudistettiin yhtiön toimintaprosesseja vastaamaan paremmin nykyisen toimintaympäristön vaatimuksia sekä kehitettiin ja uudistettiin yhtiön käytössä olevia tietojärjestelmiä ja työkaluja.