Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72695

Hankkeen nimi: Lähdevesituotantokapasiteetin kasvattaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.9.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FINN SPRING OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0849203-8

Jakeluosoite: Lylyntie 29

Puhelinnumero: +358 400 569331

Postinumero: 69410

Postitoimipaikka: SYKÄRÄINEN

WWW-osoite: www.finnspring.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ali-Haapala Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohhtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.ali-haapala(at)finnspring.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 569331

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lähdevesituotantokapasiteetin kasvattaminen kansainvälisiä markkinoita varten. Osittainen tuotantolaitteiden modernisointi jolloin saadaan tuotantokapisiteettia kasvatettua 20 %.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 245 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 245 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 245 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 245 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Toholampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lylyntie 29

Postinumero: 69410

Postitoimipaikka: SYKÄRÄINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 12, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeesta ei ole tehty toimintaymäristöanalyysia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankintoja ei ole kohdistettu suoraan miehille tai naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on ns. sukupuolineutraali; tärkeintä on hankkeen kannalta saada parhaat osaajat ja tieto investoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Uusilla koneilla ja laitteilla voidaan vähentää materiaalikuluja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Materiaalilogistiikka vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Tuote- ja pakkausmateriaalien käyttö tehostuu.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Paikallista osaamista ja yrityksiä hyödynnetään toteuttamisessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Digitaalisuusosaamista lisätään paikallistasolla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke lisäsi kapasiteettiä ja mahdollistaa erikoistuotteiden valmistuksen. Laadullisesti hankkeen vaikutus on positiivinen.