Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72715

Hankkeen nimi: Tietotekniikan hyödyntäminen koneistuksessa.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.2.2017 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TORMETS OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2472232-3

Jakeluosoite: Verkkotehtaankatu 29

Puhelinnumero: +358 400694963

Postinumero: 95420

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: tormets.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kurttio Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hpj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.kurttio(at)tormets.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400694963

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lisätä koneistuskapasiteettia, autoteollisuutta palvelevan asiakkaan lisääntyneen tarpeeseen. Hankitaan tietotekniikkaa ja työkaluja, jolla kapasiteettia voidaan kasvattaa merkittävästi, olemme viime vuosina investoineet 5-akseliisiin koneisiin merkittävästi. Digitalisaation kehittymisen vuoksi pystymme olemaan paremmin yhteydessä asiakkaan tietokantoihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 328

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 328

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Verkkotehtaankatu 29

Postinumero: 95420

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
lisää työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
tietotekniikan hyödyntäminen parantaa tuotteiden laatua ja nopeuttaa niiden valmistusta
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
sijainti lähellä rajaa helpottaa kuljetuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
vähentää työntekijöiden kuormitusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 10 0
vuorovaikutus ja kielitaito vienti asiakkaisden kanssa korostuvat
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-