Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72721

Hankkeen nimi: LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIERTOTALOUTEEN LIITTYVÄN TKI-TOIMINNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tyni Sanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erityisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.tyni(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406747964

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pariisin ilmastosopimus ja siitä johtuvat ilmastonmuutoksen torjunnan toimenpiteet sekä luonnonraaka-aineiden rajallisuus ovat nostaneet vähähiilisyyden ja kiertotalouden kehittämisen keskiöön Euroopan Unionin ja Suomen politiikassa. Tavoitteena on siis vähentää hiilidioksidipäästöjä ja säästää luonnonraaka-aineita kierrättämällä materiaaleja uudelleen käyttöön. Lapissa on vireillä useita bio- ja/tai kiertotalouteen keskittyviä hankkeita ja esiin nousseita tarpeita, joiden etenemistä voidaan edistää tukemalla niitä TKI-toiminnalla.

Lapin AMK on sitoutunut panostamaan TKI-toiminnassa Arktiseen kiertotalouteen ja sivuvirtoihin, mikä näkyy myös OKM:n kanssa tehdyssä tulossopimuksessa. AMK on mukana luonnonvarojen käytön klusterointiin liittyvissä hankkeissa (ASE, AMIC). Digipolis puolestaan toimii yritysrajapinnassa useilla hankkeilla (ABC, ATS).
Jotta AMK voi entistä paremmin palvella Lappia ja sen toimijoita, tarvitaan osaamisen ja toiminnan kehittämistä suunnitelmallisella tavalla. Osaamisen osalta tarvitaan sekä uusrekrytointia että nykyisen henkilöstön osaamisen laajentamista. Kehittämisessä otetaan huomioon sekä nykyisten TKI-ryhmien osaamisen käyttö uudella tavalla (esim. Kunnossapito, materiaalitekniikka, olosuhdeosaaminen, digitalisaatio) että toiminnan laajentaminen uusiin osaamisalueisiin.

Hankkeen toiminta tulee keskittymään teollisen mittakaavan kiertotalouskysymyksiin. Koko Suomenkin mittakaavassa kehittämisessä ja etenkin tuloksien tiedottamisessa on suhteellisesti huomattavasti enemmän keskitytty yhdyskunnan jätteisiin, jotka kuitenkin muodostavat kokonaisuudesta vain. n 3-4 %:a. Paras lopputulos saavutetaan kuitenkin, kun sekä investointeja että jäte- ja sivuvirtoja katsotaan kokonaisuutena riippumatta siitä, millä toimialalla tai kansantalouden sektorilla ne syntyvät. Lapissa jo nykyisellään vahva teollisuus ja kaivostoiminta tulevat investointisuunnitelmien ja -projektien perusteella edelleen kasvamaan luoden samalla mahdollisuuksia uusille teollisille symbiooseille ja kiertotalouden ratkaisuille. Digipoliksen käytännön yritysyhteistyössä on kuitenkin huomattu, että uusien arvoketjujen luominen vaatii lisää ja uudenlaisia osaamisresursseja sekä TKI-puolelle että yritysten asiantuntijoiksi. Tällä hetkellä suunnittelupöydällä on enemmän kierto- ja biotalouden edistämismahdollisuuksia kuin toimintaan on löydettävissä resursseja. Hankkeella haetaan kestävää ratkaisua siihen, miten näihin vaatimuksiin kyetään vastaamaan lappilaisesta näkökulmasta lähitulevaisuudessa entistä paremmin.

Hankkeen tuloksena:
- Lapin AMK:lla on selkeä suunnitelma kiertotalouteen liittyvän TKI-toimintansa kehittämiseksi
- Työnjako ja erikoistuminen toimivat alan muiden kehitystoimijoiden kanssa
- Yhteys alalla toimiviin yrityksiin on tiivis
- Nykyisen TKI-infran hyödyntäminen ja uuden tarve on määritelty
- Kierto- ja biotalouskeskuksen toimintamalli on määritelty
- Lapin kierto- ja biotalouskokonaisuudelle tunnistetaan keskeiset kansainväliset tahot, joilla on vastaavia kiertotalouskokonaisuuksia
- Hankkeessa käydään lisäksi neuvottelut erityisesti Pohjoismaiden johtavien kiertotalouskokonaisuuksien edustajien kanssa konkreettisten kansainvälisten yhteistyöhankkeiden käynnistämistä ajatellen
- Tavoitteena on jatkossa saavuttaa osaamisen taso, jolla kiertotalouden TKI-hankkeissa päästään Horizon-tasolle

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen välittömänä hyödynsaajana on ensisijaisesti Lapin AMK ja osin Kemin Digipolis Oy

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä hyödynsaajana ovat alan yritykset, Arktisen kiertotalouden klusteri ja vireillä olevat bio- ja kiertotalouden investointihankkeet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 469

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 178 102

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 254 337

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 222 628

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Ranua, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Pello, Kolari, Inari, Posio, Tornio, Ylitornio, Salla, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Arviointi tullaan tekemään osana hankkeen toteutusta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen otetaan huomioon toimintasuunnitelman laadinnassa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on kiertotaloustoimintasuunnitelma

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
lähtökohta hankkeelle
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
hankkeen lähtökohtia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
tukee
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Tukee vähähiilisyyttä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
tukee kiertotaloutta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
tukee suoraan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Toimintasuunnitelman tavoite
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Toimintasuunnitelman kautta
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Hankkeen aikana pyritään etämenetelmiin. Kiertotalous tukee lähellä olevien materiaalien hyödyntämistä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Kiertotalous edistää paikallista toimintaa, jolloin aktiivisuus alueella säilyy, mikä auttaa säilyttämään palvelut ja kehittämään niitä.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
otetaan huomioon
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
otetaan huomioon toimintasuunnitelmassa
Kulttuuriympäristö 0 6
kiertotalous auttaa asiassa
Ympäristöosaaminen 0 10
Tukee suoraan, myös opetuksessa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lapin ammattikorkeakoulun kiertotalouteen liittyvän TKI-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (KiertoTKI)–hanke on Lapin liiton rahoittama Euroopan aluekehitysrahasto-hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun (Lapin AMK) ja Kemin Digipolis Oy:n (Digipolis) kanssa. Hanke käynnistyi 1.5.2017 ja päättyi 31.7.2019 ja sen EAKR-rahoitus oli 203 469 € ja kokonaisbudjetti 254 338 €.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Lapin elinkeinoelämää parantamalla Lapin AMKin kiertotalouteen liittyviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI)-toimintaedellytyksiä ja edistää näin kiertotaloutta edistävien teollisuushankkeiden toteutumista Lapin alueella. Digipoliksella oli vahva rooli hankkeessa yritysrajapinnan kartoituksessa ja kiertotaloutta edistävien toimenpiteiden kartoituksessa. Hankkeen myötä kummallakin toimijalla on selkeä toimintasuunnitelma kiertotalouden edistämiselle alueella sekä vahvat yhteydet Lapin alueen yritystoimijoihin, joilla on potentiaalia toteuttaa kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä osana omaa toimintaansa.

Osana hanketta Lapin AMKissa kartoitettiin organisaatiossa jo oleva tietotaito kiertotalouteen liittyen sekä rekrytoitiin ammattikorkeakouluun kiertotalouden erityisasiantuntijoita toteuttamaan kiertotalouden kytkeytymistä osaksi Lapin AMKin jo olemassa olevia toimintoja. Kiertotalouden teema on laaja ja vaatii osaajia eri osaamisalueilta, minkä vuoksi oman osaamisen sekä tarvittavan täydentävän osaamisen omaavien tahojen tunnistaminen on tärkeää. Hankkeessa toteutettiin kiertotalouden kärkiosaajien kartoitusta ja vierailuja näihin tutkimusorganisaatioihin sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin kiertotalouteen liittyviin tapahtumiin ja seminaareihin uusimman tiedon kartoittamiseksi.

Tärkeä osa hanketta oli kiertotaloustietoisuuden tuominen alueelle ja sidosryhmille viestiminen. Hankkeen aikana järjestettiin kiertotalousteemaisia tapahtumia, kirjoitettiin aiheesta eri medioihin, päivitettiin Lapin AMKin henkilöstön kiertotaloustietoisuutta sekä tuotiin Lapin alueen kiertotaloustoimenpiteitä kansallisen ja kansainvälisen verkoston tietoisuuteen.

Hankkeen myötä nousi esille myös uusia kiertotaloutta, vähähiilisyyttä ja kestävää kehitystä edistäviä kehityshankesuunnitelmia. KiertoTKI-hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa uusien hankesuunnitelmien laadinnassa sekä Lapin AMKin toiminnan kehityksessä ja yritysyhteistyön vahvistamisessa.