Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72743

Hankkeen nimi: Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kokkolanseudun Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1798904-6

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: 06 824 3400

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.kosek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Rahikka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.rahikka(at)kosek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7809 918

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisen matkailutarjonnan kartoittaminen ja kohentaminen. Perustyötä tehdään reittien ja käyntikohteiden saamiseksi kartalle ja kehittäminen teemoittaisiksi. Reittien varrella toimiville yrityksille laaditaan kehittämissuunnitelmat asiakaslähtöisten tuotteiden ja niiden laadun kohentamiseksi. Yritysten tarpeiden mukaan voidaan workshop-työskentelyllä sukeltaa myös esim. some-markkinoinnin ja sähköisten myyntikanavien maailmaan. Toimintaa kokoavaa yhteistyöverkostoa vahvistetaan, ja sen aktiivisen työn tuloksena syntyvät yhteiset tuotepaketoinnit matkailijan kokonaisvaltaisen matkailuelämyksen taustalle.
Hanke on avoin kaikille keskipohjalaisille matkailuyrityksille ja muille toimijoille, jotka tuottavat matkailukulutukseen sopivia palveluja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailukulutukseen sopivia palveluja tuottavat yritykset ja muut toimijat. Matkailualan toimijoiden yhteistyön ja yhteishengen parantuminen helpottaa yritysten toimintaa.

Parantuneen palvelutason ja helposti löydettävien reitistöjen kautta hyötyjinä ovat myös alueelle tulevat matkailijat ja myös paikalliset kuluttajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnat hyötyvät alueelle tulevista kävijöistä yritysten kautta kanavoituvina veroeuroina, sekä kunnan imagon kohentumisena.

Myös palveluja tuottavat kylä- ja harrastusyhdistykset hyötyvät hankkeen myötä lisääntyvistä asiakasmääristä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 266 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 266 400

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 329 004

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 330 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Perho, Veteli, Halsua, Toholampi, Kaustinen, Kannus, Lestijärvi, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9.00, joihin työllistyvät naiset 6.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole tasa-arvovaikutuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella ei ole tasa-arvovaikutuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole tasa-arvovaikutuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Luontoreitistöjen vastuullinen rakentaminen ja käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Luontoreitistöjen vastuullinen rakentaminen ja käyttö.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Luontoreitistöjen vastuullinen rakentaminen ja käyttö.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 3
Luontoreitistöjen vastuullinen rakentaminen ja käyttö, saariston Natura 2000 -alueet huomioiden.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Maaseutualueilla matkailu- ja vapaa-ajan alan yrityksillä on merkittävä rooli monipuolisen elinkeinorakenteen turvaajana.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Yritysten tuottamien palvelutuotteiden määrä ja laatu lisääntyvät.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Reitistöjen kehittäminen helpottaa liikkumista luonnossa ja alueilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Palvelutarjonnan parantuminen lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tasa-arvovaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 3 3
Kulttuuriset ja historialliset kohteet nousevat paremmin esille.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa -hanke sai aikaan valtavan nousukiidon Keski-Pohjanmaalla matkailun saralla. Kaikki luontoreitistöt ja kohteet (matkailuyritykset, nähtävyydet, kohteet, kodat, laavut) kartoitettiin ja 55 reittiä ja yli 300 kohdetta vietiin kansainväliseen Outdooractive.com/fi -karttasovellukseen. Outdooractiven kautta luontoreitistömme ja kohteet ovat saaneet jo yli 1.5 miljoonaa katselukertaa. Yrityksille ja muille matkailutoimijoille järjestettiin yhteensä 83 erilaista työpajaa, workshopia, verkostoitumistilaisuutta ym. esiin nousseiden tarpeiden mukaan. Matkailuyrittäjien yhteishenki ja yhdessä tekemisen tahtotila on hankkeen eri toimenpiteiden ansiosta saatu loistavaksi. Nyt yrittäjät kokevat, että ovat yhtä porukkaa ja ei ole väliä, missäpäin maakuntaa yritys sijaitsee. Olemme yhtä yhteistä matkailualuetta koko maakunta. Yrittäjien yhteistyö ja yhteiset palvelupaketit yli kuntarajojen ovat jo hyvällä alulla.