Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72806

Hankkeen nimi: IoT-Compass Hubin startti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Tekniikan yksikkö, PL 64

Puhelinnumero: 0201243000

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Sivula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.sivula(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408300360

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EU:n Factories of the Future -aloitteessa halutaan varmistaa tutkimustulosten ja osaamisen laajamittainen leviäminen kaikille EU:n alueille pk-yritysten saataville perustamalla uusiin kehittyneisiin valmistusmenetelmiin keskittyviä hubeja. SeAMK ja TTY saivat kilpaillussa haussa rahoitusta IoT-Compass Hubin toimintasuunnitelman laatimiseen. Hub on toistaiseksi ainoa Suomessa. IoT-Compass Hubin startti -hankkeessa käynnistetään sen toiminta. Kohderyhmänä ovat valmistavan teollisuuden pk-yritykset Etelä-Pohjanmaalla.

Hankkeen sisältö perustuu kehittämistarpeisiin, joita yritykset nostivat esiin hubin valmistelun yhteydessä järjestetyissä työpajoissa
- yritykset ovat huolissaan digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin osaajien riittävyydestä ja osaamisen tasosta
- teknologioita on runsaasti tarjolla, mutta yritykset tarvitsevat toteutettuja pilotteja, joiden pohjalta he voivat arvioida niiden soveltuvuutta omaan toimintaansa
- kasvava joukko pk-yrityksiä tietää, että kehitystyö täytyy käynnistää, mutta eivät tiedä, mistä aloittaa.

Hankkeen päätavoitteena on käynnistää IoT-Compass Hubin toiminta sekä selvittää edellytykset toiminnan jatkamiseen. Osatavoitteita ovat
- kehittää Digital Factory Akatemia –toimintamalli yritysten tarvitsemien osaajien saatavuuden varmistamiseksi
- aktivoida yrityksiä digitaaliseen valmistukseen ja teolliseen internetiin liittyvään kehittämistyöhön nopeiden pilottien ja benchmarkingin avulla
- verkostoida pk-teollisuuden, IT-alan sekä teknologioita tarjoavia yrityksiä yhteistyöhön
- edistää tuottavuuden nousua digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin teknologioita hyödyntämällä
- edistää uusien, asiakkaalle lisäarvoa tuottavien digitaalisten liiketoiminkonseptien syntymistä
- käynnistää kv-hankeyhteistyö hubien kesken ja ERNACT-verkostossa

Hankkeen työpaketit ovat
Työpaketti 1: Digital Factory Akatemia –konseptin kehittäminen
Työpaketti 2: Nopeat IoT-pilotit ja benchmarking
Työpaketti 3: Pk-yritysten kehittämisaskelien mentorointi
Työpaketti 4: Pk-yritysten aktivointitoimet ja viestintä
Työpaketti 5: Projektin johto ja hallinto

Hankkeen tuloksena syntyy
- Digital Factory Akatemian toimintamalli
- malli nopeiden teknologiapilottien tuottamiseen
- valmistavan yrityksen digi-kyvykkyyden arviointityökalu
- toteutuneita digitaalisen valmistuksen kehittämisprojekteja pk-yrityksissä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Valmistavan teollisuuden pk-yritykset Etelä-Pohjanmaalla
Kolmena ryhmänä:
- digitaalista valmistusta tai teollista internetiä jo soveltavat / soveltamista aloittavat pk-yritykset sekä
- pk-yritykset, jotka tarvitsevat aktivointitoimia
- IT-yritykset ja teknologioiden ja palvelujen tarjoajat, sillä verkostojen rakentaminen näiden ja pk-teollisuuden välille on tärkeää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä
- veturiyritykset, joilla on alihankkijoita alueella

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 256 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 253 027

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 326 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 322 497

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Karijoki, Soini, Lappajärvi, Ähtäri, Lapua, Kauhajoki, Teuva, Seinäjoki, Alajärvi, Kauhava, Vimpeli, Kurikka, Isojoki, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei ole tehty hankkeen luonteen vuoksi. Sinällään digitalisaatio luo uudenlaisia työtehtäviä, jotka sopivat sekä miehille että naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asioiden esittäminen ja siirtäminen tietoverkoissa on täysin sukupuolesta riippumatonta toimintaa, joten hankkeen toteuttaminen sopii naisille ja miehille tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen luonteesta johtuen tasa-arvon edistäminen ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Teollisen internetin myötä valmistus voidaan tehdä kerralla oikein ja tehokkaasti. Tuotantoprosesseja voidaan säätää tarkasti reaaliaikaiseen dataan perustuen, jolloin saadaan energiasäästöjä tuotettua kappaletta tai palvelua kohden
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 7
Digitaalisen suunnittelun, testauksen ja simuloinnin ansiosta asioita voidaan tehdä kerralla oikein minimoimalla fyysisiä proto-tai susikappaleita. Digitaaliset mallit eivät kuluta materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteistyö hankkeessa muodostaa sellaisen osaamispohjan, jota yritykset voivat jatkossakin hyödyntää. Hanke luo pohjaa uusille liiketoimintamalleille, jotka rikastuttavat elinkeinorakennetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Teollinen internet ja digitaalisuus liiketoiminnassa synnyttävät jatkossa uutta palveluliiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Digitalisaatio ja toiminnan siirtyminen tietoverkkoihin vähentää merkittävästi tavaroiden ja ihmisten siirtymisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Digitalisaation ja uusien ansaintatapojen myötävaikutuksella kilpailukyky ja hyvinvointi alueella kasvaa. Henkilöstön työhyvinvointi kasvaa, kun työntekijöillä on tunne töiden hallittavuudesta.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Digitaalisuuden hallitsemisesta tulee merkittävä osa valmistavan teollisuuden toimintaa. Digiosaaminen on sukupuolesta riippumatonta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Digitaalisuus tuo esteettömän ja tasavertaisen työskentely-ympäristön käyttäjän yhteiskunnallisesta asemasta tai vammaisuudesta riippumatta. Sen ympärille voi kehittyä aivan uudenlaisia työtehtäviä. Digitaalisuus on "kansainvälinen kieli" ja poistaa kulttuurien rajoja
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin yhteishankkeena Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kesken.
Hankkeen päätavoitteena oli käynnistää IoT-Compass Hubin toiminta sekä selvittää edellytykset toiminnan
jatkamiseen. Osatavoitteita oli
- kehittää Digital Factory Akatemia –toimintamalli yritysten tarvitsemien osaajien saatavuuden varmistamiseksi
- aktivoida yrityksiä digitaaliseen valmistukseen ja teolliseen internetiin liittyvään kehittämistyöhön nopeiden pilottien ja
benchmarkingin avulla
- verkostoida pk-teollisuuden, IT-alan sekä teknologioita tarjoavia yrityksiä yhteistyöhön
- edistää tuottavuuden nousua digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin teknologioita hyödyntämällä
- edistää uusien, asiakkaalle lisäarvoa tuottavien digitaalisten liiketoiminkonseptien syntymistä
- käynnistää kv-hankeyhteistyö hubien kesken ja ERNACT-verkostossa

Hankkeen välittömät tulokset työpaketeittain:

Työpaketti 1: Digital Factory Akatemia –konseptin kehittäminen

Akatemiaan rakennettiin työpisteet, hankittiin tietokoneet sekä tarvittavat ohjelmistot. Samassa yhteydessä integroitiin VR-laboratorio teollisen internetinlaboratorion yhteyteen. Lisäksi kehitettiin akatemian koulutusmalli.
Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan osaajien saatavuus yritysten digitalisaation projekteihin ja lisäksi myös laadukas testaus- ja kehitysympäristö yritysten tarpeisiin.

Työpaketti 2: Nopeat IoT-pilotit ja benchmarking

Työpaketissa toteutettiin kuusi pilottia:
-Datan visualisointi
-Virtuaalinen käyttöönotto
-Datan keräys simulaatiomallista pilveen
-HEEDS tekoälysovellus
-Langattomien antureiden luominen ESP8622 ja ESP 32 pohjaisten mikrokontrollerien avulla
-Koneoppimisen hyödyntäminen visuaalisessa laaduntarkkailussa
Pilottien kautta hankittiin käytettävistä teknologioista osaamista siten, että tulevaisuudessa pystytään vastaamaan ko. teknologioissa toteuttamaan yrityksille tarpeellisia pilotointeja nopealla aikataululla.
Työpaketti 3: Pk-yritysten kehittämisaskelien mentorointi

Työpaketin tuloksena on syntynyt valmistavan yrityksen digi-kyvykkyyden arviointityökalu. Digi-kyvykkyystyökalua käytettiin hankkeessa mukana olevissa kohdeyrityksissä, työkalu osoittautui erittäin hyväksi ja tehokkaaksi.
Hankkeessa mukana oleville kohdeyrityksille totutettiin digitalisaatioon liittyviä yrityskohtaisia pilottiprojekteja yhteensä yhdeksän kappaletta.
Työpaketti 4: Pk-yritysten aktivointitoimet ja viestintä

Työpaketti 4 yhteydessä kehitettiin valmistavalle teollisuudelle IoT-Compass Hub ekosysteemi. Ekosysteemi on verkostomainen toimintatapa, jonka avulla yrityksillä on mahdollisuus löytää luotettavia yhteistyökumppaneita omien digitalisaatio-projektien toteuttamiseen.

Yrityksiä aktivoitiin mm. järjestämällä neljä työpajaa:
-Vision Innovation Day Workshop
-Innovation Tour 19
-Tuotestrategia
-Digitaalinen murros

Lisäksi hanketta esiteltiin useissa eri tapahtumissa ja yritysten kesken käydyissä neuvotteluissa.

IoT-Compass Hub ekosysteemi jää toimintaan ja sen kasvattamista jatketaan edelleen. Digital Factory koulutusmalli on mukana opetuksessa ja Digital Factoryn fyysiset laboratoriotilat ja laitteistot ovat opiskelijoiden ja yritysten käytössä myös tulevaisuudessa. Digikypsyyden arviointityökalua käytetään myös tulevaisuudessa yritysten digivalmiuksien määrittämiseen.

Tämän hankkeen aikana käynnistettiin kaksi uutta kansainvälistä hanketta:
-DEVISE, Interreg Europa -hanke, jonka avulla pyritään lisäämään teollisuutta palvelevien digitaalisen teknologian pk-yritysten lukumäärää alueella (automaatio, IT, konsultointi jne.) ja lisäksi kehitetään toimenpiteitä, jotka auttavat em. yritysten yhteistyötä. Hankkeessa on mukana 12 partneria.
-INNOCAPE, Interreg Baltic Sea Region -hanke, jossa kehitetään Itämeren alueen DIH:ien yhteistyötä, yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja sekä tuetaan hubien erikoistumista. Hankkeessa on mukana 11 partneria.