Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72806

Hankkeen nimi: IoT-Compass Hubin startti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Tekniikan yksikkö, PL 64

Puhelinnumero: 0201243000

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Sivula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.sivula(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408300360

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen korkeakoulusäätiö sr, 2844561-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EU:n Factories of the Future -aloitteessa halutaan varmistaa tutkimustulosten ja osaamisen laajamittainen leviäminen kaikille EU:n alueille pk-yritysten saataville perustamalla uusiin kehittyneisiin valmistusmenetelmiin keskittyviä hubeja. SeAMK ja TTY saivat kilpaillussa haussa rahoitusta IoT-Compass Hubin toimintasuunnitelman laatimiseen. Hub on toistaiseksi ainoa Suomessa. IoT-Compass Hubin startti -hankkeessa käynnistetään sen toiminta. Kohderyhmänä ovat valmistavan teollisuuden pk-yritykset Etelä-Pohjanmaalla.

Hankkeen sisältö perustuu kehittämistarpeisiin, joita yritykset nostivat esiin hubin valmistelun yhteydessä järjestetyissä työpajoissa
- yritykset ovat huolissaan digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin osaajien riittävyydestä ja osaamisen tasosta
- teknologioita on runsaasti tarjolla, mutta yritykset tarvitsevat toteutettuja pilotteja, joiden pohjalta he voivat arvioida niiden soveltuvuutta omaan toimintaansa
- kasvava joukko pk-yrityksiä tietää, että kehitystyö täytyy käynnistää, mutta eivät tiedä, mistä aloittaa.

Hankkeen päätavoitteena on käynnistää IoT-Compass Hubin toiminta sekä selvittää edellytykset toiminnan jatkamiseen. Osatavoitteita ovat
- kehittää Digital Factory Akatemia –toimintamalli yritysten tarvitsemien osaajien saatavuuden varmistamiseksi
- aktivoida yrityksiä digitaaliseen valmistukseen ja teolliseen internetiin liittyvään kehittämistyöhön nopeiden pilottien ja benchmarkingin avulla
- verkostoida pk-teollisuuden, IT-alan sekä teknologioita tarjoavia yrityksiä yhteistyöhön
- edistää tuottavuuden nousua digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin teknologioita hyödyntämällä
- edistää uusien, asiakkaalle lisäarvoa tuottavien digitaalisten liiketoiminkonseptien syntymistä
- käynnistää kv-hankeyhteistyö hubien kesken ja ERNACT-verkostossa

Hankkeen työpaketit ovat
Työpaketti 1: Digital Factory Akatemia –konseptin kehittäminen
Työpaketti 2: Nopeat IoT-pilotit ja benchmarking
Työpaketti 3: Pk-yritysten kehittämisaskelien mentorointi
Työpaketti 4: Pk-yritysten aktivointitoimet ja viestintä
Työpaketti 5: Projektin johto ja hallinto

Hankkeen tuloksena syntyy
- Digital Factory Akatemian toimintamalli
- malli nopeiden teknologiapilottien tuottamiseen
- valmistavan yrityksen digi-kyvykkyyden arviointityökalu
- toteutuneita digitaalisen valmistuksen kehittämisprojekteja pk-yrityksissä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Valmistavan teollisuuden pk-yritykset Etelä-Pohjanmaalla
Kolmena ryhmänä:
- digitaalista valmistusta tai teollista internetiä jo soveltavat / soveltamista aloittavat pk-yritykset sekä
- pk-yritykset, jotka tarvitsevat aktivointitoimia
- IT-yritykset ja teknologioiden ja palvelujen tarjoajat, sillä verkostojen rakentaminen näiden ja pk-teollisuuden välille on tärkeää.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä
- veturiyritykset, joilla on alihankkijoita alueella

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 256 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 219 406

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 326 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 288 629

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki, Lapua, Teuva, Kauhajoki, Alajärvi, Ähtäri, Lappajärvi, Karijoki, Kauhava, Soini, Vimpeli, Kurikka, Isojoki, Ilmajoki, Alavus, Evijärvi, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei ole tehty hankkeen luonteen vuoksi. Sinällään digitalisaatio luo uudenlaisia työtehtäviä, jotka sopivat sekä miehille että naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asioiden esittäminen ja siirtäminen tietoverkoissa on täysin sukupuolesta riippumatonta toimintaa, joten hankkeen toteuttaminen sopii naisille ja miehille tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen luonteesta johtuen tasa-arvon edistäminen ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Teollisen internetin myötä valmistus voidaan tehdä kerralla oikein ja tehokkaasti. Tuotantoprosesseja voidaan säätää tarkasti reaaliaikaiseen dataan perustuen, jolloin saadaan energiasäästöjä tuotettua kappaletta tai palvelua kohden
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 7
Digitaalisen suunnittelun, testauksen ja simuloinnin ansiosta asioita voidaan tehdä kerralla oikein minimoimalla fyysisiä proto-tai susikappaleita. Digitaaliset mallit eivät kuluta materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteistyö hankkeessa muodostaa sellaisen osaamispohjan, jota yritykset voivat jatkossakin hyödyntää. Hanke luo pohjaa uusille liiketoimintamalleille, jotka rikastuttavat elinkeinorakennetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Teollinen internet ja digitaalisuus liiketoiminnassa synnyttävät jatkossa uutta palveluliiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Digitalisaatio ja toiminnan siirtyminen tietoverkkoihin vähentää merkittävästi tavaroiden ja ihmisten siirtymisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Digitalisaation ja uusien ansaintatapojen myötävaikutuksella kilpailukyky ja hyvinvointi alueella kasvaa. Henkilöstön työhyvinvointi kasvaa, kun työntekijöillä on tunne töiden hallittavuudesta.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Digitaalisuuden hallitsemisesta tulee merkittävä osa valmistavan teollisuuden toimintaa. Digiosaaminen on sukupuolesta riippumatonta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Digitaalisuus tuo esteettömän ja tasavertaisen työskentely-ympäristön käyttäjän yhteiskunnallisesta asemasta tai vammaisuudesta riippumatta. Sen ympärille voi kehittyä aivan uudenlaisia työtehtäviä. Digitaalisuus on "kansainvälinen kieli" ja poistaa kulttuurien rajoja
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-