Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72845

Hankkeen nimi: Mekaniikan suunnitteluosasto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GLOBAL ENGINEERING OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2746678-3

Jakeluosoite: Rahkapolku 5

Puhelinnumero: +358 44 3090082

Postinumero: 87500

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haack Thomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Haackt(at)global-engineering-service.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 3090082

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toteuttaa mekaniikan suunnittelu -mekaniikan insinöörin palkkaaminen avainhenkilöksi -laajentaa osaaminen prosessi-, sähkö- ja teknisessä suunnittelussa -kehittää uusia ratkaisuja ylläpitoon ja ennakoivaan valvontaan, ml. IT-ratkaisut -avainhenkilö vastaa mekaanisen osaston perustamisesta ja kehittämisestä -aloittaa palveluiden ja varaosien tuonti kaivannias- ja voimalateollisuudelle

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 410

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 728

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 728

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Ristijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puolangantie 118

Postinumero: 88400

Postitoimipaikka: RISTIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma tulee huomioiduksi rekrytoinneissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ks. edellä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ks. edellä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella kartoitettiin mahdollisuuksia lajentaa toimintaa Alankomaissa ja Venäjällä. Kiinnostus asiakkaiden taholla on alustavasti kasvanut. Tulevaisuus näyttää, miten tässä lopulta onnistuttiin.