Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72860

Hankkeen nimi: Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle (Arctic FingerPrint)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Luonnonvarakeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0244629-2

Jakeluosoite: Latokartanonkaari 9

Puhelinnumero: 0295326000

Postinumero: 00790

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.luke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kunnas Susan

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: susan.kunnas(at)luke.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295325299

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin ylivoimatekijät, kuten raaka-aineen hygieeninen ja kemiallinen puhtaus, korkeat terveysvaikutteisten yhdisteiden ja aromiaineiden pitoisuudet ja laajat valtion maat luomukeruualueina mahdollistavat paljon. Viime vuosina Lapissa on syntynyt monia luonnontuote-, elintarvike- ja kosmetiikka-alan yrityksiä, jotka jalostavat raaka-ainetta tuotteiksi ja suuntaavat vahvasti kansainvälisille markkinoille. Lappilaisten tuotteiden vienti ulkomaille edellyttää kuitenkin koko alkutuotannon laadunhallintaketjun varmistamista.


Lapin superfoodeilla ei ole tarvetta lääkeaineen kaltaiselle laadunvarmistukselle, vaan tärkeitä viennin kannalta ovat mm. hygienia, turvallisuus ja terveellisyys, eli esimerkiksi terveysvaikutteisten ja bioaktiivisten yhdisteiden korkean pitoisuustason todentaminen raaka-aine-erässä. Laatutiedon saaminen raaka-aineen ja tuotteen kylkeen paikan päällä ketjun kriittisissä kohdissa sekä jäljitettävyys edistävät kannattavuutta, markkinointia ja vientiä merkittävästi.


Laadunhallinnan tarkoituksena on varmistaa, todentaa ja dokumentoida raaka-aineen laatu koko raaka-ainetta jalostavalle ketjulle ja etenkin yrittäjälle itselleen. Asiakas määrittää raja-arvot ja puhtausasteen, jotka yrityksen tuottaman raaka-aineen ja tuotteen täytyy saavuttaa. Tämä vaatii alkutuotannolta paljon kustannuksia. Epävarmuutta raaka-aineen laatuun tuovat mm. sääolosuhteet, erilaiset sato- ja kasvukaudet sekä kerääjien työtapojen ja -menetelmien vaihteleva laatu. Lisäksi tarkat laboratorioanalyysit ja laatujärjestelmien kehittäminen maksavat paljon, koska ne on ostettava yrityksiin ulkopuolelta.


Tässä projektissa yrityksiin tuodaan uutta teknologiaa laadun mittaukseen ja laadun ohjausta sekä jäljitettävyyttä raaka-aineeseen pikalaatuanalysaattoreiden eli reaaliaikaisen laadunhallinnan avulla jo kasvien viljely- ja korjuuvaiheissa sekä yrityksessä kuivaus-, lajittelu-, varastointi- ja jalostusvaiheissa. Pikamittausteknologia auttaisi ohjaamaan raaka-ainevirtaa laadun perusteella ja takaisi jäljitettävyyden metsästä ja pellolta yrityksen kautta eteenpäin. Kustannussäästöjä tulisi niin logistiikassa kuin laboratorioanalyyseissa, sillä laatutasomittauksen voi tehdä yrityksen työntekijä itse ja tulos saadaan muutamissa sekunneissa ohjaamaan näyte-erän seuraavaa vaihetta. Lisäksi raaka-ainetta tai siitä tehtyä jalostetta voisi hinnoitella laadun, ei määrän mukaan.


Projektin päätavoitteena on määrittää lappilaiselle luonnonraaka-aineelle laatusormenjälki, joka käsitttää viennin kannalta tärkeimmät laatuparametrit ja jolla pikamittauslaitteistot ohjataan mittaamaan laatutasoa ja ilmoittamaan poikkeamista muutamissa sekunneissa alkutuotantoketjun eri vaiheissa. Laatusormenjälki perustuu raaka-aineen käyttäjän määrittelemiin laatutekijöihin (esim. peruskoostumus, tiettyjen terveysvaikutteisten yhdisteiden pitoisuus, haitta-aineiden pitoisuus, jne.), jotka pystytään mittaamaan samasta näytteestä yhdellä kertaa.


Projektissa kartoitetaan kansainvälisten ostajien vaatimukset arktiselle raaka-aineelle sekä yrityksiin kerättävät raaka-aineet, joista kerätään edustava ja tilastollisesti pätevä näyteaineisto uusien sovelluksien testauksiin. Projektissa testataan lähi-infrapuna-spektroskopiaan (NIR/NIT)sekä Raman - spektroskopiaan perustuvan teknologian soveltuvuus Lapin viljely- ja erikoiskasvien sekä marjojen ja villiyrttien laadun määritykseen paikan päällä yrityksessä ja näin saadaan alkutuotantoketjun laadunhallinta ja jäljitettävyys haltuun. Projektissa rakennetaan raaka-aineketjun laatujärjestelmän perusta, kehitetään raaka-aineen käytön ohjausta ja jäljitettävyyttä. Yritykset määrittävät myös reaaliaikaisen laadunhallinnan ja raaka-aineen ohjausjärjestelmän vaikutukset tuotantoprosessiin yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.


Lisäksi projektissa kehitetään kemian alan yritysten hankkeeseen tuomille demolaitteistoille uusia sovelluksia ja käyttötapoja uusille raaka-aineille arktisen laadun todentamiseen. NIR/NIT – menetelmää on jo menestyksekkäästi käytetty viljapuolella teknisen laadun (kosteus, valkuainen, tärkkelys ja hehtolitrapaino) määrittämiseen. Nyt teknologiaa ja laadunohjausmallia pilotoidaan viljapuolelta Lappiin luonnontuotealalle. Teknisen laadun lisäksi tässä projektissa otetaan uutena asiana huomioon myös raaka-aineen turvallisuuteen liittyvät tekijät, kuten hometoksiinit, torjunta-ainejäämät, raskasmetallit sekä radioaktiiviset aineet, mutta myös tärkeimpien bioaktiivisten yhdisteiden pitoisuudet. Teknisen laadun, haitta-aineiden ja bioaktiivisten yhdisteiden määritykset on perinteisesti tehty laboratoriossa kemiallisilla menetelmillä, mutta tässä projektissa testataan yhdisteiden määritystä pikamittausmenetelmillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat Lapin luonnontuotealan yritykset sekä viljelijät ja kerääjät. Hyödynsaajina ovat elintarvike- ja kosmetiikkayritykset, viljelijät, kerääjät, luonnontuoteala sekä jalostava teollisuus ja luonnonraaka-ainetta ja luonnontuotteita ostavat asiakkaat ja yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektista hyötyvät koko elintarvike- ja kosmetiikkateollisuusketju, kemian alan laitevalmistajat ja kuluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 335 140

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 335 140

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 413 143

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 411 103

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Arktisten viljeltävien raaka-aineiden vaihtelevat sato- ja kasvukaudet tuovat epävarmuutta raaka-aineen laatuun. Projektissa kehitettävällä raaka-aineen ohjausjärjestelmällä saadaan laatutasot mitattua ja ohjattua raaka-ainetta eri käyttötarkoituksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 7
Raaka-aineen ohjausjärjestelmä estää raaka-aineen heittämistä hukkaan. Kun erän laatu tiedetään, sille löytyy käyttötarkoitus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Luonnontuotealan yritysten viennin kannalta on erittäin kriittinen asia ottaa alkutuotannon laadunhallinta haltuun. Koska se maksaa yleensä paljon, on perusteltua testata ja kehittää yrityksille kustannustehokkaampia vaihtoehtoja laadun seurantaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
Reaaliaikainen laatutason mittaus yrityksessä yrityksen työntekijän toimesta vähentää näytteiden lähettämistä laboratorioihin. Lisäksi ohjausjärjestelmä kertoo raaka-aineen laadun ja sitä kautta tiedetään seuraava vaihe raaka-aineen käytössä. Tämä vähentää logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke edistää Pohjois-Suomessa yritysten ja viljelijöiden/kerääjien välistä yhteistyötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 6
Projektissa edistetään yritysten ja viljelijöiden/kerääjien laatutietoutta sekä laatujärjestelmän perustaa luomu- ja ympäristöasioissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lappilaisille erikoiskasveille ei ole koskaan määritelty erityisiä laatukriteereitä. Esimerkiksi maustekasvipuolella on tarkat vaatimukset laadusta, mutta suomalaisille luonnonkasveille sellaisia ei ole määritelty. Menestyäkseen luonnontuotealan yrityksillä on kuitenkin oltava valmiudet vastata erilaisiin laatuvaatimuksiin esimerkiksi elintarvike- ja kosmetiikka-aloilla sekä hallita oman tuotantoprosessinsa laatutekijöitä ja menettelytapoja korkeamman jalostusarvon tuotteiden valmistamiseksi.

Haastetta luonnontuotteiden laatuun tuovat laaja luonnon raaka-aineiden ja -tuotteiden kirjo, erilaiset sato- ja kasvukaudet sekä sääolosuhteet, keruuaikojen kohdistuminen lyhyelle aikajaksolle sekä se, että laadun kriteerit ja raja-arvot määritetään käyttötarkoituksen mukaan asiakkaiden, viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden toimesta. Haasteista huolimatta arktinen laatu ja muut vahvuustekijät, kuten pohjoisen luonnon ja luonnontuotteiden puhtaus, luomulaatu ja korkeat terveysvaikutteisten yhdisteiden pitoisuudet, korostuvat markkinoinnissa.

EAKR - Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle (Arctic FingerPrint) – hankkeessa kriittisiä laatutekijöitä määritettiin kuusenkerkälle, nokkoselle, ruusujuurelle ja väinönputkelle, ja ne mitattiin kaikissa tutkimusalustana toimineen Arctic Warriors Oy:n demonstroitujen arvoketjujen solmukohdissa. Laatumääritykset tehtiin kaikille raaka-aineille erikseen puolijalosteeseen ja/tai tuotteeseen asti. Lisäksi hankkeessa testattiin spektroskopiaan, fotoniikkaan ja hygieenisen laadun mittauksiin perustuvia laboratoriomenetelmiä, joita voisi kehittää kenttämenetelmiksi luonnontuotealan yrityksiin. Tarkoituksena oli, että yrittäjä voisi itse määrittää raaka-aineensa ja tuotteensa laatutasoa kriittisimmissä tuotantoprosessin solmukohdissa, jolloin tieto laatutasosta saataisiin välittömästi tuotantoprosessiin.

Tuloksena hankkeessa tunnistettiin tutkittujen luonnon raaka-aineiden jalostuksessa tuotantoprosessien kriittiset solmukohdat, tehtiin laatuopas luonnontuotealalle ja vietiin kenttäsovellukseksi mikrobiologisen laadun indikoimiseen liittyvä hiivojen ja homeiden – kenttäviljelymenetelmä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin uuttojen optimointimenetelmää värin ja kokonaisfenolimääritysten kautta, kokonaisfenolipitoisuuden määritystä klorofyllimääritysten avulla sekä hyönteismyrkky-yhdisteiden tunnistusta ATR-menetelmällä. Tulokset ja menetelmät jaettiin ja ohjeistettiin luonnontuotealan yrityksille koulutuswebinaarien, koulutusmateriaalien ja -oppaiden kautta.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi