Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72886

Hankkeen nimi: Markkinaselvitys Keski-Euroopan bioinformatiikkamarkkinoista

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GENEVIA TECHNOLOGIES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2417971-1

Jakeluosoite: Hämeenkatu 14 C 33

Puhelinnumero: +358 407477672

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: www.genevia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Breitholtz Klaus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: klaus.breitholtz(at)genevia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407477672

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa tehdään markkinaselvitys ja kartoitetaan lähinnä saksankielisen Keski-Euroopan bioinformatiikka-markkinoiden tarpeita. Yrityksellä on jo ennestään vahva osaaminen pohjoismaalaisista bioteknologia markkinoista ja vienti Skandinaviaan on ollut vahvaa. Nyt tarkoituksena on laajentaa kohti Saksan ja Sveitsin merkittävästi suurempia markkinoita. Hankkeen aikana tehdään lukuisia matkoja messuille, tapahtumiin ja alan toimijoiden luo niin Saksassa kuin Sveitsissäkin. Projektin tuloksena odotetaan saavutettavan ymmärrys Keski-Euroopan markkinoiden erityispiirteistä sekä luodaan strategia, jolla tämän alueen erityispiirteet on huomioitu. Projekti kasvattaa todennäköisyyttä, että yritys pystyy kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 959

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 959

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hämeenkatu 14 C33

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yrityksessä työskentelee tasapuolisesti sekä naisia että miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on edistää merkittävästi yrityksen kasvua

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-