Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72894

Hankkeen nimi: Mikroaaltojen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teollisissa prosesseissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö, Teknologiapuisto 127 (Kehräämöntie 7)

Puhelinnumero: 029 448 4636

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.cemis.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Hannele Jaakkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Laboratoriopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.jaakkola(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0294484636

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Elintarvike- ja luonnontuotealalle kaivataan uusia ja helppokäyttöisiä prosessitekniikoita, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti valmistaa korkealaatuisia tuotteita myös kansainvälisille markkinoille. Samaan aikaan teollisuusprosesseissa muodostuvat jätevedet ovat haaste usealla eri alalla. Erityisesti pienten yritysten ongelmana on resurssien puute T&K&I toiminnan kehittämiseen ja uusien tekniikoiden käyttöönottoon.

Hankkeessa tutkitaan kahden Suomen prosessiteollisuudessa hyödyntämättömän tekniikan, kryokonsentraation ja mikroaaltokäsittelyn, soveltuvuutta elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden prosessointiin, sekä nestemäisten jätteiden käsittelyyn. Hankkeen avulla pyritään tuomaan maailmalla yleistyviä tekniikoita suomalaisten toimijoiden tietoisuuteen ja hyödynnettäväksi heidän toimintansa kannattavuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeessa prosessoidaan yritysten näytteitä kryokonsentraatiolla ja mikroaaltotekniikalla ja tutkitaan prosessoinnin vaikutus tuotteiden laatuun. Lisäksi selvitetään prosessoinnin laiteinvestoinneista ja käytöstä muodostuvia kustannuksia. Hankkeen tulosten avulla yritykset pystyvät arvioimaan tekniikoiden soveltuvuutta omaan prosessiinsa sekä prosessien tehokkuuden, että kustannusten kannalta.

Kryokonsentraatio on prosessi, joka tapahtuu luonnostaan vesiliuoksen jäätyessä: puhdas vesi kiteytyy ensin ja sulaan osaan konsentroituvat liuoksessa olevat vesiliukoiset yhdisteet, kuten suolat, vitamiinit, proteiinit ja aromaattiset yhdisteet. Mikroaaltouuni löytyy lähes jokaisesta kotitaloudesta, sillä tekniikka on nopea, yksinkertainen ja kustannustehokas. Lämmityksen lisäksi tekniikkaa voi käyttää monipuolisesti erilaisissa teollisissa prosesseissa: kuivaukseen, uuttoon, kypsennykseen, pastörointiin, sterilointiin sekä entsyymien nopeaan deaktivointiin. Tekniikan teollisuuskäytön ennustetaankin yleistyvän lähitulevaisuudessa merkittävästi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset jotka voivat hankkeen jälkeen hyödyntää hankkeessa saatuja tuloksia kryokonsentraatio- ja mikroaaltotekniikkaan liittyvissä prosessoinneissa. Yrityksiä on sekä elintarvike-, lisäravinne-, että jätevesiä käsitteleviltä sektoreilta. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä on Oulun yliopiston hankehenkilöstö, jonka osaaminen lisääntyy hankkeen avulla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat mm. yritykset ja organisaatiot jotka eivät tuota/prosessoi täysin samoja näytetyyppejä joita hankkeessa käsitellään, mutta jotka voivat hyödyntää hankkeessa saatuja tietoja omassa prosessoinnissaan näytteiden samankaltaisuuden takia. Näitä ovat erityisesti erilaiset elintarvike- ja lisäravinnealalla toimivat yritykset, sekä jätevesiä käsittelevät yritykset. Lisäksi mikä tahansa muu teollisuuden ala voi inspiroitua hyödyntämään hankkeessa tutkittavia Suomessa heikosti tunnettuja ja hyödynnettyjä prosesseja omalla alallaan. Myös muut tutkimuslaitokset kuin Oulun yliopisto voivat hyödyntää tuloksia omassa tutkimustoiminnassaan, samoin kuin läheisesti yrityspinnassa toimivat organisaatiot (ProAgria, Maa-ja kotitalousnaiset, Kainuun ammattioppilaitos, Arktiset Aromit, Kainuun Etu).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 166

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 209 166

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 253 958

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 253 958

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Kajaani, Puolanka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Perinteisesti prosessiteollisuuden alojen edellyttämät tekniset ja luonnontieteelliset opiskelualat ovat miesvaltaisia. Elintarviketeollisuudessa ja luonnontuotealalla sukupuolijakauma on tasaisempi, osin jopa naisvaltainen. Tässä hankkeessa on mukana useita erilaisia elintarviketeollisuuteen sekä muuhun prosessiteollisuuteen liittyviä aloja, joten hankkeen käsittämä toimintaympäristö on sukupuolijakaumaltaan arvioitu suhteellisen tasa-arvoiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molemmilla sukupuolilla on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan mm. ohjausryhmätyöskentelyn ja/tai asiantuntijaroolin kautta. Koska hankkeeseen osallistuu ja se hyödyttää (myös osallistujatahojen ulkopuolella) useita eri toimialoja, jotka sukupuolijakauman kannalta painottuvat eri tavalla, tarjoaa se molemmille sukupuolille tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua hankkeen toimintaan ja tulosten hyödyntämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on uusien prosessitekniikoiden käyttöönotto ja niiden avulla laadukkaiden tuotteiden valmistaminen sekä tehokkaiden prosessien toteuttaminen yritystoiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeeseen sisältyy jätevesilietteen käsittely ja jalostaminen lannoitekäyttöön soveltuvaksi. Toimenpide edesauttaa ympäristön puhtauden säilymistä. Myös denitrifikaation korvaaminen lannoitteen kierrättämisessä vähentää typpikaasujen päästöä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa kehitetään mm. jätevesilietteille kustannustehokkaita prosessointitapoja ja mahdollisuutta jätteen jatkohyödyntämiseen. Lisäksi kehitetään vaihtoehtoja hyödyntää elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, jotka nykyään ovat jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Hankkeessa kehitettävät menetelmät ja hankkeessa saadut kokemukset tulevat olemaan julkisia. Näin ollen ne ovat hankkeen valmistuttua vapaasti yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. Hanke hyödyttää monipuolisesti eri alojen toimijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Hankkeessa tuotetaan tietoa kuten arvioita prosessien hyödynnettävyydestä. Näitä arvioita yritykset voivat hankkeen jälkeen hyödyntää omassa toiminnassaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Hankkeessa kehitettävän uuden prosessiosaamisen kautta on mahdollista luoda aiempaa laadukkaampia terveysvaikutteisia tuotteita (erityisesti luonnontuotteet).
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön (MITY) KryoMikro -hankkeessa on saatu kiinnostavia tuloksia pakkaskonsentraatiolla ja mikroaaltokäsittelyllä erilaisten teollisten näytteiden käsittelyssä. Hankkeessa on tutkittu pakkaskonsentroinnin vaikutuksia panimo- ja meijeriteollisuuden sekä luonnontuotealan näytteillä, sekä tutkittu tekniikan soveltuvuutta jätevedestä erotetun regenerointiveden rikastamiseen. Pakkaskonsentrointi soveltuu hyvin mm. erilaisten marjamehujen, mahlan, oluen ja heranproteiiniretentaatin väkevöintiin. Esimerkiksi mahlan hyvin alhainen kuiva-ainepitoisuus saatiin nousemaan yli 13 -kertaiseksi, ja oluen etanolipitoisuus nostettua 5%:sta noin 20%:ksi. Mikroaaltokäsittely paransi nokkosen mikrobiologista laatua sekä mustikanlehden arvoaineen, klorogeenihapon, säilyvyyttä kuivatussa lehdessä.

Kryokonsentraatiotekniikka soveltuu laimeille vesinäytteille, joita on tarve väkevöidä. Veden poistaminen tehdään yleensä kuumentamisen avulla, joka on kallista ja usein myös heikentää lopputuotteen laatua. Pakkaskonsentraatio on prosessi, joka tapahtuu luonnostaan vesiliuoksen jäätyessä: puhdas vesi kiteytyy ensin ja sulaan osaan konsentroituvat liuoksessa olevat vesiliukoiset yhdisteet, kuten suolat, vitamiinit, proteiinit ja aromaattiset yhdisteet. Prosessissa myös näytteen lämpöherkät yhdisteet kuten aromiaineet ja vitamiinit säilyvät hyvin, jolloin saadaan korkealaatuisia lopputuotteita. Teknologiassa voidaan hyödyntää joissain sovelluksissa myös pohjoisen kylmiä olosuhteita, joka parantaa menetelmän kustannustehokkuutta. Mikroaallot ovat potentiaalinen hyödyntämiskohde erilaisten näytteiden laadun parantamisessa, näytteiden hygienisoimisessa, yrttien laatuun vaikuttavan entsyymitoiminnan hidastamisessa.

Hankkeessa on tehty alustavaa laite- ja teknologiakartoitusta ja verkostoiduttu kotimaisten tutkimuslaitosten ja ulkomaisten yritysten kanssa. Kustannustehokkaita laiteratkaisuja varsinkaan pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin ei löydy, vaan laitteistot ovat kalliita ja suunniteltu isojen yritysten käyttöön. Kryokonsentraatioteknologian laiteteknisiin haasteisiin haetaan uusia ratkaisuja MITY:n ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston juuri käynnistyneessä yhteishankkeessa ”Pakkaskonsentraatiolaitteiden kehitys teollisiin elintarvikeprosesseihin ja ympäristösovelluksiin, PATE”, joka on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Savon ja Kainuun maakuntaliitoilta.