Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72896

Hankkeen nimi: Uudistuva aluemarkkinointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.4.2017 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HOUSE OF LAPLAND OYHOUSE OF LAPLAND

Organisaatiotyyppi: Suuryritys

Y-tunnus: 1544440-5

Jakeluosoite: Valtakatu 11 C

Puhelinnumero: +358 40 839 3858

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarssanen Sanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.tarssanen(at)houseoflapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 861 1149

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on, että digitaalisesta asiakaskokemuksesta muodostuu Lapin kilpailutekijä osaaja-, sijoittumis-, matkailu- ja lokaatiomarkkinoinnissa. Työpaketit ovat 1) Uudenlaisen ilmiömarkkinoinnin kehittäminen, 2) yhteisen verkkosivuston ja sen digitaalisten palveluiden kehittäminen, 3) House of Laplandin ja kumppaneiden tarjoaman digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen sekä 4) vaadittavien yhteisten taustajärjestelmien ja prosessien kehittäminen. Hankkeen tuloksena House of Laplandilla ja kumppaniverkostolla on käytössään : ¿ Tehokkaat automatisoidut markkinoinnin ja viestinnän prosessit ja niiden vaatimat teknologiset sovellukset ¿ Tuotteistetut digitaaliset palvelut valituille kohderyhmille ¿ Laaja määrä asiakasdataa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 361 130

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 360 716

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 515 910

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 515 313

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valtakatu 11

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikusten arviointiin on käytetty Suvauskone-työkalua. Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmässä on sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on, että digitaalisesta asiakaskokemuksesta muodostuu Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalo House of Laplandin ja tätä kautta Lapin kilpailutekijä ja kustannustehokas työkalu yritysten toimintaympäristön pitkäjänteiselle kehittämiselle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Digitaaliset palvelut vähentävät esitteiden yms. markkinointimateriaalien tarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 8
Vahva vaikutus paikalliseen elinkeinorakenteeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa luodaan uusia digitaalisia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Hanke edistää liikkumista maakuntaan ja maakunnan sisällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 4
Maakunnan elinvoiman lisääntyminen vaikuttaa myös asukkaiden hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeen työkaluilla tehdään kansainvälistä matkailumarkkinointia. Matkailijoiden kiinnostus on eräs kulttuuriympäristöjen säilyttämiseen vahvimmin vaikuttavista tekijöistä.
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-