Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72918

Hankkeen nimi: Tulevaisuuden energiatehokas tehdas (investointiosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.4.2017 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2267669-3

Jakeluosoite: Wolffintie 30

Puhelinnumero: 0207 663 300

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.vamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Reipas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mir(at)vamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207 663 421

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Energia-ala on maailmanlaajuisessa murroksessa. Poliittiset päätökset puhtaamman energian tuottamisesta ja päästöjen vähentämisestä vaativat tulevina vuosina valtavan määrän investointeja cleantech-alalle sekä uusia teknologioita. Monet tulevaisuuden ratkaisut vaativat myös suuria tuontantomääriä ja tuotannon keskittämistä suuriin tehdasyksiköihin. Maailmanlaajuisen kilpailun kiristyessä tuotannon säilyminen Suomessa on noussut maassamme erääksi keskeisistä haasteista. Tuotannon automaatioasteen nostamisella uskotaan saavutettavan sellainen kilpailukyky ja laatutaso, jolla pystymme säilyttämään tuotannon kotimaassa. Tuotannon säilymisessä on lisääntyvässä määrin huomioitava ympäristönäkökohdat. Tehtaan energiatehokkuus ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen ovat tapoja, joilla voidaan tavoitella ympäristömyönteistä toimintatapaa sekä parantaa tehtaan tuottavuutta. Tulevaisuuden energiatehokas tehdas -hankkeen kehittämisosion tavoitteena onkin selvittää ja kehittää ratkaisuja tulevaisuuden tehtaiden kustannustehokkaista, puhtaista energiaratkaisuista.

Tässä Tulevaisuuden energiatehokas tehdas -hankkeen investointiosiossa tavoitteena on kehittää tehtaille kustannustehokas automatisoitu tuotantoratkaisumalli, joka pyrkii toimimaan mahdollisimman taloudellisesti omalla energiantuotannolla. Tavoitteena on luoda Technobothnia-laboratorioon valmiudet testata ja opettaa tehokasta kappaletavaran kokoonpanoa korkean automaatioasteen tehtaassa sekä simuloida tällaisen tehtaan automaatiota ja energiaratkaisuja virtuaalisesti. Investointien avulla kehitettävän simulointimallin monipuolisuus ja monialaisuus antaa monia mahdollisuuksia tuoda yhteen eri tekniikanaloja niin opetuksessa kuin ongelmanratkaisussa. Investointien avulla koottava robottisolu on sekä riittävän haasteellinen että joustava juuri tähän tarkoitukseen.

Hankkeessa rakennetaan robotisoidun kokoonpanon jonkin vaiheen toiminnallinen malli ("case akkutehdas"), joka toimii automaattisesti ja sisältää kaikki edistyneen robottisolun komponentit. Robottisolu toimii testaus- ja oppimisympäristönä kappaletavaran kokoonpanon kehittämiselle. Tämän hankkeen laitehankinnat liitetään jo olemassa oleviin Technobothnian laitteisiin, jolloin saadaan rakennettua kokonainen automaattinen tuotantosolu ja siihen liittyvä simulointimalli.

Hankkeen tuloksena on simulointimalli robotisoidusta kokoonpanosolusta, joka on rakennettu Technobothnia-laboratorioon. Siinä voidaan edelleen testata uutta teknologiaa kaikilla osa-alueilla ja laajentaa entistä monipuolisemmaksi laboratorion korkeakoulukumppanien kehitysalustaksi. Kehitetyt uudet teknologiat ovat siirrettävissä todellisen tehtaan osaksi. Pitemmällä aikavälillä hankkeella luodaan edellytyksiä, joilla helpotetaan alueelle etabloituvia toimijoita tehtaiden perustamisessa. Samalla alueen korkeakoulut pystyvät tuottamaan niihin osaavaa työvoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää tuotteita valmistavat yritykset, toimijat, joilla on tavoitteena perustaa automatisoitu ja energiatehokas tehdas sekä Technobothniassa toimivat alueen korkeakoulut omassa opetustyössään ja osaamisen kehittämisessä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Technobothnian jäsenkorkeakoulujen opiskelijat uusimman tuotantoteknologian ja tehdassuunnittelun opiskelussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 950

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Kyrönmaan, Vaasan, Sydösterbottens kustregion

Kunnat: Kristiinankaupunki, Kaskinen, Uusikaarlepyy, Pedersören kunta, Kruunupyy, Mustasaari, Vöyri, Pietarsaari, Laihia, Maalahti, Isokyrö, Luoto, Vaasa, Närpiö, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puuvillakuja 3

Postinumero: 65200

Postitoimipaikka: Vaasa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kyseessä on investointihanke, jossa päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen vaan hankkeen toimenpiteet kohdistuvat robottisolun rakentamiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Energiateknologia on lähtökohtaisesti sukupuolineutraalia. Lisäksi kyseessä on investointihanke, jossa päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen vaan hankkeen toimenpiteet kohdistuvat robottisolun rakentamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä on investointihanke, jossa päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen vaan hankkeen toimenpiteet kohdistuvat robottisolun rakentamiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeessa kehitetään ratkaisuja energiatehokkaan tehtaan tuotantoprosesseihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Hankkeessa kehitetään ratkaisuja energiatehokkaan tehtaan tuotantoprosesseihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Laiteinvestointi
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Hankkeessa kehitetään ratkaisuja energiatehokkaan tehtaan tuotantoprosesseihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Laiteinvestointi
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Laiteinvestointi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 7
Hankkeessa kehitetään ratkaisuja energiatehokkaan tehtaan tuotantoprosesseihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 9
Automaatiolaiteinvestointi tukee opetuksen tulevaisuuden tarpeita ja tekniikan alojen monipuolista yhdistämistä ja hyödyntämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Laiteinvestointi
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Laiteinvestointi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Kilpailukyvyn ja osaamisen kehittäminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Laiteinvestointi
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Laiteinvestointi
Kulttuuriympäristö 0 0
Laiteinvestointi
Ympäristöosaaminen 2 5
Hankkeessa kehitetään ratkaisuja energiatehokkaan ja ympäristömyönteisen tehtaan tuotantoprosesseihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-