Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72936

Hankkeen nimi: Playful Lapland

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 2.1.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero:

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kangas, Marjaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjaana.kangas(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 484 4490

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa valmistellaan leikillisen oppimisen pedagogiikan kaupallistamista kansainväliseen kasvuun tähtääväksi koulutuspalveluksi. Koulutuspalvelun ensisijaisena kohderyhmänä ovat kansainvälisen opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, kuten rehtorit, opettajat ja opettajaksi opiskelevat. Leikillisen oppimisen pedagogiikan mukaisesti toteutettavat koulutuspalvelut kytketään vahvasti Lappiin ja Lapin tarjoamiin elämyksiin. Lappi on vetovoimainen sekä luonto- ja kulttuuriympäristönä että kouluttautusmiskohteena. Idea avaa erilaisia mahdollisuuksia sekä koulutusvientiin että matkailun palveluiden kehittämiseen. Idea palvelee sekä lisääntyvää Suomeen suuntautuvaa koulutuspalvelukysyntää että Lappiin suuntautuvaa kansainvälistä matkailua. Projektissa selvitetään neljää mahdollista tuotteistamisen ja liiketoiminnan mallia: 1) onsite-koulutuspalvelu, 2) matkailuun integroitu onsite-koulutuspalvelu, sekä 3) pelillinen- ja 4) pilvipohjainen koulutuspalvelu. Projektin tuloksena syntyy konkreettinen paketti vaihtoehtoisista palveluista ja liiketoimintamalleista. Tulokset sisältävät kaupallistamisen valmisteluun ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä ja selvityksiä, jotka auttavat koulutuspalveluidean kaupallistamispolkujen valitsemisessa ja projektin jälkeisessä toteuttamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 399 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 399 090

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 444 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 443 433

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 8

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektissa ei tehdä varsinaista toimintaympäristön analyysiä, mutta sukupuoli otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuoli huomioidaan projektin toteutuksessa. Tutkittavia ei valita sukupuolen perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoli otetaan kuitenkin huomioon projektin toteutuksessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei kuulu hankkeen tutkimuskohteeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei kuulu hankkeen tutkimuskohteeseen.-
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei kuulu hankkeen tutkimuskohteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei kuulu hankkeen tutkimuskohteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kuulu hankkeen tutkimuskohteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 2
Projektissa kehitetään teknologiatuettuja palveluja ja prosesseja, jotka vähentävät esim. painetun materiaalin tarvetta sekä palvelujen tehostuessa välillisesti päästöjä, joita syntyy ihmisten liikkumisesta paikasta toiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei kuulu hankkeen tutkimuskohteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Koulutussektori, kaupunki ja elinkeinoelämä hyötyvät suoraan projektissa kehitettävistä palveluihin ja koulutukseen liittyvistä toimintamalleista, jotka luovat uusia mahdollisuuksia myös Lapin alueen elinkeinorakenteen kehittämiseen alalla. Välillisesti kehittämistyöstä hyötyvät yritysten työntekijät ja asiakkaat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Projektissa kehitetään palveluita ja koulutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 6 4
Projektin myötä kansainvälinen liikkuminen toisaalta lisääntyy ja toisaalta projektissa kehitettävät online-palvelut vähentävät liikkumisesta ja logistiikasta aiheutuvia kustannuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Projekti edistää hyvinvointia Lapin luontoon kytkeytyvillä koulutuspalveluilla ja sitä kautta lisää työntekijöiden, asiakkaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Projekti edistää palveluiden saatavuuteen liittyvää tasa-arvoa asuinalueesta huolimatta: palveluiden kehittämisessä huomioidaan myös harvaanasuttujen alueiden erityiskysymyksiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Projekti edistää yhdenvertaisuutta palveluiden ja prosessien kautta kehittämällä uusia palveluita ja edistämällä niiden käyttöön ottoa sijainnista huolimatta. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan harvaanasuttujen alueiden erityiskysymyksiä.
Kulttuuriympäristö 8 0
Projektissa kehitettävissä palveluissa ja prosesseissa huomioidaan ympäristön toimintakulttuuri. Projektin tulokset vaikuttavat välillisesti toimintakulttuurin kehittymiseen.
Ympäristöosaaminen 4 0
Projektissa kehitettävissä palveluissa, prosesseissa ja koulutuksessa huomioidaan pohjoisen luonto sekä ilmastolosuhteet, millä on välillistä vaikutusta ympäristöosaamisen kehittymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa valmistellaan leikillisen oppimisen pedagogiikan kaupallistamista kansainväliseen kasvuun tähtääväksi koulutuspalveluksi. Koulutuspalvelun ensisijaisena kohderyhmänä ovat kansainvälisen opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, kuten rehtorit, opettajat ja opettajaksi opiskelevat. Leikillisen oppimisen pedagogiikan mukaisesti toteutettavat koulutuspalvelut kytketään vahvasti Lappiin ja Lapin tarjoamiin elämyksiin. Lappi on vetovoimainen sekä luonto- ja kulttuuriympäristönä että kouluttautusmiskohteena. Idea avaa erilaisia mahdollisuuksia sekä koulutusvientiin että matkailun palveluiden kehittämiseen. Idea palvelee sekä lisääntyvää Suomeen suuntautuvaa koulutuspalvelukysyntää että Lappiin suuntautuvaa kansainvälistä matkailua. Projektissa selvitetään neljää mahdollista tuotteistamisen ja liiketoiminnan mallia: 1) onsite-koulutuspalvelu, 2) matkailuun integroitu onsite-koulutuspalvelu, sekä 3) pelillinen- ja 4) pilvipohjainen koulutuspalvelu. Projektin tuloksena syntyy konkreettinen paketti vaihtoehtoisista palveluista ja liiketoimintamalleista. Tulokset sisältävät kaupallistamisen valmisteluun ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä ja selvityksiä, jotka auttavat koulutuspalveluidean kaupallistamispolkujen valitsemisessa ja projektin jälkeisessä toteuttamisessa.