Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72937

Hankkeen nimi: ArcDigi - Digitalisoinnin hyödyntäminen erikoisteräksisten teräsrakenteiden toteutuksessa ja laadunhallinnassa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0407352007

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Joutsenvaara, Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.joutsenvaara(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 461 2319

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisoinnin hyödyntämien erikoisteräksisten teräsrakenteiden toteutuksessa ja laadunhallinnassa (ArcDigi) projektissa yleinen tavoite on kehittää ja soveltaa digitalisoituja ratkaisuja erikoisterästen hitsaukseen nostamalla hitsattujen liitosten laadunvalvonnan tasoa. Tämä lisää erikoisterästen käyttöä komponenttien keventämisessä, jolla saadaan aikaan energiatehokkaampia ratkaisuja ja sovelluksia. Liiketoimintapotentiaalia saadaan nostettua PK yrityksien teräsrakentamisessa kehittyneellä ArcDigi konseptilla.

Toteutuksen aikana on jo löydetty kehittämiskohteita, joita digitalisointi voi erityisesti auttaa. Yksi näistä on hitsausprosessiin liittyvän datan digitalisointi. Tutkimussuunnitelman mukainen laajempi digitalisoinnin hyödyntäminen hitsatun osan tai rakenteen elinkaariajattelun mukaisesti olisi suotavaa. Tällä tavoin hanke voi ottaa kantaa myös resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen vaatimuksiin sekä kiertotalouden toimintamalliin.

Esimerkiksi hitsauksen aikaisen datan digitalisoinnin hyötykäyttömahdollisudet osoittivat alustavissa testeissä lupaavia tuloksia. Tietynlaiset hitsit mahdollistavat esim. mekanisoinnin, jolloin yhdistyvät hitsausprosessin hallinta, tehokkuuden kasvu sekä laadunvalvonnan mahdollisuus hitsaukset jälkeen. Hitsauksen ja siihen liittyvän tietohallinnan näkökulmasta tietoturva ja tietosuojan näkökulmasta voi olla haasteita, jotka pitää varmistaa yritysten omien toimintojen ohella.

Tutkimuskysymyksiin vastataan yhdessä yritysten kanssa erilaisista teknologisilta näkökulmista katsottuna. Yritysten testauskohteet mahdollistavat todellisten tilanteiden tutkimuksen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 399 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 155 378

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 405 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 157 749

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 1

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Kemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen sisältö on teknologian kehittämistä, eikä sillä ole erityisiä liityntöjä sukupuolinäkökulmaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen sisältö on teknologian kehittämistä, eikä sillä ole erityisiä liityntöjä sukupuolinäkökulmaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen sisältö on teknologian kehittämistä, eikä sillä ole erityisiä liityntöjä sukupuolinäkökulmaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Digitaalisuuden käyttö ja kehitys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Dokumentoinnin hallinta sähköisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Metsien käyttö paperia varten vähenee.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Ultralujien terästen käyttö ja kehitys.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoraa liityntää Natura 2000 -ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Teräksen kierrätysaste paranee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen tutkimuksellinen sisältö ei kohdistu uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Lisää alueellisten toimijoiden kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Tällaisen konseptin kehitykselle on tarvetta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen tutkimuksellinen sisältö ei kohdistu liikkumiseen tai logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeen tutkimuksellinen sisältö ei kohdistu sosiaaliseen kestävyyteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen tutkimuksellinen sisältö ei kohdistu taasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen tutkimuksellinen sisältö ei kohdistu yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen tutkimuksellinen sisältö ei kohdistu kulttuuriympäiristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen tutkimuksellinen sisältö ei kohdistu ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-