Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72943

Hankkeen nimi: Serviisi, TKI-hanke, Uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen PK-yrityksissä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: (06) 868 0200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://centria.fi/tki

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VÄHÄSÖYRINKI JOUNI ANTERO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.vahasoyrinki(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250251

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomi on digitalisaation hyödyntäjänä jäänyt merkittävästi jälkeen useita muita EU-maita huolimatta siitä, että meillä olisi siihen erinomaiset valmiudet, kuten vakaa energiahuolto, kehittynyt digitaliseen tiedonsiirtoon liittyvä infrastruktuuri, valokuitu- ja langattomat verkot, korkea koulutustaso, myönteiset asenteet uutta teknologiaa kohtaan jne. Alhainen hyödyntämisaste johtuu pääosin riittämättömästä tiedosta teknologisista ratkaisuista, niiden tuottamista hyödyistä, sovellusosaamisen puuttumisesta, sekä matalasta investointihalukkuudesta yrityksissä.

Tämä hanke on suunniteltu tuottamaan yrityksille demonstraatioita ja tietoa konkreettisista digitalisaatiota hyödyntävistä ratkaisuista, niiden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi uuden sukupolven robotiikan, älykkään automaation ja simuloinnin avulla. Hankkeessa kehitetään samalla uusimman robotti-, automaatio- ja simulointitekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinfrastruktuuria, joka palvelee monipuolisesti sekä alueella tapahtuvaa koulutusta, että siihen keskeisesti liittyvää tutkimus- ja yrityskehitystoimintaa.

Uuden sukupolven robotiikka mahdollistaa käsityövaltaisten työprosessien uudistamisen tavalla, jotka perinteisellä robotiikalla ei ole ollut mahdollista. Hankkeessa on tavoitteena mm. etsiä ja tutkia uusia tapoja soveltaa robotiikkaa. Tästä esimerkkinä hitsaussolu, jossa varsinaisen hitsauksen suorittaa työntekijä, mutta robotti noutaa ja paikoittaa hitsattavat kappaleet, tekee jälkikäsittelytoimenpiteitä, tarkistaa hitsauksen jälkeen muoto- ja mittatarkkuutta jne. Toisena esimerkkinä voi olla kokoonpano tai asennustyövaihe, jossa työntekijä tekee varsinaisen asennukseen liittyvän kiinnitystyön, mutta robotti noutaa tarvittavat työkalut, asennettavan kappaleen ja asemoi sen oikealle kohdalle ja kannattelee sitä asennuksen aikana. Keskeistä on löytää uusia lähestymis- ja hyödyntämistapoja robotin, automaation ja ihmisten välille ja tuottaa sillä tavoin uuden tyyppistä lisäarvoa yritysten arvoketjuihin.

Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan uudentyyppinen teknologiademonstraatiokonsepti, jossa demonstraatiot toteutetaan yrityksissä niiden oman henkilökunnan toimesta projektihenkilökunnan tukemana. Demonstroitavien ratkaisujen avulla saavutettavat tuotantomittakaavan hyödyt simuloidaan ja todennetaan simulointiohjelmistojen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa välitöntä ja merkittävää teknologiaosaamisen siirtoa yrityksiin, perehdyttämisen, ohjaavan teknologiakonsultoinnin sekä hyötyjen konkretisoinnin muodossa.
Hankkeen välittömänä tavoitteena on pienentää kilpailukyky- ja osaamispuutteita Keski-Pohjanmaan alueen valmistavissa yrityksissä tuottamalla ja välittämällä tietoa kehittyneistä menetelmistä, teknologioista ja toimintatavoista, sekä demonstroimalla uuden sukupolven robotiikan-, älykkään automaation, sekä tietokoneavusteisen simulaation avulla saavutettavia hyötyjä. Hankkeessa tuotetaan samalla myös keskeisiä kone-ja automaatiotekniikan insinöörikoulutukseen liittyviä uusia opetussisältöjä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvien tahojen (yritykset, Centria Ammattikorkeakoulu) toimintaan. Pääkohderyhmänä on Keski-Pohjanmaan alueella toimivat tuotannolliset yritykset, alueen koulutus ja kehittäjäorganisaatioiden automaatio ja robotiikka-alan asiantuntijat.

Seuraavat yritykset ovat kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen:

1. Häggblom Oy, Kokkola. Maanrakennuskoneiden kauhojen ja tela-alustojen valmistaja. Lv 22 milj. €. Case: Kevyen robotisoinnin hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen tuotannossa
2. Kokkolan Pikahitsaus Oy, Alumiiniveneiden runkojen ja vesisuihkuvetolaitteiden runkojen alihankintavalmistaja. Lv 1,2 milj. €. Case: Alumiinihitsauksen ja liitettävien osien esivalmistuksen robotisointi
3. Apex Automation Oy, Kokkola. Teollisuuden automaatiojärjestelmien toimittaja. Lv 4 milj. €. Case: Robottisovellusten automaatiojärjestelmien ja niiden integroinnin kehittäminen
4. Oy Finn-Marin Ab, Kokkola. Lujitemuoviveneiden valmistaja. Lv 27 milj. €. Case: Lujitemuoviosien robottiavusteinen leikkaus
5. Inwido Finland Oy, Kannus. Ikkunoiden ja ovien valmistaja. Case: Kevyt robotisointi ikkuna ja ovituotannossa
6. Finn-Spring Oy, Toholampi. Makuvesien ja lähdeveden tuottaja. Lv 19. milj. €. Case: Kevyt robotisointi sisäisen logistiikan ratkaisuissa
7. Muoviitala Oy, Perho. Ruiskupuristettujen muovituotteiden valmistaja. Lv 0,5 milj. €. Case: Ruiskupuristuskoneen robottiavusteinen panostus
8. Öja Alutank Oy, Kokkola. Alumiinitankkien ja alumiinisten erikoisosien alihankintavalmistaja. Lv 1,2 milj. €. Case: Hitsauksen robotisoinnin kehittäminen
9. Kannustalo Oy, Kannus: Valmistalojen tuottaja. Lv 27 milj. €. Case: Robottitekniikan hyödyntämismahdollisuuksien kartoitus
10. Hietalahti ja Pojat Oy, Halsua. Betonielementtien valmistaja. Lv. 6,4 milj. €. Case: Pesubetonielementtien valmistukseen soveltuvan robotiikan selvitys

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat Centria-ammattikorkeakoulun ja KPEDU:n opiskelijat, opettajat, palvelu ja hoiva-alan yritykset, jotka hankkeen kautta saavat mahdollisuuden tutustua ja perehtyä uuden sukupolven älykkääseen robotti- ja automaatiotekniikkaan, sen hyödyntämismahdollisuuksiin, sekä uusien sovellustapojen innovointiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 243

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 322 676

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 968

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 400 235

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Kokkola, Kaustinen, Kannus, Toholampi, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On havaittu että yrityksissä fyysisesti kuormittavissa tehtävissä, kuten hitsaaminen, metalliteollisuuden asennustyöt yms. tarvitaan paljon voimaa, sekä kestävyyttä. Näiden tehtävien hoitamista sukupuolineutraalisti voidaan edistää robotiikan ja automaation avulla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke parantaa sukupuolista tasa-arvoa erityisesti fyysisesti kuormittavissa työtehtävissä. Robotiikan ja automaation avulla, joiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä tällä hankkeella edistetään, voivat samoja työtehtäviä hoitaa sukupuolesta tai fyysisistä erovaisuuksista huolimatta erilaiset henkilöt.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvo

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Robotiikan ja automaation avulla saavutetaan tehokkaammat prosessit joka parantaa resurssien käytön tehokkuutta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 5
Robotiikan ja automaation avulla saavutetaan tehokkaammat prosessit joka parantaa resurssien käytön tehokkuutta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 4
Robotiikan ja automaation avulla saavutetaan tehokkaammat prosessit joka parantaa resurssien käytön tehokkuutta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 5
Robotiikan ja automaation avulla saavutetaan tehokkaammat prosessit joka parantaa resurssien käytön tehokkuutta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Robotiikan ja automaation hyödyntämienen edellyttää mittatarkkoija esivalmisteita, joiden valmistamisessa voidaan ptimoida materiaalinkäyttöä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Uudistetaan paikallista käsityövaltaista valmistavaa teollisuutta uuden teknologian keinoin ja parannetaan sen kansainvälistä kilpailukylkyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Automaation lisääminen prosesseihin edellyttää tasaisesti toimivaa materiaalivirtaa, sekä sisä- ja ulkologistiikkaa. Se ohjaa optimoimaan kuljetukset.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Fyysiesesti ja henkisesti kuormittavien työtehtävien vähetäminen automaation ja robotiikan avulla
Tasa-arvon edistäminen 8 3
Hanke parantaa sukupuolista tasa-arvoa erityisesti fyysisesti kuormittavissa työtehtävissä. Robotiikan ja automaation avulla, joiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä tällä hankkeella edistetään, voivat samoja työtehtäviä hoitaa sukupuolesta tai fyysisistä erovaisuuksista huolimatta erilaiset henkilöt.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Serviisi-hanke suunniteltiin tuottamaan yrityksille demonstraatioita ja tietoa konkreettisista digitalisaatiota ja uuden sukupolven robotiikkaa, sekä simulaatioita hyödyntävistä ratkaisuista, niiden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi. Hankkeessa kehitettiin samalla uusimman robotti-, automaatio- ja simulointitekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinfrastruktuuria palvelemaan monipuolisesti sekä alueella tapahtuvaa koulutusta, että siihen keskeisesti liittyvää tutkimus- ja yrityskehitystoimintaa. Hankkeessa luotin ja pilotoidaan uudentyyppinen teknologiademonstraatiokonsepti, jossa demonstraatiot
toteutetaan yrityksissä niiden oman henkilökunnan toimesta projektihenkilökunnan tukemana siirrettävien laitteiden avulla.
Käytännössä tämä on tarkoittanut välitöntä ja merkittävää teknologiaosaamisen siirtoa yrityksiin, perehdyttämisen, ohjaavan
teknologiakonsultoinnin sekä hyötyjen konkretisoinnin muodossa. Hanke toteutettiin yhteistyössä KPEDU:n kanssa ja siinä hyöydynnettiin KPEDU:n robotiikan koulutus ja kehitysympäristöä, sekä aiheeseen liittyvää osaamista.