Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72948

Hankkeen nimi: VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (investointiosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06 825 0000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi/vaste

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janne Känsäkoski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.kansakoski(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406309890

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tieliikenteen vaikuttavuus ympäristön kuormittavuuteen kasvihuonekaasupäästöinä ja energiankulutuksena on merkittävä. Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä, jonka päästöistä 37 % aiheutuu paketti- ja kuorma-autoista. EU:n energia- ja ilmasto strategia sekä maamme kansalliset strategiat huomioiden liikenteen tuottamien päästöjen pienentäminen on sekä energiatehokkuuden että vähähiilisyyden edistämiseksi olennaisen tärkeää.

Yhdistettäessä energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseen liittyvät vaatimukset esineiden internetin (IoT-verkot) mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, luodaan edellytykset vähähiilisen, energia- ja kustannustehokkaan logistiikan optimointiin.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida palvelukokonaisuutta, jolla eri sektoreilla (liikenne, teollisuus, energiankulutus, julkinen ja yksityinen palvelusektori, sekä kotitaloudet) muodostuvia kuljetuskustannuksia ja muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää kuljetuksia tehostamalla eli lisäämällä kuljetusten tehokkuutta kilometrikohtaisesti. Hankkeen myötä kuljetuskustannusten arvioidaan laskevan 30-60 % nykyisestä tasosta.

Sovellettaessa LSG-konseptia esimerkiksi jätelogistiikkaan toimintaperiaate on seuraava:

1. Jäteastiaan sijoitettava älysensori lähettää hankkeessa kehitettävän geneerisen palvelualustan kautta ajantasaista tietoa jätelogistiikkayhtiön omaan ohjauskeskukseen jäteastian täyttöasteesta.
2. LSG-palvelualusta analysoi, käsittelee ja välittää saapuvan sensoridatan, minkä perusteella logistiikkayhtiön ohjauskeskus optimoi kustannustehokkaimman ja vähähiilisimmän ajoreitin.
3. Ohjauskeskuksen optimoima reitti näkyy ajoneuvo- ja operaattorikohtaisessa live-applikaatiossa, jonka ohjeistuksen mukaan operaattorit tyhjentävät oikea-aikaisesti tyhjennystä tarvitsevat astiat.

Hankkeen mukaisilla toimenpiteillä, LSG-konseptia hyödyntämällä voidaan esim. jätteiden kuljetuksessa jo pelkästään Keski-Pohjanmaan alueella saavuttaa 71 000 polttoainelitran vuotuinen säästö, mikä hiilidioksidiksi muutettuna vastaa vajaata 200 tonnia/CO2/a. Eri toimialoihin liittyvä logistiikka huomioiden optimoinnin vaikuttavuus energia- ja kustannustehokkuuteen ja edelleen vähähiilisyyteen moninkertaistuu.

Edellä esitettyyn perustuen VASTE-hankkeessa tullaan toteuttamaan vaadittavan palveluinfran (geneerinen palvelualusta) tutkimusta ja kehitystä, joihin liittyy olennaisena energiankulutukseltaan miniatyyrisiä IoT-älysensoreita hyödyntäen tehtäviä käytännön end-to-end -kokeiluja, joilla voidaan konkreettisesti mitata ja osoittaa geneerisen järjestelmän hyödyt eri sovelluskohteissa ja toimialoilla olemassa olevaan teknologiaan verrattaessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan, erityisesti Kokkolan alueella toimivat alan pk-yritykset ja julkinen sektori, sekä uutta liiketoimintaa alueelle suunnittelevat yritykset. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvien tahojen toimintaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös alueen tutkimuslaitokset sekä mm. logistiikkapalveluja tarjoavat ja tutkimusaiheiden kaupallistamista kartoittavat yritykset ja näiden lukuisat operatiiviset kumppanit.

Hankkeeseen osallistuvat seuraavat tahot:

• KokkoPesu Oy (yhteistyöstä sovittu, pilottikohde, sitoutunut rahoitukseen)
• Kokkolan Aluetaksi Oy (yhteistyöstä sovittu, pilottikohde, sitoutunut rahoitukseen)
• Kokkolan Taksipalvelu Oy (yhteistyöstä sovittu, pilottikohde, sitoutunut rahoitukseen)
• Speys Oy (yhteistyöstä sovittu, mahdollinen tuotteistaja, sitoutunut rahoitukseen)
• Taksiliikenne Honkimaa (yhteistyöstä sovittu, pilottikohde, sitoutunut rahoitukseen)
• E. Rajaniemi (yhteistyöstä sovittu, pilottikohde, sitoutunut rahoitukseen)
• NSA Oy (yhteistyöstä sovittu, pilottikohde, sitoutunut rahoitukseen)
• Isokungas & co Oy (yhteistyöstä sovittu, pilottikohde, sitoutunut rahoitukseen)
• E. Huhtala Oy (yhteistyöstä keskusteltu, tutkimus-/pilottikohde)
• DNA Oyj ja Digita Oy (yhteistyöstä sovittu, IoT-verkko-operaattoreita)
• Matkahuolto, Eezery (Eezery.com) ja Smartmile (Smartmile.fi) neuvotteluissa
• Kokkolan kaupunki, Soite, Dahl linjaliikenne ja Sokos Hotel Kaarle neuvotteluissa

Edellä esitetyillä toimijoilla hankkeen mukaiset toimenpiteet kohdentuvat ensisijaisesti kappaletavara- (marketit ja boksit) ja toisaalta henkilökuljetuksiin (Kokkolan Aluetaksi ja Taksiliikenne), sekä jätemateriaalien ja sivuvirtojen kuljetuksiin sekä edelleen kierrätyksen edistämiseen (Isokungas ja Ekorosk).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Uuden tehostetun toiminnan kautta hankkeen kansantaloudelliset vaikutukset kohdentuvat myös yksityisiin kuluttajiin / alueen asukkaisiin. Kehitettävän palvelumallin vaikuttavuuden seurauksena toiminnan tehokkuus indikoituu alueen asukkaisiin kuljetusten ja näihin liittyvien kustannusten tehostumisena. Lisäksi ympäristön kuormituksen vähenemisen seurauksena saavutettavan ympäristön tilan kohentumisen vaikutukset ulottuvat alueen kaikkiin asukkaisiin. Laajemmin hanke liittyy Keski-Pohjanmaan alueen toimijoiden energiatehokkuusosaamisen ja tutkimuksellisten tavoitteiden edistämiseen.

Yhtenä välillisenä kohderyhmänä toimii Kyytiin-hanke, joka hyötyy digialustan ja palveluinfran rakentamisesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 625

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 144 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 677

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 0
Hankkeen myötä saavutettaven energiatehokkuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän myötä vaikutus luonnonvarojen kestävään käyttöön on merkittävä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Hankkeessa saavutettavilla mahdollisilla toimenpiteillä on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen pienenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 9
Kohdentamalla hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen, vaikutetaan välillisesti myös alueen kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Hankkeessa saavutettavilla toimenpiteillä on merkittävä sekä välitön että välillinen vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen pienenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Hankkeella on merkittävä positiivinen välillinen vaikutus Natura 2000 -ohjelmassa määriteltyihin kohteisiin ja näiden alueiden eliöstöön:Luodon saaristo (alueen tunnusnro. FI0800132), Rummelön - Harrbådan (nro. FI1000003), Laajalahti (nro. FI1000004), Kokkolan saaristo (nro. FI1000033). Alueet sijaitsevat 1-25 km säteellä Kokkolasta, jonka alueelle osa hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä kohdentuu. Siten hankkeen positiivinen vaikutus ulottuu välillisesti myös Natura 2000 -kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 9
Välillinen vaikutus kohdentuu jätekuljetusten optimoinnin kautta myös kuljetusten kohteena oleviin jätteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 6
Uusiutuvien energialähteiden käyttöä voidaan edistää optimoitavien kuljetusten / kuljetuskaluston energialähteenä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeella on positiivinen vaikutus alueemme liiketoiminnan edellyttämän infrastruktuurin ylläpitämiseen ja sen toimivuuden vahvistamiseen vähähiilisyyttä vahvasti tukien. Tämän ohella hanke tukee alueemme kasvuhaluisia yrityksiä. Hankkeen tavoitteena on kehittää vähähiilistä energia- ja ympäristöteknologiaa siten, että turvataan alueemme elinkeinotoiminnan kilpailukyky ja avataan kestävää kehitystä tukevia uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueemme yrityksille yritystoiminnan aiheuttamien ympäristöriskien ja haittojen vähentämiseksi, vähähiilisen teknologian kehittämiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hanke lisää alueen yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen tietämystä energiatehokkuuden, vähähiilisyyden ja digitalisaation yhdistävästä logistoinnista
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Hankkeen välittömänä tavoitteena on edistää ja ottaa käyttöön vähähiilisiä ratkaisuja logistiikkaalalla parantaen alueellamme olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuutta, sekä synnyttää uutta palveluliiketoimintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Hankkeen välillisenä vaikutuksena edistetään alueellista hyvinvointia ympäristöhaittojen minimoimisella ja siten luonnon monimuotoisuuden säilymisellä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on neutraali yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus huomioiden.
Kulttuuriympäristö 0 7
Hanke vaikuttaa välillisesti alueemme kulttuuriympäristön säilymiseen minimoimalla liikenteen negatiivisia ympäristövaikutuksia ja riskejä.
Ympäristöosaaminen 9 0
Hanke tukee alueen ympäristöosaamisen kehittämistä merkittävästi vähähiilisyyden ja energiatehokkuuden näkökulmasta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-