Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72960

Hankkeen nimi: Omistajanvaihdokset vauhtiin Etelä-Karjalan pk-yrityksissä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan Yrittäjät

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0212039-9

Jakeluosoite: Valtakatu 51

Puhelinnumero: 010 4701100

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jami Antti Holtari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jami.holtari(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400551435

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Omistajanvaihdosten määrä tulee yrittäjien ikääntymisestä johtuen kasvamaan koko Suomessa lähivuosien aikana. Nykyisellä toteutuneiden kauppojen määrällä ei pystytä pysymään tulevan tarpeen kasvuvauhdissa mukana. Monessa maakunnassa asiaan on herätty ja tulokset ovat olleet hyviä.

Etelä-Karjalassa on tutkimuksen mukaan tulossa seuraavan 10 vuoden aikana noin 1600 omistajanvaihdosta. Nykyiseen vuosittain tehtyjen omistajavaihdosten määrään verrattuna tämä määrä on huomattavan suuri. Lisäksi Etelä-Karjala on selkeästi alemmalla tasolla myytävien yritysten määrässä (Suomen Yrittäjien Yrityspörssi-indeksi) verrattuna moneen muuhun maakuntaan. Etelä-Karjalan indeksi 2016 on 92, kun esimerkiksi Kymenlaaksossa se on 248 ja Etelä-Savossa 286. Indeksiero johtuu aktivointityön vähäisemmästä määrästä sekä selkeän toimintamallin puutteesta sekä myyvälle että ostavalle osapuolelle.

Etelä-Karjalan Yrittäjät on kutsunut koolle omistajanvaihdosfoorumin, jossa ovat mukana yksityiset asiantuntijayritykset, pankit, Etelä-Karjalan Hallituspartnerit, oppilaitokset, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto, Finnvera ja alueen kehitysyhtiöt sekä kunnat. Kokoontumisten jälkeen on päätetty ryhtyä toimeen, jotta yrittäjät valmistautuisivat omistajanvaihdokseen ajoissa, myyjät ja ostajat kohtaisivat oikea-aikaisesti sekä palveluputki toimisi koordinoidusti maakunnassamme. Myös monelle aloittavalle yrittäjälle olisi huomattavasti riskittömämpi tapa aloittaa yritystoiminta ostamalla olemassa oleva yritys ja lähteä kehittämään sitä kuin aloittaa tyhjältä pöydältä.

Hankkeen painopisteet ovat seuraavat:
1. Myyjien ja ostajien aktivointi viestinnällä, koulutuksilla ja tapahtumilla.
2. Ov-toimijoiden yhteistyön aktivointi ja formalisointi
3. Yhden alueellisen Yrityspörssin malli (kävijämäärien kehittyminen, Yrityspörssi-indeksin kehitys).
4. Asiantuntijapalveluitten kehittämisen tukeminen
5. Ov-materiaalien tuotanto tiedotusvälineille, ov-toimijoille ja päättäjille pohjautuen tutkimuksiin ja selvityksiin
6. Ov-ilmiöstä viestintä, artikkeleiden tuotanto tiedotusvälineille
7. Myytävän yrityksen kuntoon laittaminen ”Pimp My Business”, tähdäten kauppahinnan ja tulevaisuuden arvon kohottamiseen
8. Uuden toimintamallin suunnittelu ja ja jalkautus.

Uusi toimintamalli tulee perustua jo olemassa oleviin resursseihin, jotta hankkeen jälkeen toimintaa voidaan jatkaa ilman erillistä uutta rahoitusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tärkein kohderyhmä on alueen pk-yritykset kaikilta toimialoilta. Yritysten takana ovat yrittäjät, omistajina ja operatiivisina toimijoina, joiden pitäisi myyjätahona aktivoitua.

Ostajat on toinen tärkeä kohderyhmä, mutta tähän ryhmään voi kuulua opiskelijoista lähtien ketä vaan, myös maakunnan ulkopuolelta maakuntaan hakeutuvia henkilöitä.

Kolmas kohderyhmä on asiantuntijapalveluja tuottavat tahot, joiden keskinäisellä yhteistyöllä voidaan myyjiä ja ostajia aktivoida entistä paremmin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat yritysten työntekijät, yrittäjyyttä harkitsevat ihmiset, kuten opiskelijat. Kun yritys saa kestävän pohjan jatkolleen työpaikat säilyvät ja niiden määrä kasvaa myös. Yrityksen osto ei tapahdu mutta työntekijöistä ja opiskelijoistakin voi olla omistajanvaihdosprosesseissa paljon tukea ja apua, virittäen yrityksen toimintaa ja mahdollisesti jonain päivänä ryhtyessään yrittäjäksi.

Välillisiä kohderyhmiä, ov-työn tukijoina, ovat Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ja Yrityskummit, joiden ammattitaitoa voidaan hyödyntää myös mahdollisuuksien mukaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 152 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 152 291

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 180 851

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Taipalsaari, Luumäki, Rautjärvi, Lemi, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala, Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 99, joihin työllistyvät naiset 33

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 146, joihin työllistyvät naiset 79

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 45, joista naisten perustamia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 31, joista naisten perustamia 22

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa edistetään sekä nais- että miesyrittäjien omistajanvaihdostoimintaa. Naisyrittäjien yritysten keskikoko on pienempi, joten tähän kohderyhmään aktivointitoiminta huomioi yrityskoon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa edistetään sekä nais- että miesyrittäjien omistajanvaihdostoimintaa. Naisyrittäjien yritysten keskikoko on pienempi, joten tähän kohderyhmään aktivointitoiminta huomioi yrityskoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa sekä nais- että miesyrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti, mutta hankkeen päätavoite on omistajanvaihdostoiminnan aktivointi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Omistajanvaihdostoiminnan aktivointi ei juurikaan vaikuta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Omistajanvaihdostoiminnan aktivointi ei juurikaan vaikuta ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Omistajanvaihdostoiminnan aktivointi ei juurikaan vaikuta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Omistajanvaihdostoiminnan aktivointi ei juurikaan vaikuta pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Omistajanvaihdostoiminnan aktivointi ei juurikaan vaikuta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Omistajanvaihdostoiminnan aktivoinnin kautta tietoisuus resurssitehokkuudesta voi kasvaa uusien yrittäjien toimesta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Omistajanvaihdostoiminnan aktivoinnin kautta tietoisuus uusiutuvista energianlähteistä ja niiden käytöstä voi kasvaa uusien yrittäjien toimesta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeella on vahva ja suora vaikutus paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen, jatkumoon ja uudistumiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hanke sinällään kehittää uutta aineetonta palvelutoimintaa, mutta yrittäjät oppivat myös sekä hyödyntämään aineettomia palveluita että omistajanvaihdoksen kautta uusiutuva yrittäjäkanta kehittää myös yritysten omia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Omistajanvaihdostoiminta ei suoraan vaikuta liikkumiseen ja logistiikkaan, mutta voi välilisesti kehittää niin yritysten kuin alueen logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Yrittäjien hyvinvoinnin edistämisessä hanke tuottaa toimintamallin, jonka avulla huoli yrityksen jatkumosta voidaan työstää nykyistä paljon ennakoivammin. Myös omistajanvaihdoksessa olevien yritysten työntekijöiden hyvinvointi paranee, kun varmuus yrityksen toiminnan jatkumisesta vahvistuu.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hanke ei suoraan edistä tasa-arvoa, vaan huomioi nais- ja miesyrittäjien ja yrittäjiksi hakeutuvien tarpeet tasapuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Omistajanvaihdoksen aktivoinnilla pyritään tuomaan alueen kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville palvelu yhdenmukaisesti.
Kulttuuriympäristö 3 4
Vireä ja omistajanvaihdoksien kautta uudistuva yrittäjäkunta tuottaa ja ylläpitää elinvoimaa maakunnassa ja sitä kautta myös kulttuurillinen toimintaympäristö kehittyy.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hankkeella ei ole juuri suoria vaikutuksia ympäristöosaamiseen, mutta välillisesti omistajanvaihdoksen myötä uudet yrittäjät tuovat myös uutta ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Karjalan Yrittäjien omistajanvaihdoshankkeen tärkein tehtävä on ollut toimia veloituksettomana ensivaiheen kontaktina; etsiä, neuvoa ja aktivoida yrityksiä ja yrittäjiä aloittamaan omistajanvaihdoksen suunnittelu mahdollisimman ajoissa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi ov-palvelu on neuvonut ja opastanut yrittäjiä omistajanvaihdosprosessin onnistuneeseen toteuttamiseen mm. asiantuntijaohjausten muodossa. Hanke on tavoittanut reilut 300 yritystä, yhteisöä tai henkilöä, jotka jollain tavoin suunnittelevat ja/tai toteuttavat jonkin yrityksen omistajanvaihdosta yrityskaupassa myyjänä tai ostajana tai sukupolvenvaihdoksessa luopuvana tai jatkavana osapuolena. Hanke on ollut osallisena yli 40 toteutuneessa omistajanvaihdostapahtumassa aloitusvaiheen neuvojana. Hankkeen tilaisuuksissa on käynyt lähes 1500 henkilöä.