Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72961

Hankkeen nimi: NetHUB

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Finnhub ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1868446-3

Jakeluosoite: Merituulentie 424

Puhelinnumero: 0400866534

Postinumero: 48310

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.finnhub.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elina Kaarina Multanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.multanen(at)finnhub.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400866534

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Logistiikka-ala tarvitsee kehitysaskelta digitaalisuuden suuntaan. Logistiikka on kuljetussuoritteen lisäksi tiedon, rahavirran, vastuun, viranomaistiedon ja ilmoitusten kokonaisvaltaista hallintaa. Pienen ja keskisuuren vienti- ja tuontiteollisuuden ongelmana ovat ohuet logistiikkavirrat, korkeat hinnat ja se, että logistiikan ostaminen vaatii perehtymistä ja asiantuntemusta, jota ei välttämättä yrityksessä ole.
Hankkeen tavoitteena on luoda palvelumalli, jossa kootaan logistiikkapalvelujen ostajat ja niiden tuottajat yhteen. Palvelumallin sisältö ja tarpeet kartoitetaan työpajojen ja yrityshaastattelujen avulla. Työpajoissa tapahtuva ideointi ja kehitys lisää yritysten välistä yhteistyötä ja sitouttaa hankkeeseen. Palvelumallista kehitetään NetHUB nettisovellus, joka siirtää logistiikkapalvelun vertailun, ostamisen ja käytön uudelle digitaaliselle aikakaudelle. Yritystietokantaa täydennetään saatavilla olevan avoimen datan avulla. Sovellus lisää vienti/tuontiyritysten kasvua (erityisesti pk-yritykset), tuottavuutta ja tuo lisää työpaikkoja valmistavaan teollisuuteen ja logistiikka-alalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Logistiikka-alan yritykset (palveluntuottajat), vienti- ja tuontiyritykset, erityisesti pk-yritykset (logistiikkapalvelujen ostajat ja tavaran omistajat).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koulutusorganisaatiot (ammattikorkeakoulu, muut oppilaitokset), muut tutkimusorganisaatiot (Merikotka ym.), elinkeinoyhtiöt, julkinen sektori (kunnat, kaupungit, viranomaiset)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 199 528

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 199 528

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 528

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 199 528

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on arvioitu naisten ja miesten määrää logistiikka-alalla ja siihen liittyvillä aloilla, kuten vienti- ja tuontiyrityksissä. Miehiä ja naisia on suunnilleen yhtä paljon, joskin naisia on merkittävästi vähemmän johtotehtävissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa arvioidaan hanketoimenpiteiden vaikutusta sukupuolen huomioimiseen kohderyhmän yrityksissä. Hankkeen toiminta tähtää varsinaisesti logistiikkapalvelun vertailun ja ostamisen helpottamiseen ja sitä kautta yritysten kasvuun ja viennin lisäämiseen. Sovelluksen käyttäjien arvioidaan olevan yhtä paljon miehiä kuin naisiakin, tavoite on palvella tasa-arvoisesti kaikkia. Tuotteen markkinoinnissa viestintää voidaan kohdentaa eri sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on luoda palvelumalli, jossa kootaan logistiikkapalvelujen ostajat ja niiden tuottajat yhteen. Palvelumallista kehitetään sovellus, joka siirtää logistiikkapalvelun vertailun, ostamisen ja käytön uudelle digitaaliselle aikakaudelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeessa oletetaan syntyvän kehittämistoimenpiteitä logistiikkapalvelujen tehokkuuteen liittyen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Kts. edellinen; esim. kuljetusten yhdistäminen, meno-paluu kuljetusten optimointi vähentää päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
kuljetusten yhdistäminen, meno-paluu kuljetusten optimointi vähentää päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Kehittämistyössä huomioidaan kestävän kehittämisen periaatteet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa on tavoitteena kehittää uusi palvelutuote.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Hankkeen tavoitteena on kehittää logistiikkatoimialaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Hanke edistää lisääntyneen liiketoiminnan ja syntyvien työpaikkojen avulla yksilö- ja yritystason sekä alueen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeessa arvioidaan osallistuvien yritysten tasa-arvon edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Logistiikka-alalla tarvittiin digitaalista kehitystä ja helpotusta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille logistiikkapalvelujen vertailuun ja ostamiseen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää sovellus, jossa tavaran omistajat ja logistiikan tilaajat laittavat tavaraerän tarjouskilpailuun. Palvelumallin kehityksessä hyödynnettiin verkostossa mukana olevia logistiikkayrityksiä sekä palvelua käyttäviä vientiyrityksiä. Yritysten osallistuminen kehitystyöhön oli keskeistä sovelluksen sisällön onnistumiselle. Hankkeen tuloksena syntyi täysin uudenlainen palvelumalli ja sovellus vienti/tuontiyritysten ja logistiikan palveluntuottajien välille. Sovellus siirsi logistiikkapalvelun vertailun, ostamisen ja käytön uudelle digitaaliselle aikakaudelle. Sovellukseen lisätty avoin data vero- ja yritystietoineen helpottaa yritysten palvelujen ja hintojen vertailua, sekä tuo logistiikkapalvelujen ostajille vaihtoehtoja yrityksistä, joita he eivät muuten osaisi etsiä. Logistiikkapalvelua tarjoaville yrityksille sovellus on uusi markkinointikanava, josta he saavat tietoa myös liikkeellä olevista tarjouskyselyistä. Pidemmällä aikavälillä sovellus ja sen mukanaan tuoma avoin toiminta lisäävät vienti/tuontiyritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä logistiikkapalveluntuottajille se lisää lastivirtoja.