Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72963

Hankkeen nimi: Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 29.2.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Teemu Järvisalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.jarvisalo(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8702

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen kärkiteemaksi on valittu luovan hyvinvointitalouden edistäminen digitaalisin ja pelillisin menetelmin. Kymenlaakson alueen älykkään erikoistumisen kärjistä hanke kohdistuu siten digitalisaatioon, jota toteutetaan erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin sekä matkailun näkökulmista. Hankkeen taustana on se, että hyvinvoinnin tukeminen tapahtuu tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän kaupallisin tai kaupallisuutta ja julkista rahoitusta yhdistävin ratkaisuin. Lisäksi tuotteiden lisäarvoa haetaan niiden hyvinvointia tukevista ominaisuuksista. Luova hyvinvointitalous on sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan rakennemuutoksen takia erityisen ajankohtainen käsite. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä valmisteilla olevan alueuudistuksen myötä aikaisempaa selvemmin kilpailua korostavaan malliin, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tällä hankkeella ovat seuraavat tavoitteet: a) edistää luovaa hyvinvointitaloutta Kymenlaakson alueella luomalla alueelle luovan hyvinvointitalouden osaamiskeskittymä, b) auttaa alueen hyvinvointialan yrityksiä ja palveluntarjoajia säilymään kilpailukykyisinä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tuoman asiakkaan valinnanvapauden toteutuessa, c) synnyttää uutta liiketoimintaa tunnistamalla ja kehittämällä kokonaan uusia ammattialoja digitaalisuuden ja hyvinvoinnin, matkailun ja liikunnan rajapintaan d) sekä vahvistaa luovaan hyvinvointitalouteen liittyvän tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän kansainvälistä verkostoitumista.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan neljään eri työpakettiin jaettuina kokonaisuuksina:
1) Perustetaan Kouvolaan digitalisaatiota, pelillisyyttä, palvelumuotoilua ja uutta teknologiaa hyödyntävä luovan hyvinvointitalouden osaamiskeskittymä.
2) Lisätään kansainvälistä yhteistyötä luovan hyvinvointitalouden alalla
3) Tuodaan uutta tietoa digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden kehittyvästä luonteesta alueen yritysten, julkisen hallinnon sekä opetuslaitosten käyttöön.
4) Konseptoidaan, kehitetään, testataan ja tuotteistetaan uusia luovan hyvinvointitalouden ratkaisuja

Hankkeen tuloksena syntyy innovaatioalusta luovien ratkaisujen tuottamiseksi hyvinvointitalouden edistämiseen, mikä tukee T&K-investointeja pohjoisen Kymenlaakson alueella, luo uusia työpaikkoja ja vahvistaa monialaista TKI-yhteistyötä. Hanke synnyttää uusia tuotteita ja palveluita eri alojen rajapinnoille. Hankkeen seurauksena syntyy vähintään kaksi uutta yritystä sekä julkaisuja hyvinvointitalouden alalta. Koulutus-ja kehittämistuotteita syntyy hyvinvointitalouden, erilaisten hackathonien/Summer Schoolien ja kurssien muodossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen elinkeinoelämää kehittävien toimenpiteiden varsinainen kohderyhmä ovat luovaan hyvinvointitalouteen liittyviä tuotteita ja palveluita kehittävät pienet ja aloittavat yritykset, joilla on tunnistettu kasvupotentiaalia.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös Kymenlaakson alueen yksityiset ja julkiset terveydenhuoltopalveluita tarjoavat yritykset ja organisaatiot.

Hanke on monialainen, joten terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavien alojen ja ammattilaisten lisäksi toiminnot koskevat esimerkiksi muotoilijoita, palvelumuotoilijoita, pelisuunnittelijoita, maisema-arkkitehtejä, digitaalisten palveluiden suunnittelijoita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmää kuuluu ammattikorkeakoulun sekä ammattiopiston henkilökunta, varsinkin opetuksen ja työelämän yhteistyötä kehittävät sekä opetusta uudistavat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 241 549

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 239 141

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 070

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 341 630

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tasa-arvoisesta kehityksestä huolimatta ICT-ala, digitaalisuus ja peliala ovat toistaiseksi miesvoittoisia aloja, kun taas hyvinvointiala ja luovat alat ovat naisvoittoisia. Tämän hankkeen ytimessä on näiden alojen monialainen yhteistyö.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei kohdenna toimenpiteitä erityisesti sukupuolinäkökulmat huomioiden, mutta edistää tasa-arvoa yhdistämällä eri sukupuolten edustamia aloja, kts. yllä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on monialaisen Luovan hyvinvointitalouden osaamiskeskittymän luominen Kouvolaan sekä siihen liittyvän toiminnan kansainvälistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 2
Luova hyvinvointitalous yhdistää talouden ja hyvinvoinnin edistämisen intressejä ensisijaisesti kestävällä tavalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Luonnonvarojen kierrätyksellä vähäinen positiivinen ilmastonmuutosta ehkäisevä vaikutus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa yhteyttä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei suoraa yhteyttä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa yhteyttä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Kestävät arvot ja kierrätys ovat yksi luovien alojen lisäarvoa tuottavista tekijöistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 3
Kestävät arvot ja kierrätys ovat yksi luovien alojen lisäarvoa tuottavista tekijöistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Osaamiskeskittymälle toteutetaan fyysinen tila Kouvolan kaupungin keskustan alueelle tukemaan paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Luovassa hyvinvointitaloudessa on usein kyse aineettomasta arvonlisäyksestä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Digitalisaation lisääminen vähentää matkailua, mutta toisaalta elämystalouden korostaminen lisää matkailua, joten vaikutukset ympäristöön ovat logistiikan kannalta neutraalit.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hanke pyrkii nimenomaan edistämään ihmisten hyvinvointia, yhdistämällä siihen myös taloudellisen kasvun tavoittelemisen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke ei kohdenna toimenpiteitä erityisesti sukupuolinäkökulmat huomioiden, mutta edistää tasa-arvoa yhdistämällä eri sukupuolten edustamia aloja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeen kansainvälinen ulottuvuus pyrkii lisäämään eri kulttuurien välistä tietoisuutta toisistaan, sekä matkailua, joka kohdistuisi kunkin alueen aitoon kulttuuriin, ei pelkkään liikevaihdon tavoitteluun.
Kulttuuriympäristö 6 5
Hanke edistää luovien alojen kehitystä, ja siten myös kulttuuriympäristön kehitystä.
Ympäristöosaaminen 2 2
Luovan talouden korostamat arvot kierrätykseen ja uusiutuvien materiaalien käyttöön ovat osana hankkeen koulutustoimintoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena oli synnyttää innovaatioalusta Kouvolaan luovien ratkaisujen tuottamiseksi hyvinvointitalouden edistämiseen, joka tukee T&K-investointeja Kymenlaakson alueella, luo uusia työpaikkoja ja vahvistaa monialaista TKI-yhteistyötä. Hanke synnyttäisi uusia tuotteita ja palveluja eri alojen rajapinnoille. Hankkeen seurauksena syntyisi vähintään kaksi uutta yritystä sekä julkaisuja hyvinvointitalouden alalta. Koulutus- ja kehittämistuotteita syntyisi hyvinvointitalouden, erilaisten hackathonien/Summer Schoolien ja kurssien muodossa.

Hankkeen toiminta ja tuloksia:
Hankkeen avustuksella kehitettiin ja ylläpidettiin Kouvola HUBin toimintaa, jonka tarkoituksena on toimia julkisena työskentely- toiminta ja kokoontumistilana. Tämä edesauttoi mahdollisuutta luoda yrityksille luovan hyvinvointitalouden osaamiskeskuksen edistämistä Kouvolan alueella. Tilat mahdollistivat monen paikallisten toimijoiden työskentelyn, kokoontumisen ja seminaarien järjestämisen. Tila paransi yritysten verkottumista ja yhteistyötä Kouvolassa. Samalla jalkautettiin ammattikorkeakoulun Living Lab -toimintaa, jolloin saatiin analysoitua käyttäjäkokemuksia hyvinvointitaloutta edistävien ratkaisujen testaamisessa.

Hanke toteutti koulutustarpeita hyvinvointialalta kartoittamalla Sote uudistuksen myötä tulleita tarpeita yhdistysten palvelujen parantamiseksi. Kartoituksen pohjalta suunniteltiin koulutuspaketti, joka kattoi 7 koulutustapahtumaa, jotka järjestettiin hankkeen toiminnan aikana. Sote uudistuksen alasajon seurauksena osa koulutuksien materiaaleista ei vastaa enää nykyiseen tarpeeseen. Koulutusten pohjalta tuotettiin julkaisu, joka soveltuu tehtäväkirjaksi palvelujen parantamisessa.
Hanke järjesti vuosittaiseksi yleisötapahtumaksi pilotoidun Kouvola Game Weekin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa vuonna 2018 ja 2019. Tapahtumien aikana järjestettiin seminaareja ja hackathoneja, joiden tarkoituksena tuottaa pelillistettyjä ratkaisuja yritysten tarpeisiin. Seminaareihin oli kutsuttu kansainvälisiä vieraita. Seminaarien aiheena pelillistetyt ratkaisut ja hyvinvointipelit. Hanke tuotti seminaarissa aikaansaadun yhteistyöverkoston kautta julkaisun liittyen hyvinvointipeleihin ja pelillistämiseen.

Hanke teki yhteistyötä usean muun hankkeen kanssa. Yhteistyössä tuotettiin yrityksiä ja paikallisia toimijoita hyödyttäviä seminaareja ja koulutuksia vuonna 2017 järjestettyihin Unelmapolku ja Kosketuksen taikaa -tapahtumiin, vuonna 2019 järjestettyyn Symbioosi -tapahtumaan. Hanke teki myös yhteistyötä pohjoismaiden välisen yhteistyöhankkeen kanssa, jossa järjestettiin koodauspajoja tytöille. Pajojen kautta kartoitettiin tyttöjen kiinnostusta hakea jatkokoulutukseen teknologia-alojen urapolkuihin. Tehtiin yhteistyötä Kouvolan kaupungin nuorisotoimen, Mediamajan sekä Kouvola Hacklabin kanssa.

Hanke tuotti pelillistetyn sovelluksen pilotin, jonka avulla voitaisiin suorittaa anonymisoitua dataa tuottavaa tunnepohjaista mielipidemittausta nuorille, yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa.
Luotiin myös Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikön pelitiimi. Se jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä innovoimalla ja pilotoimalla uusia ratkaisuja hyötypelien kehittämisessä.


Tehtyjä julkaisuja:
Artikkelikirja Parempia pelejä luovilta aloilta –julkaisu, Xamk inspiroi sarjaan
Työkirja SOTE-resepti koulutusten pohjalta, Xamk kehittää sarjaan

Hanke ei onnistunut synnyttämään uusia yrityksiä.