Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72966

Hankkeen nimi: digiValmistus - Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Laaksonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.laaksonen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447085019

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DigiValmistus -hanke tähtää 3D-tulostusteknologian kehittämiseen, kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tulostuksessa ja 3D-tulostusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen Päijät-Hämeessä. Hankkeen tavoitteena on kehittää 3D-tulostuksessa käytettävää teknologiaa ja menetelmiä. Hankkeessa vahvistetaan 3D-tulostusosaamista Päijät-Hämeessä sekä luodaan 3D-tulostukseen perustuvaa ja sitä hyödyntävää liiketoimintaa alueelle.

Hanke toteutetaan kolmena työpakettina:

1) Uuden 3D-tulostusteknologian kehittäminen ja pilotointi,
2) 3D-tulostusteknologioihin liittyvän osaamisen lisääminen, 3D-tulostusteknologioiden sekä käyttömahdollisuuksien kartoittaminen alueen yrityksissä ja
3) 3D-tulostukseen perustuvan uuden palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan mahdollisuuksien edistäminen.

Hankkeen tuloksena syntyy
- uusi kierrätysmateriaalien 3D-tulostusmenetelmä sekä siihen liittyvää uutta teknologiaa, ohjelmistoja ja robotiikkaa,
- uusia 3D-tulostuksen sovelluskohteita alueen yrityksissä,
- uutta 3D-tulostukseen perustuvaa palvelu- ja tuotantoliiketoimintaa sekä
- yrityskohtaiset 3D-tulostuksen kehittämis- tai käyttöönottosuunnitelmat ja niihin liittyvät 3D-tulostusosaamisen kehittämissuunnitelmat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat yritykset,

1. jotka ovat 3D-tulosteiden loppukäyttäjiä (mm. räätälöityä tuotteita valmistava teollisuus, suuria kappaleita valmistavat yritykset, sekä tuotantolaitteita valmistavat yritykset)
2. joiden toiminta tuottaa joko sivu- tai jätevirtana 3D-tulostuksen raaka-aineeksi soveltuvaa kierrätysmateriaalia
3. jotka käsittelevät muiden tuottamia kierrätysmateriaaleja
4. jotka tuottavat 3D-tulostuspalveluja
5. jotka valmistavat ja/tai myyvät 3D-tulostimia ja niihin liittyviä ohjelmistoja ja robotiikkaa muille yrityksille tai kotitalouksille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuottamasta uudesta teknologiasta ja sen hyödyntämistä koskevasta tiedosta hyötyvät myös tutkimus- ja oppilaitokset. Uuden teknologian avulla syntyvistä 3D-tulosteista hyötyvät myös yksittäiset kuluttajat sekä yritysten liiketoiminnan kasvun myötä myös alueen kunnat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 291 269

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 291 230

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 416 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 416 045

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Sysmä, Lahti, Asikkala, Kärkölä, Hollola, Heinola, Orimattila, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeella nähdään olevan vain vähäisiä tasa-arvovaikutuksia.Analyysi on tehty perustuen Tasa-arvotiedon keskus Minnan verkkosivujen artikkeleihin ja raportteihin sekä materiaaliin “Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa -Opas viranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön”, joka on laadittu Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) - kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihankkeessa (toteuttajina: KoulutusAvain Oy, WoM Oy ja Työ- ja elinkeinoministeriö, 2011.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen tuloksien kannalta sukupuolinäkökulmalla ei ole keskeisessä roolissa. On kuitenkin havaittu, että miehiä voi kiinnostaa enemmän tekniset ratkaisut. Yrityksissä miehet olisivat täten kiinnostuneempia teknisten ratkaisujen kautta hakemaan uutta liiketoimintaa tai kehittämään olemassa olevaa. Hanketoimijat kuitenkin näkevät, että 3D tulostuksen tuomat uudet liiketoimintamallit eivät ole sukupuoleen sidottuja, vaan toimivat sekä naisilla että miehillä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätarkoitus on löytää kierrätysmateriaaleille uutta käyttöä, kehittää kierrätysmateriaaleja hyödyntävä 3D tulostuslaite ja tehdä uudenlainen tekniikka ja sen mahdollistama liiketoiminta tutuksi pk-yrittäjille, sekä miehille että naisille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
3D -tulostuksen materiaalina halutaan hyödyntää kierrätysmateriaaleja, esim. kierrätysmuovia. Kierrättämällä säästetään luonnonvaroja ja jätemääriä. Yrityksille pyritään myös löytämään ratkaisuja kierrätysmateriaalien uudenlaiseen käyttöön. Hankkeen välilliset vaikutukset ovat suuremmat, koska jätemäärien väheneminen ja materiaalitehokkuus tapahtuvat pääosin hankkeen päättymisen jälkeen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Kierrätysmateriaalien käytön tehostaminen ja jätemäärien pieneneminen vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ei suoranaista vaikutusta. Välillinen vaikutus kierrätysmateriaalien käytön lisäämisellä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei tämän hankkeen kannalta relevanttia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tämän hankkeen kannalta relevanttia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Hankkeen keskeisenä teemana kierrätysmateriaalinen uudelleen hyödyntäminen ja jätemäärien vähentäminen. Hankkeessa etsitään uudenlaisia keinoja kierrätysmateriaalien (esim. kierrätysmuovi) käyttämiselle.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei tämän hankkeen kannalta relevanttia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hankkeessa tunnistetaan yritysten 3D-tulostuksen tarjoamien mahdollisuuksia ja laaditaan yrityskohtaisten 3D-tulostuksen kehittämis-/käyttöönottosuunnitelmien. Toiminnalla vahvistetaan yritysten uudenlaisen, 3D tulostusta hyödyntävää liiketoimintaa. Yritys voi olla esim. 3D tulostusten tekijä alihankkijana, hyödyntää 3D tulostusta oman liiketoiminnan kehittämisessä tai valmistaa tulostimia muiden käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
Hankkeen aikana kartoitetaan yritysten 3D-tulostustarpeita ja 3D-tulostuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja niiden perusteella laadittaan yrityskohtaisia 3D-tulostuksen kehittämis-/käyttöönottosuunnitelmien sekä myös 3D-tulostusosaamisen kehittämissuunnitelmien laatiminen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Logistiikan osuus vähenee tulevaisuudessa 3D tulostuksen yleistyessä: kuljetustarpeet vähenevät kun esim. varaosia voi printata itse tai ainakin lähellä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei tämän hankkeen kannalta relevanttia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tämän hankkeen kannalta relevanttia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tämän hankkeen kannalta relevanttia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tämän hankkeen kannalta relevanttia.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeen keskeisenä teemana kierrätysmateriaalinen uudelleen hyödyntäminen ja jätemäärien vähentäminen. Hankkeessa etsitään uudenlaisia keinoja kierrätysmateriaalien (esim. kierrätysmuovi) käyttämiselle.

9 Loppuraportin tiivistelmä

digiValmistus - Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä - hankkeen tavoitteina oli PK-yrityksien 3D-tulostukseen (lisäävä valmistus) perustuvan liiketoiminnan edistäminen, kierrätysmateriaaleja hyödyntävän 3D-tulostustekniikan kehittäminen ja sitä kautta jätteen vähentäminen. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toimenpiteet oli jaettu kolmeen kokonaisuuteen.

Ensimmäisessä työpaketissa rakennettiin kierrätysmateriaaleja työstävä 3D-tulostuslaitteisto, jota voidaan liikutella teollisuusrobotilla. Laitteisto on rakennettu ABB:n IRB 6620 robottiyksikön yhteyteen. Kokonaisuuteen kuuluu robottiyksikkö, pursotuslaitteisto ja täyttölaite. 6-akselisen teollisuusrobotin liikeradat mahdollistavat monenlaisen käytön 3D-tulostuksessa. Laitteistolla voidaan tulostaa XYZ-akseleilla pelkän ylhäältä alaspäin tapahtuvan tulostamisen sijaan. Laitteiston suunnitteluun on liittynyt myös tulostusta ohjaavan ohjelmiston suunnittelu, sillä valmiita ohjelmia tähän tarkoitukseen ei ole ollut saatavilla. Hankkeen aikana saatiin tehtyä proof-of-concept, mutta jatkossa ohjelmistokehitykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja resurssointia, jotta konsepti saadaan monipuolisesti testattua. Laitteistolla voidaan tehdä koeajoja yrityksien erilaisille materiaaleille ja testata erilaisten kierrätysmateriaalien ja komposiittien toimivuutta 3D-tulostuksessa. Tarkempaa kierrätysmateriaalien testausta ja tutkimista ei hankkeen aikana ehditty tekemään. Laitteistoa rakentaessa koettiin erilaisia haasteita, mutta se saatiin kuitenkin valmiiksi siihen vaiheeseen, että testaukset ovat mahdollisia ja niitä tullaan jatkamaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Toisessa ja kolmannessa työpaketissa keskityttiin Päijät-Hämeen PK-yrityksien 3D-tulostusteknologioihin liittyvän osaamisen lisäämiseen ja siihen liittyvän liiketoiminnan mahdollisuuksien edistämiseen. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa 3D-tulostusteknologioiden käyttömahdollisuuksia alueen yrityksissä.

Yrityksien liiketoiminnan kehittämistä on tuettu erilaisilla seminaareilla ja työpajoilla. Tilaisuuksien tavoitteena oli lisätä 3D-tulostusosaamista alueella ja tuoda yrityksille tietoon esimerkkejä 3D-tulostuksen käytöstä tuotannossa. Tilaisuuksiin osallistui hyvin väkeä ja ne saivat kiitettävää palautetta. Tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 5. Kolme seminaaria, joista osa yhteistyössä LUTin Me3Di-hankkeen kanssa (osallistujia 40-120), yksi webinaari (n. 30 osallistujaa) ja yksi työpaja-tyyppinen tilaisuus, jossa neljälle yritykselle etsittiin ratkaisuja 3D-tulostuksen erilaisiin haasteisiin yhdessä opiskelijoiden kanssa. Seminaareihin saatiin hyvin ulkopuolisia puhujia yrityksistä ja organisaatioista. Osallistujia oli myös monista eri yrityksistä ja organisaatioista. Tapahtumiin oli pääsy myös opiskelijoilla. Suunnitelmissa oli järjestää yksi seminaari ja yrityskohtaisia tapaamisia paikallisten yritysten kanssa syksyn 2019-kevään 2020 aikana. Tilaisuuksien sisällön pohjana olisi ollut rakennettu 3D-tulostuslaitteisto ja sen tuomat mahdollisuudet. Laitteiston valmistumisen viivästymisen, sekä COVID-19 pandemian aiheuttamien rajoituksien takia tilaisuudet jouduttiin peruuttamaan.