Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A72968

Hankkeen nimi: Polar Star Travelin ulkomaankaupan kehitysprojekti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.5.2017 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AURORA INCOMING LEVI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2302168-0

Jakeluosoite: Torikuja 10 A

Puhelinnumero: 0103254040

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

WWW-osoite: www.polarstartravel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jokela Heidi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.jokela(at)polarstartravel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0103254040

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin aikana kehitämme ja tuotteistamme uusia houkuttelevia tuotteita kansainvälisille markkinoille asiakaslähtöisesti, niin että asiakkaan on helppo ostaa "koko loma" digitaalisesti. Keskitymme premium asiakaille kehtitettäviin innovatiivisiin ympärivuotisiin tuotteisiin. Kehitämme yritysverkostoa Pohjois-Kalotin alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 510

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 060

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 510

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 060

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikuja 10A

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
kehityshankkeeseen palkataan henkilö taitojen perusteella ei sukupuoken. Yrityksellä yhtä paljon naisia kuin miehiäkin töissä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeeseen palkattava henkilö valvoo tämän toteutuista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen kaikissa osiossa otetaan huomioon tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin aikana kehitettiin uusia tuotteita asiakaslähtöisesti kansainvälisille markkinoille; ensisijaisesti Keski-Euroopasta ja Aasiasta saapuville matkailijoille.Tuotteistamisen ja pakettien keihään kärjeksi määriteltiin luonnossa tapahtuvat kestävän kehityksen huomioon ottavat aktiviteetit ja wellbeing. Sauna ja luonnossa tapahtuvat aktiviteetit määriteltiin suomalaisen hyvinvoinnin lähteeksi ja samalla tuotteistamisen keskiöön. Toiminta-alueena oli Kittilän lentokentän vaikutusalue ja Pallas-Ylläs kansallispuisto. Osa tuotteista tulee matkanjärjestäjien tuotantoon lumettomalle ajalle 2019.