Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73000

Hankkeen nimi: Reaaliaikainen seurantajärjestelmä pilvipalveluna

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.2.2017 ja päättyy 30.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LYLYN PISARA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1920502-2

Jakeluosoite: Lylyntie 30

Puhelinnumero: +358 6 8623161

Postinumero: 69410

Postitoimipaikka: SYKÄRÄINEN

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ali-Haapala Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.ali-haapala(at)finnsping.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400569331

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa saadaan valmis sovellus joka myydään asiakkaalle räätälöitynä, asiakkaan tarpeiden mukaan. Ohjelmiston kehittäminen ja tekninen toteuttaminen asiantuntijapalveluita hyödyntäen. Hankkeen tuloksena saadaan järjestelmä jota asikkaat voivat käyttää realiaikaisesti materiaalihallinnassaan ja tuotannon suunnittelussa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 277

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 277

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Toholampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lylyntie 30

Postinumero: 69410

Postitoimipaikka: SYKÄRÄINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen toimintaympäristössä vaan osaamisella ( tekninen osaaminen, kielitaito )
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu yrityksen nykyisessä toiminnassa henkilöstörakenteessa. Turvataan jo olevamassa olevat työpaikat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
Säästetään pohjavesiä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 2
työhyvinvointi paranee
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rakennettu reaaliaikainen RFID pilvipalveluseuranta tuotantolinjoille.