Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73012

Hankkeen nimi: Mittausselvitys terästeollisuuden ylläpitoa varten

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.4.2017 ja päättyy 31.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EXÉNS DEVELOPMENT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0823454-9

Jakeluosoite: Kauppakatu 36

Puhelinnumero: +358 40 5782 510

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.exens.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hagrén Eero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eero.hagren(at)exens.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400388778

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa selvitetään uuden teknologian ja langattomien antureiden hyödyntämistä terästeollisuuden ennakoivassa kunnossapidossa. Ratkaisulle ei ole markkinoilla kilpailevaa vaihtoehtoa. Olosuhteet mittauksille ovat erittäin vaikeat ja vaativat uusien innovaatioiden kehittämistä. Työn tulokset tarjoavat tärkeää tietoa ja osaamista myöhemmin tehtävää tuotekehitysprojektia silmälläpitäen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 010

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 906

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 105 010

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 906

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 36

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolella ei ole hankkeen missään vaiheessa merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on käytössä molempia sukupuolia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Teknologiahanke - ei vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Veden käytön optimointi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Virheellisen tuotannon estäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Työllistävä vaikutus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Osaamista alueelle
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Exens Development Oy toteutti terästeollisuuden ylläpitotoimintaa tukevan mittauksen selvityshankkeen 2017-2018. Uuteen teknologiaan ja olemassa olevien osaamisalueiden integrointiin perustuva mittausjärjestely toteutettiin ja testattiin alustavasti. Hankeen tulokset olivat asetettujen tavoitteiden mukaisia ja rohkaisevat innovaation kaupallistamiseksi tarvittavan jatkokehityshankkeen käynnistämiseen.