Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73024

Hankkeen nimi: Liikuntamatkailu arktisen alueen vetovoimaksi (LaVe)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Tammia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osaamispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.tammia(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407213994

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liikuntamatkailu arktisen alueen vetovoimaksi (LaVe) -hanke kytkee Lapin liikuntamatkailuun liittyviä pk-yrityksiä osaksi alueen taloudellista kehittämistä. Pk-yritykset saavat hanketoiminnasta uutta kasvua ja uusia toimintamahdollisuuksia. Hanke toteutetaan tehdään liikuntamatkailualan yritysten tarpeiden mukaisesti, ja tarkoituksena on kasvattaa niiden liiketoimintaa sekä luoda uutta yritystoimintaa Lappiin. Näin aluetalous hyötyy yhä vahvemmin mutta kuitenkin kestävällä tavalla Lapin kansainvälisestikin merkittävästä matkailuvetovoimasta. Hanke sisältää konkreettista yrityksiin jalkautumista, yritysten kanssa toteutettavaa tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa, yrityshautomoja uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi, kansainvälisen yhteistyön vahvistamista sekä aktiivista tiedotusta ja viestintää. Näillä toimenpiteillä liikuntamatkailun hyöty konkretisoituu kestävällä tavalla osaksi maakunnallista kehittämistä, rakentaen siltaa Euroopan unionin tavoitteisiin ja tuleviin toimenpiteisiin. Hanke kytkeytyy näin osaksi älykkään erikoistumisen prosessia Lapin alueella. Teeman puitteissa on tehty keväällä 2017 aloite EU:n industrial modernization -teemaan (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation) tulevia EU-verkostoja, suorarahoitteisia EU-hakuja sekä uutta EU-ohjelmakautta 2021-2027 silmälläpitäen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat yritykset Lapin seutukunnissa. Niiden toimialaa ei periaatteessa olla rajattu, mutta niillä on oltava liittymäpinta liikunta- ja matkailuteemaan. Sen ei tarvitse olla "ilmeinen"; päinvastoin, tässä haetaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka toisaalta ovat kuitenkin konkreettisia ja tuottavat taloudellista kasvua Lapin alueelle.

Mukaan lähtee tällä hetkellä Rovaniemen seudulta, Tunturi-Lapista sekä Pohjois-Lapista noin viisitoista yritystä (kts. liite 1 jo sitoutuneista yrityksistä), joiden lisäksi toimintaa on tarkoitus laajentaa osoittamiemme määrällisten mittarien mukaisesti yrityskentälle. Yritysyhteistyössä tavoitellaan konkreettisia yritysaktivoinnin ja innovaatioiden toimenpiteitä, jotka tuottavat lisäarvoa yrityksille ja Lapille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat matkailumarkkinoinnin katto-organisaatiot kuten Rovaniemen matkailu ja markkinointi. Kohderyhmänä tärkeä on myös Euroopan unionin keskeiset kumppanuusalueet, joista mainittakoon kumppanimme Saksassa, Hollannissa, Itävallassa sekä Brysselissä. Hankkeen kautta teema kytkeytyy Euroopan liikunta-innovaatioiden verkoston käynnistämään älykkään erikoistumisen teemaverkostoon (www.epsi.eu). Tärkeä välillinen kohderyhmä on luonnollisesti alan asiakkaat. Kohderyhmänä ovat myös koulutustoimijat, ennen kaikkea Lapin amkin liikunta- ja matkailualojen toimijat, kouluttajat; opiskelija ja opettajat Lapin ammattikorkeakoulussa ja Lapin yliopistossa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 955

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 137 386

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 183 940

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 183 181

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Ranua, Savukoski, Muonio, Rovaniemi, Pelkosenniemi, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Pello, Kolari, Inari, Posio, Tornio, Ylitornio, Salla, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suunnitteluvaiheessa on käyty läpi aihealue sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja todettu sen huomioiminen tärkeäksi asiaksi hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan tasa-arvonäkökulmat, ja tavoitellaan tasa-arvon edistämistä ja huomioimista. Hankkeessa tavoitellaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista, joka toteutuu esimerkiksi yritysaktivointitoimien yhteydessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta tasa-arvonäkökulmat pyritään kaikin tavoin huomioimaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Pyritään edistämään vähähiilisyyttä käytännön toteutuksessa. Kestävän kehityksen huomioiminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Käytetään kestäviä kulkuneuvoja aina kuin mahdollista. Ilmastonmuutos-teeman huomioiminen koulutustoimissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity tähän hankkeeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Kestävä liikuntamatkailu ja hyötyliikunta, sekä suunnitellut älykkään ratkaisut (esim. etämenettelyt ja etäkokoukset) edistävät näitä tavoitteita ja vähähiilisyyttä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity tähän hankkeeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Jätteiden tuottamisessa pyritään toimimaan järkevästi. Sähköisten materiaalien käyttö toteutuksessa edistää tätä tavoitetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Käytetään aina kun mahdollista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Tähän pyritään vahvistamalla yrityskantaa Lapissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Pyritään kehittämään Lapin osaamista, ei niinkään fyysisiä ympäristöjä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Tuetaan Lapin liikkumisen ja logistiikkaverkoston toimintaan, joka on tärkeä taustarakenne tällekin hankkeelle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Hyvinvointi on hankkeen teeman keskiössä poikkileikkaavana.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Tasa-arvonäkökulmat huomioidaan kaikessa toteutuksessa. Hankkeessa huomioidaan esteettömyysnäkökulmat. Tämä tuodaan esiin esimerkiksi aktivointitoimenpiteiden yhteydessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Tasa-arvonäkökulmat huomioidaan kaikessa toteutuksessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity tähän hankkeeseen
Ympäristöosaaminen 2 3
Välillinen kytkös ja tärkeä asia. Tätä pyritään edistämään hanketoimilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Liikuntamatkailu arktisen alueen vetovoimaksi (LaVe) -hanke kytki Lapin liikuntamatkailuun liittyviä pk-yrityksiä osaksi alueen taloudellista kehittämistä. Pk-yritykset saivat hanketoiminnasta uutta kasvua ja uusia toimintamahdollisuuksia. Hankkeen toteutus tehtiin liikuntamatkailualan yritysten tarpeiden mukaisesti, ja tarkoituksena oli kasvattaa niiden liiketoimintaa sekä luoda uusia liikuntamatkailuun liittyviä yrityksiä ja yritystoimintaa Lappiin.

Hankkeen toimintaa ja tavoitteita toteutettiin viiden teeman kautta; yrityksiin jalkautuminen ja tarvekartoitukset, yritysten kanssa tehtävät tuotekehitys- ja innovaatiotoimenpiteet, yrityshautomot Lapin amkin ja sen liikunta-ja matkailualan sidosryhmien puitteissa, kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen älykkään erikoistumisen S3-platformin ja muiden kv-verkostojen alaisuudessa ja tiedotus ja viestintä, julkaisutoiminta. Teemojen kautta toteutettavan toiminnan tavoitteena on ollut kehittää yritysten tuotekehitys osaamista aktivoimalla uusien innovaatioiden ja palveluiden kehittämistä, vahvistamalla yrittäjyyslähtöistä toimintatapaa lapin ammattikorkeakoulun koulututuksesi ja saavuttaa kansainvälisen tason tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sekä toimintaa eurooppalaisten urheiluverkostojen kanssa.

Pääasiallisesti toiminta on kohdistunut pieniin- ja yksinyrittäjiin liikunta, -majoitus- ja ohjelmapalvelutoimialoilla. Hankkeen välilliseen kohderyhmään ovat kuuluneet tutkimus- ja koulutuskeskukset ja sekä julkiset yrittäjyyden kehittämistä tukevat rahoittajat.

Hankkeen tuloksina on luotu toimintamalli yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteistyö malli käytännön toimeksiantojen integroimiseksi osaksi ammattikorkeakoulu opintoja. Lisäksi hankeessa luotiin aktivointikoulustusekosysteemi ja ClussSport verkoston temaattinen hanke-ekosysteemi.


Hanke onnistui toimenpiteissään pääasiallisesti hyvin muun muassa syntyi kuusi uutta liikuntamatkailutuotetta, joiden markkinointi käynnistyi yritysten toimesta hakkeen aikana tai on käynnistymässä. Uusia tuotteita ovat Live like lokal luksusmatkailutuote aasialaisille, potkukelkkasafari, polkujuoksutapahtuma, elämyksellinen fatbike pyöräilyretki, leiriviikko urheilijoille ja mönkijäsafari. Lisäksi hankeen ansiosta laadittiin kymmenen liiketoimintasuunnitelmaa ja perustettiin kaksi yritystä, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä huomioiden hankkeen käynnissä olo aika.