Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73030

Hankkeen nimi: FastData - Yritysten tuotanto-, materiaali-, ja ympäristötehokkuuden parantaminen laajojen tietovarastojen kehittyneellä analytiikalla

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70200

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Liukkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkijatohtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.liukkonen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 351 0644

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

FastData-hankkeen päätavoitteena on kehittää tuotanto-, materiaali-, ja ympäristötehokkuuden hallintaa hyödyntäen tuotantoprosesseista saatavaa dataa yhteistyössä yritysten kanssa. Tämä tavoite saavutetaan kehittämällä uusia analytiikka- ja visualisointimenetelmiä sekä näitä hyödyntäviä sovelluksia erityisesti laajojen tietovarastojen käsittelyyn. Kehitettyjen ohjelmistojen ja menetelmien toimivuus demonstroidaan todellisissa yritysympäristöissä.

Monilla teollisuuden aloilla syntyvän mittaustiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi prosessiteollisuus, jossa on perinteisesti kerätty paljon mittausdataa, ja uutena elektroniikkateollisuus, missä komponenttien laatuongelmat ja niiden jäljitettävyys ovat tuottaneet paljon lisähaasteita. Digitalisaation myötä syntyy usein massiivisia datavarastoja (ns. Big Data), joita pyritään jalostamaan hyödylliseksi informaatioksi erilaisilla analytiikan keinoilla ja sen jälkeen visualisoimaan käyttäjäystävällisesti. Usein tämä tieto ei ole staattista, vaan sitä syntyy jatkuvasti lisää suuria määriä (ns. Fast Data), ja kaikki tämä tieto tulisi kyetä käsittelemään ja analysoimaan mahdollisimman nopeasti. Tämä on edellytyksenä tiedon hyödyntämiselle varsinkin teollisuudessa, sillä nopeasti saatuja analyysituloksia voidaan hyödyntää esim. prosessien säädössä ja erilaisissa ennakoivissa järjestelmissä.

Vaikka Suomi on kärkimaita laajojen tietovarastojen hyödyntämisessä, niitä ei vielä hyödynnetä lähimainkaan parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi tuotanto-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden parantamisessa. Näiden vielä pitkälti hyödyntämättömien resurssien avulla on mahdollista paitsi tavoitella kilpailuetua ja suurempaa markkinaosuutta, myös parantaa tuotannon energia- ja ekotehokkuutta ja tuotteiden laatua. Tietovarastojen vielä hyödyntämätön potentiaali on globaalissa mittakaavassa valtava. Tässä hankkeessa keskitytään ennen kaikkea prosessi- ja elektroniikkateollisuuteen liittyvien tietovarastojen ongelmakenttiin.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kuuteen eri työpakettiin, joissa 1) määritellään analytiikkamenetelmien erityispiirteet laajojen tietovarastojen hyödyntämisessä sekä tarkemmin ne yritysympäristöt, joissa Proof-of-Concept –testit toteutetaan, 2) kehitetään uusia menetelmiä ja sovelluksia laajojen tietovarastojen analysointiin, testataan niitä olemassa olevilla aineistoilla, ja kehitetään testien perusteella analytiikkapohjaisia älykkäitä ohjelmistoratkaisuja, 3) kehitetään erityissovelluksia teollisuuden laajojen tietovarastojen käsittelyyn, analysointiin ja visualisointiin, 4) testataan kehitettyjä sovelluksia iteratiivisesti todellisissa tuotantoympäristöissä (Proof-of-Concept) ja 5) raportoidaan ja tiedotetaan hankkeen tuloksista.

FastData-hankkeessa kehitetyt menetelmät ja sovellukset edistävät laajojen tietovarastojen hyödyntämismahdollisuuksia teollisuuden tuotanto-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden parantamisessa. Hanke lisää myös tietämystä näiden tekijöiden hallinnasta sekä vahvistaa erityisesti laajojen tietovarastojen käsittelyyn ja analysointiin liittyvää osaamista Pohjois-Savon alueella. Samalla se tukee yritysten liiketoimintaa ja edistää innovaatioiden käyttöönottoa sekä edistää uudentyyppisen kehittyneeseen analytiikkaan perustuvan bisnesekosysteemin kehittymistä alueelle. Hankkeessa syntyvän tiedon ja soveltavan tutkimuksen avulla tuetaan niitä alueellisia vahvuuksia, joita kehittämällä on mahdollista saavuttaa kansainvälistä kaupallista kärkiosaamista data-analytiikassa, joka on yksi globaalin IoT-bisneksen (Internet of Things) kehittyvimmistä markkina-alueista. Hanke tukee myös teollisuuden kestävää kehitystä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat olemassa olevat yritykset, joita voivat olla esimerkiksi teollisuuden ohjelmisto- tai järjestelmäntoimittajat, tai uudet perustettavat yritykset, jotka tarjoavat uudenlaista laskennallista analytiikkaa ja siihen perustuvia ohjelmistoja ja palveluita Big/Fast Data -analytiikan kasvaville markkinoille.

Hankkeessa syntyy myös data-analytiikkaan liittyvää uutta osaamista yliopistoon, jota voidaan hyödyntää jatkossa erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Teollisuusyritykset (prosessi-, elintarvike- ja elektroniikkateollisuus, vedenpuhdistus), jotka voivat hallita paremmin tuotantoprosessejaan, optimoida tuotanto- ja materiaalitehokkuuttaan sekä energian- ja kemikaalikulutustaan, ja sitä kautta hallita paremmin ympäristökuormitustaan ja -päästöjään.

Välillisesti ympäristövaikutusten pienentäminen parantaa myös yritysten vaikutusalueella elävien ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 286

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 285

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 836

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 835

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On arvioitu, sukupuolella ei ole vaikutusta FastData-hankkeen toteutuksessa ja toimintaympäristössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa, mutta hankkeessa ratkaistavalla ongelmalla ja hankkeen toimintaympäristöllä ei ole suoraa vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon ja sen toteutumiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Hankkeessa luodaan uutta teknologiaa, jota voidaan hyödyntää tuotanto-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden sekä tuotteiden laadun parantamisessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankkeessa luodaan uutta teknologiaa, jota voidaan hyödyntää tuotanto-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden parantamisessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 6
Hankkeessa luodaan uutta teknologiaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi jätevesien puhdistuksessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Hankkeessa luodaan uutta teknologiaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi jätevesien puhdistuksessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Hankkeessa luodaan uutta teknologiaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi jätevesien puhdistuksessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hankkeessa luodaan uutta teknologiaa, jota voidaan hyödyntää tuotanto-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden sekä tuotteiden laadun parantamisessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei vaikuta suoraan uusiutuvan energian tuotantoon.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Hankkeessa luodaan uutta teknologiaa, jota voidaan hyödyntää paikallisen teollisuuden toiminnan edellytyksien ja kilpailukyvyn parantamiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa voidaan luoda aineettomia palveluita (IoT-palvelut), jotka voivat olla merkittävä osa syntyvää liiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke ei vaikuta suoraan liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Hankkeessa luodaan uutta teknologiaa, jota voidaan hyödyntää paikallisen teollisuuden toiminnan edellytyksien ja kilpailukyvyn parantamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hanke parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta syrjäseutujen työllisyyttä. Tämä puolestaan parantaa taloudellista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke ei vaikuta suoraan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei vaikuta suoraan kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 5 6
Hanke lisää alueellista osaamista ympäristötehokkuuden hallinnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

FastData - Yritysten tuotanto-, materiaali-, ja ympäristötehokkuuden parantaminen laajojen tietovarastojen kehittyneellä analytiikalla -hanke toteutettiin Itä-Suomen yliopiston Prosessi-informatiikan tutkimusryhmän toimesta. Hankkeessa kehitettiin tuotanto-, materiaali-, ja ympäristötehokkuuden hallintaa hyödyntäen tuotantoprosesseista saatavaa dataa yhteistyössä yritysten kanssa. Tämä tavoite saavutettiin kehittämällä uusia analytiikka- ja visualisointimenetelmiä sekä näitä hyödyntäviä sovelluksia erityisesti laajojen tietovarastojen käsittelyyn. Kehitettyjen ohjelmistojen ja menetelmien toimivuus demonstroitiin todellisissa yritysympäristöissä.

Hankkeessa saavutettuja keskeisiä tulokset ovat uudet menetelmät ja sovellukset laajojen tietovarastojen analysointiin prosessi- ja elintarviketeollisuudessa, veden- ja jätevedenpuhdistuksessa sekä elektroniikkateollisuudessa sekä tietämys niiden toimivuudesta todellisissa yritysympäristöissä.

Hankkeen aikana tehdyillä Proof-of-Concept -koejaksoilla saatiin erinomaista tietoa analytiikan hyödyntämisestä erilaisissa teollisissa ympäristöissä. Hankkeessa onnistuttiin tehokkaasti tavoittamaan alueen sidosryhmää paikallislehtien ja muiden medioiden välityksellä. Lisäksi hankkeessa onnistuttiin luomaan yhteistyöverkostoja alueellisten yritysten kanssa Pohjois-Savon alueella sekä laajemminkin.

Pitkällä aikavälillä FastData-hankkeessa kehitetyt menetelmät ja sovellukset edistävät laajojen tietovarastojen hyödyntämismahdollisuuksia teollisuuden tuotanto-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden parantamisessa. Hankkeen tulokset lisäävät myös tietämystä näiden tekijöiden hallinnasta sekä vahvistavat erityisesti laajojen tietovarastojen käsittelyyn ja analysointiin liittyvää osaamista Pohjois-Savon alueella. Hankkeessa syntynyt uusi tieto tukee niitä alueellisia vahvuuksia, joita kehittämällä on mahdollista saavuttaa kansainvälistä kärkiosaamista data-analytiikassa, joka on yksi globaalin IoT- (Internet of Things) ja tekoälybisneksen kehittyvimmistä markkina-alueista.