Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73039

Hankkeen nimi: Louen innovaatioympäristön hyödyntäminen vähähiilisen maaseudun elinkeinoelämän toimintamallin luomiseen –kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Jakeluosoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 050 359 8406

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.lappia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarmo Tapani Saariniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kuntayhtyma(at)lappia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 337 169

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Elintarvikkeiden kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa väestönkasvun seurauksena. Väestön keskittyminen kaupunkeihin, viljelyalan pienentyminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitat vaikeuttavat ja asettavat haasteita kestävän elintarvikejärjestelmän kehittämiselle. Lapin alueella voitaisiinkin lähteä rakentamaan kestäviä ja hiilineutraaleja tapoja tuottaa elintarvikkeita kasvaville markkinoille.

Tulevaisuuden kannalta Lapin maataloudelle olisi tärkeää keskittää voimavaroja niihin tiloihin, jotka haluavat jatkaa ja kehittää yritystoimintaansa. Rakennemuutoksen edetessä, olisi ehdottoman tärkeää myös se, että tilanpidosta luopuvien tilalle saataisiin nuoria maatalousyrittäjiä jatkamaan tilanpitoa. Maatalouden harjoittaminen eri muodoissa on kannattavaa koko Lapin alueella.

Ongelmana on myös eri alojen sektoroituminen: energia-ala, maatalous, jne... Myös kehittäjäorganisaatiot, kuten koulutus, tutkimus, rahoitus ja neuvonta elävät omaa elämäänsä. Tähän on mahdollista saada muutos yli sektorirajojen tapahtuvalla verkostoitumisella ja yrityslähtöisellä yhteistoiminnalla.

Ammattiopisto Lappian Louen yksikkö on maatalousoppilaitos, jonka toiminta ja koulutus perustuvat vahvasti yrittäjyyteen. Yksikössä on modernit oppimisympäristöt bioenergian, tuulienergian ja aurinkoenergian tuotannon sekä maidon tuotantoon. Yksikössä toimii yrittäjävetoisesti pieneläinhoitola ja naudan- ja lampaanlihan jatkojalostusyksikkö. Lisäksi yksikköön ollaan suunnittelemassa maidon jatkojalostusyksikkö. Ammattiopisto Lappian Louen toimipaikan uusiutuvan energian ja vähähiilisyyden strategiana on saavuttaa energiaomavarainen maatila vuoteen 2021 mennessä. Strategian toteuttaminen on aloitettu rakentamalla maatilakokoluokan biokaasulaitos opetusmaatilan yhteyteen vuonna 2010-2014. Vuonna 2017 saatetaan loppuun hygienisointiyksikön asennustyöt. Hygienisointiyksikön käyttöönotto mahdollistaa samassa pihapiirissä yrittäjävetoisena toimivan lihanjalostusyksikön sivuvirtojen hyödyntämisen biokaasun tuotannossa. Tammikuussa 2017 yksikössä aloitettiin puutarha-alan koulutus. Koulutusohjelmaan on suunnitteilla kasvihuone -oppimisympäristö, joka saisi vähähiilisyysstrategian mukaisesti lämpöenergian ja kasvien tarvitseman hiilidioksidin omasta biokaasulaitoksesta. Kasvihuoneen lämmitysjärjestelmästä tulee ns. hybridijärjestelmä aurinkokeräimineen ja ilmalämpöpumppuineen. Tällaisia innovatiivisia lämmitysratkaisuja ei vielä ole käytössä maakunnan kasvihuoneviljelijöillä. Yksikön oppimisympäristöjä käytetään tehokkaasti opetuksessa ja oppimisympäristöt ovat myös arvokas lisä lappilaisen elinkeinoelämän kehittämisessä niin koulutuksen kuin tutkimuksenkin näkökulmasta.

Energiamavarainen maatila 2021 strategian mukaisesti Louen opetusmaatilalle rakennetaan biokaasua polttoaineenaan käyttävä CHP -yksikkö lämmön ja sähkön tuotantoon vuonna 2018, biokaasun tankkausasema 2018-2019, molekyylierottelutekniikkaan perustuva rejektin puhdistusjärjestelmä 2019, nykyisen pellettilämpölaitoksen modifiointi hakelämpölaitokseksi 2019 ja sähköä tuottavan 150 kVA aurinkovoimalan rakentaminen 2020. Peltoviljelyn osalta hyödynnetään Luke:n ja Lappian yhteistyösopimusta perustamalla energiakasvien koeviljelyaloja 2018-2021. Koealoilla viljeltäviä energiakasveja käytetään biokaasulaitoksen lisäsyötteinä biokaasutuotannon lisäämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli uudelle vähähiiliselle maaseutuelinkeinojen ja elintarvikejärjestelmien kehittämiselle, jossa hyödynnetään tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan tarjoamia tietoja maaseutuyrittäjien käyttöön. Toimintaa mallinnetaan hakijan innovaatioympäristön kautta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tehdä toimijarekisteri maakunnan maaseutu- ja kasvihuoneyrittäjistä ja selvittää, mitkä ovat yrittäjien haluamat toimenpiteet vähähiilisiin ratkaisuihin pääsemiseksi. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille ja tiedottaa Louen innovaatioympäristön uusiutuvan energian ja vähähiilisyyteen liittyvistä laiteratkaisuista 1-3 kertaa vuodessa järjestettävien yritystyöpajojen avulla.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin. TP1 kartoitetaan toimijat, resurssit, osaaminen ja verkostot, TP2 selvitetään, minkälaisille vähähiilisyyttä edistäville toimenpiteille olisi tarvetta Pohjois-Suomen maaseutuyrittäjillä ja päätetään millaisilla toimenpiteillä vähähiilisyyden strategian mukaisiin tavoitteisiin päästäisiin, TP3 vähähiilisyyden strategian toimintamallin luominen maaseutu- ja kasvihuoneyrityksille: katsotaan toimijoiden rooli sekä pitkäaikainen näkymä, miksi ovat mukana, luodaan yhteiset pelisäännöt, varmistetaan toimintamallin siirrettävyys ja TP4 Innovatiivisten ja ekologisten vähähiilisyysstrategian mukaisten toimintamallien jalkauttaminen ja juurruttaminen maaseutu- ja kasvihuoneyrittäjille.

Hankkeen tuloksia ovat:
- Päivitetty toimijarekisteri Lapin maakunnasta
- Tieto/ raportti vähähiilisyyttä edistävistä toimenpiteistä, joita maakunnan alueella tarvitaan ja voidaan toteuttaa
- Esitys toimijatahojen yhteiseksi toimintamalliksi (ml. kartoitus toimijoista ja rooleista): miten yritysmalleja mallinnetaan yhteistyössä tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan kesken
- 1-3 yritystyöpajaa, joissa esitellään vähähiilisyyttä edistäviä Ammattiopisto Lappian Louen toimipaikan energia- ja laiteratkaisuja yrittäjille
- 1-2 lehtijuttua
- Raportti

Uudessa toimintamallissa tutkimus, koulutus ja elinkeinoelämän neuvontaorganisaatiot yhdistävät uusimman osaamisensa, tutkimuksen ja käytettävissä olevat resurssit Lapin maaseudun elinkeinoelämän uudistamiseen, kehittämiseen ja elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Lisäksi tuloksena syntyy case-pohjaisesti malleja eri toimialoille, joita voidaan monistaa tapauskohtaisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat olemassa olevat yrittäjät, joille tuotetaan uusia hiilineutraaleja liiketoiminnallisia konsepteja elintarviketuotantoon. Lisäksi opiskelijoille tätä toimintaa voidaan viedä osana opetusta, jolloin pidemmällä aikajänteellä syntyy uutta yrittäjyyttä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat tutkimus, kehittäminen ja neuvonta, jotka saavat kehittyvän verkoston kautta uusia työvälineitä vähähiilisen elinkeinoelämälähtöisemmän yhteistyön rakentamiseksi. Lisäksi välillisesti tällä on vaikutusta kuntien aluetalouteen elinkeinoelämän kehittymisen seurauksena.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 44 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 869

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 086

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty varsinaista toimintaympäristöanalyysia, mutta otamme huomioon sukupuolinäkökulman hankkeen toiminnassa. Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Otamme huomioon sukupuolinäkökulman hankkeen toiminnassa. Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Otamme huomioon sukupuolinäkökulman hankkeen toiminnassa. Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hankkeen aikana rakennetaan vähähiilisyyteen pohjautuva maakunnan maaseutuelinkeinojen toimintamalli.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biokaasun tuottamiseen liittyvien asioiden osalta hanke on ollut mukana esittelemässä Louen biokaasulaitoksesta saatuja kokemuksia Saijan kyläläisille pidetyissä infotilaisuuksissa(2 kpl). Lisäksi hankkeen projektipäällikkö on toiminut asiantuntijana Muonion kunnan Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet Tunturi-Lapissa kehittämishankkeessa. Hanke selvittää biokaasulaitoksen investointimahdollisuutta Tunturi-Lapin alueelle.
Puutarhayritysten aktivoimiseksi Ammattiopisto Lappian Maaseutuyrittämisen osaamiskeskus Loue on ottanut aktiivisen roolin marjojen, vihannesten, yrttien ja puutarhakasvien viljelyn lisäämiseksi ja viljelytekniikan kehittämiseksi. Louen innovaatioympäristö on alkanut kiinnostaa alueen puutarhayrityksiä ja kasveja raaka-aineena käyttäviä korkean teknologian yrityksiä sekä luonnonmarjoista tuotteita valmistavia yrityksiä. Hankkeen aikana on luotu toimintamalli uudelle vähähiiliselle maaseutuelinkeinojen ja elintarvike- ja kasvinviljelyjärjestelmien kehittämiselle, jossa hyödynnetään tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan tarjoamia tietoja maaseutuyrittäjien käyttöön. Kehittämistyössä on ollut keskeisesti mukana Luonnonvarakeskus. Toimintaa on mallinnettu Louen innovaatioympäristön kautta. Koulun ja tutkimuslaitoksen yhteistyö on kiinnostanut alueen yrityksiä ja sidosryhmiä ja on saanut aikaan mm. sen, että Arctic Ice Cream Factory on perustanut jäätelötehtaan Louen tiloihin ja hyödyntää opetusmaatilan maitoa tuotannossaan. Erityisesti lapinlehmän maito kiinnostaa yrittäjää.
Torniolainen hyvinvointituotteita valmistava Aromtech Oy on perustanut yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa tyrnin koeviljelyalueen Louelle. Lisäksi Luke on siirtämässä Apukan peltokoealueen Louelle. Tätä varten on Lukelle varattu 7,15 hehtaarin kokoinen peltoalue. Lappian ja Luken yhteistyön tuloksena Louelle ollaan perustamassa 0,5 ha kokoista Hoitavaa puutarhaa (Healing Garden), mikäli hanke saa rahoituksen. Lappilaisen marjanjalostusyrityksen kanssa on käyty neuvotteluja yrityksen tuotannon siirtämisestä Louelle. Neuvottelujen yhteydessä on tuotu esille yrityksen kiinnostus marjojen ja yrttien peltoviljelykokeiluihin oppilaitoksen pelloilla. Hankkeessa on luotu vähähiilisyyteen pohjautuva maakunnan maaseutuelinkeinojen toimintamalli, jossa lähdettiin kehittämään elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.