Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73055

Hankkeen nimi: Digiverstas

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Noora Talsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: noora.talsi(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 648 5020

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Cursor Oy, 0727178-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digiverstas-hankkeen tavoitteena on perustaa Kymenlaaksoon innovaatioekosysteemi, joka edistää alueen digitalisaatiota ja start up -yrittäjyyttä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on vahva peli- ja kyberturvallisuuskouluttaja. Hanke yhdistää nämä digitalisaation kärjet yritysten kehittämistarpeisiin opiskelijoiden projektitöillä. Hankkeen aikana syntyvä uudentyyppinen innovaatioekosysteemi hyödyntää muun muassa peliohjelmointia, kyberturvallisuutta, virtuaalista todellisuutta, 3D-mallennusteknologioita ja pelimuotoilua.

Digiverstas-hanke vastaa kasvuyritysten haasteeseen löytää itselleen osaavaa työvoimaa. Digiverstas tuo yhteen nuoret osaajat ja yritykset projektimuotoisella yhteistyöllä. Ideana on, että nuoret osaajat tutustuvat potentiaalisiin työantajiin ja yritykset edistävät tulevaisuuden tekijöidensä osaamista tarvitsemaansa suuntaan. Samalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu saa tietoa yrityskentän nopeasta teknologiakehityksestä, ja pystyy sen pohjalta kehittämään tarjoamaansa koulutusta.

Hankkeessa perustetaan Kotkassa toimivan Datariina-yrityskeskuksen toimintojen osaksi innovaatioekosyysteemi, joka tarjoaa muun muassa tilat projektityöskentelylle ja tapahtumille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastaa kokonaisuudessa oppimisympäristöjen ja yrityslähtöisten projektien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kotkan kehitysyhtiö Cursorin tehtävänä on koordinoida yhteistyöhön kaakkoissuomalaisia kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä.

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja yritysten yhteistyöprojektit vahvistavat kehitystä, jossa syntyy uusia palveluita, tuotteita, pilotointeja ja koulutuskokeiluja. Toiminta varmistaa, että Kymenlaakso pysyy digitalisaation kehityksen aallonharjalla.

Hankkeen tuloksena ammattikorkeakoulun, kehittämisyhtiön ja kasvuyritysten välille syntyy uusia toimintamalleja, mikä lisää osaamista ja vetovoimaa maakunnassa. Digiverstas toimii myös uusien palveluiden ja liiketoimintojen syöttöjärjestelmänä seudulliseen yrityskiihdyttämöön, jossa parhaimmat liiketoimintamallit ja palvelut valitaan kehittyväksi liiketoiminnaksi.

Digiverstaan tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä ja skaalattavissa myös ammattikorkeakoulun tulevassa Xampus2022-kampusinvestoinnissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat, seudun digitalisaatiosta kiinnostuneet yritykset ja julkiset toimijat, erityisesti Kotkan kaupunki. PatteriES.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on erittäin laaja joukko alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yrityksiä, kuntia, kuntayhtymiä, viranomaisia ja muita alan tutkimus- ja koulutuslaitoksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 244 039

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 525

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 348 628

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 193 608

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi perustuu mm. tilastoihin eri alojen opiskelijoista, tilastoihin, kyselyihin ja kokemukseen hackathontapahtumiin osallistumisesta sekä katsaukseen aiheesta tehtyyn kansainväliseen tutkimukseen ja kokeiluihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteisiin kuuluu omalta osaltaan edistää sukupuolisensitiivisyyttä sekä laajemmin tasa-arvoista asetelmaa eri taustojen välillä hankesisällön näkökulmasta. Suunnittelussa, toimenpiteissä ja tulosten hyödyntämisessä on huomioitu valtavirtaistaminen. Lisäksi valtavirtaistetaan digitalisaation liittyviä sukupuolirooleja ja alasta johtuvia roolituksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Tavoitteena on, että toimintamalli ja hankkeen tulokset jäävät hyödyksi alueelle ja vahvistavat alueen elinkenorakennetta, koulutusta ja TKI-toimintaa sekä näiden rajapinnoissa tapahtumaa yhteiskehittämistä. Kehittäminen ja toimintamalli ovat eettisesti kestäviä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Tuetaan, edistetään ja kehitetään digitaalisten palveluiden ja tuotteiden käyttöönottoa yhdessä alueen yritysten kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hankkeen toimenpiteillä pyritään joko välittömään tai välilliseen hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Tarjoamalla erilaisia menetelmiä ja toimintamalleja pyritään tasoittamaan eroja yksilöiden ja yritysten digitaalisten palvelujen ja sovellusten käytössä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Startup- ja maker-kulttuurin valtavirtaistaminen ja eri alojen kehittäjinä. Monialaisuuden lisääminen siten, että opiskelijat ja yrityskumppanit jalkauttavat kulttuurin muutosta suoraan ja välillisesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-