Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73056

Hankkeen nimi: Rajaliikenteen sujuvoittaminen - vaihe 2

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2017 ja päättyy 1.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Imatran kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0159216-7

Jakeluosoite: Virastokatu 2

Puhelinnumero: 020 617 111

Postinumero: 55100

Postitoimipaikka: Imatra

WWW-osoite: http://www.imatra.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Johanna Hynninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.hynninen(at)imatra.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020 6122340

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rajaliikenteen sujuvoittaminen - vaihe 2 on jatkoa AIKO-rahoituksen saaneelle "Rajaliikenteen sujuvoittaminen" -hankkeelle, minkä tavoitteena on tuottaa Suomen ja Venäjän rajanylityspaikalle rajan ylittämistä sujuvoittava, reaaliaikaiseen dataan perustuva mittaus- ja tutkimusjärjestelmä. Järjestelmän avulla rajan ylittäjät saavat älypuhelimiinsa tietoa liikenteen läpimenoajoista ja rajan liikennetilanteesta. Järjestelmä on tarkoitettu henkilöliikenteen ja rajaviranomaisen avuksi.

Rajan sujuvoittaminen - vaihe 2 -hankkeessa jatketaan kehitetyn järjestelmän pilotointia ja käyttöönottoa. Tavoitteena on, että hankkeessa tehtävän ohjelmointikehittämistyön tuloksena digitalisoidaan rajan henkilöautoliikenteeseen liittyvä dokumentaatio. Digitaalinen dokumentaatio sujuvoittaa rajan ylittämistä, kun tarvittavat asiakirjat ovat sähköisessä muodossa.

Lisäksi hankkeessa kehitetään luotettavien liikennevakuuttajien tietokanta, jolla vähennetään mahdollisia liikennevakuuttamisasiakirjojen väärennöksiä.

Hankkeessa luodaan myös digitaalinen alusta maakunnan yrittäjille, jotta yrittäjät voivat tarjota palveluitaan Suomeen saapuville asiakkaille.

Hanke toteutetaan 1.4.2017-1.5.2018 ja se sisältää seuraavat toimenpiteet:
Tp 1: Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin digitalisaation ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisaatio
Tp 2: Kehitetään luotettavien liikennevakuutustoimijoiden tietokanta
Tp 3: Rajaliikenteen (bussi- ja henkilöautoliikenne) seurantajärjestelmän käyttöönotto ja rajanylitysdokumentaation digitaalisen ratkaisun käyttöönotto
Tp 4: Rajaliikenteen kehittämisestä aukeavien liiketoimintamahdollisuuksien informointi maakunnan yrittäjille
Tp 5: Kehitetään ja tarjotaan digitaalinen alusta maakunnan yrittäjille heidän tarjoamista palveluista rajan ylittäjille

Hankkeen tuloksena otetaan käyttöön rajaliikenteen digitaalinen tiedotusratkaisu ja rajanylitysdokumentaation digitaalinen ratkaisu, luotettavien liikennevakuutustoimijoiden tietokanta sekä tarjotaan maakunnan yrittäjille rajanylittäjien palveluntarjontaan digitaalinen markkinointialusta. Kehitystyön tuloksena rajaliikenteen kulku sujuvoituu ja vapautuvan ajan ja markkinointikanavan ansiosta verovapaan myynnin osuus tulee kasvamaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat Etelä-Karjalan rajanylityspaikkoja käyttävät asukkaat ja matkailijat sekä maakunnan alueella toimivat yritykset ja viranomaiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Maakunnan alueen yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 704

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 456

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 216 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 210 651

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Imatra, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintaympäristö on sukupuolineutraali. Hankkeen toimenpiteiden tulokset kohdistuvat rajanylittäjiin, yrittäjiin ja viranomaisiin siten, että kohderyhmien sukupuolijakauma on sattumanvaraista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimintaympäristö on sukupuolineutraali. Hankkeen toimenpiteiden tulokset kohdistuvat rajanylittäjiin, yrittäjiin ja viranomaisiin siten, että kohderyhmien sukupuolijakauma on sattumanvaraista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimintaympäristö on sukupuolineutraali. Hankkeen toimenpiteiden tulokset kohdistuvat rajanylittäjiin, yrittäjiin ja viranomaisiin siten, että kohderyhmien sukupuolijakauma on sattumanvaraista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Digitaalinen järjestelmä mahdollistaa rajanylitysajankohdan suunnittelun siten, että turha jonotus ja liikkuminen vähenee. Tämä vaikuttaa hiilijalanjäljen pienenemiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 7
Digitaalinen järjestelmä mahdollistaa rajanylitysajankohdan suunnittelun siten, että turha jonotus (tyhjäkäynti) ja liikkuminen vähenee. Tämä vaikuttaa hiilijalanjäljen pienenemiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Päästöjen väheneminen pitkällä ajanjaksolla vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan, kuten kasvillisuuden ja eliöiden hyvinvointiin ja sitä kautta luonon monimuotoisuuden säilymiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Päästöjen väheneminen mm. tyhjäkäyntiaikojen ja hukkaliikkumisen vähenemisen myötä vaikuttaa kasvihuonepäästöjä vähentävästi ja siten välillisesti myös pinta- ja pohjavesien sekä maaperän tilaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Digitalisaation myötä rajanylitykseen liittyvä paperinkäsittely poistuu/vähenee, jolloin myös jätteiden määrä pitkällä aikavälillä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Digitalisaation myötä rajanylitykseen liittyvä paperinkäsittely poistuu/vähenee, jolloin myös jätteiden määrä pitkällä aikavälillä vähenee.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hanke tuottaa palvelualustan maakunnan yrittäjille ja tilaisuuden tarjota palveluita/uusia palvelumalleja ja tuotteita rajanylittäjille. Uudet palvelumallit mahdollistavat myös uusien yritysten syntymisen alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Hanke tuottaa palvelualustan maakunnan yrittäjille ja tilaisuuden tarjota palveluita/uusia palvelumalleja ja tuotteita rajanylittäjille. Uudet palvelumallit mahdollistavat myös uusien yritysten syntymisen alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 10 5
Hankkeen tavoitteena on, että henkilöliikenne sujuvoituu rajalla lisäten rajaylityksen tehokkuutta. Digitaalinen järjestelmä mahdollistaa rajanylitysajankohdan suunnittelun siten, että turha jonotus (tyhjäkäynti) ja liikkuminen vähenee. Tämä vaikuttaa hiilijalanjäljen pienenemiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Hanke lisää alueen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia tuomalla alueen yrityksille uusia liiketoimintamuotoja ja asiakkaita. Rajaliikenteen lisääntyessä verovapaan myynnin volyymi nousee ja lisääntynyt liikevaihto tuo välillisesti hyvinvointia seutukunnalle.
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Ohjelmistot ja kehittyvä prosessi antavat mahdollisuuden rajan molemminpuoleisen väestön tasavertaiseen palvelutarjontaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 7
Hanke vähentää välillisesti eri kultturien eriarvoisuutta, kun samanlaisia palveluita on mahdollisuus tarjota rajan molemmin puolin.
Kulttuuriympäristö 0 7
Hanke vaikuttaa välillisesti rakennettuun ympäristöön, kun mahdolliset uudet toimijat sijoittavat toimintojaan alueelle.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole mainittavia vaikutuksia ympäristöosaamisen suhteen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rajaliikenteen sujuvoittaminen – vaihe 2 -hanke toteutettiin 1.2.2017- 1.5.2018. Hankkeen tavoitteena oli sujuvoittaa rajaliikenteen ruuhkapiikkejä uuden teknologian avulla - pohja-ajatuksena oli rajanylittäjien tiedottaminen silloin, kun ylitysajoissa on ongelmia. Ajantasaisen ylitysaikatiedon avulla ylittäjä voi päättää itse kulkureitin eri rajanylityspaikoille. Projektissa valmisteltiin tekniset valmiudet, jotta luotu järjestelmä toimii isollakin käyttäjäryhmällä. Hankkeessa järjestelmään kuuluva WLAN- kamera liitettiin Imatran Pelkolan rajanylityspaikan verkkoon. Kamera sijaitsee Venäjällä Tele2 verkossa, mikä asetti haasteita kuvan liitämiseen sovelluksessa. Hankkeessa laaditun sovelluksen IPR-oikeudet jäävät Imatran kaupungille.

Alkuperäinen sovellusrunko kehitettiin AIKO-rahoitusta saaneessa Rajaliikenteen sujuvoittaminen – hankkeessa. Sovelluksen ensimmäisiä versioita testattiin koeryhmän kanssa ja sovelluksen toimivuutta parannettiin käyttäjäkyselyistä saadun palautteen ja ideoiden mukaan.

Tässä hankkeessa sovelluskehitystä jatkettiin edelleen aiemman palautteen pohjalta ja joulukuussa 2017 julkaistiin julkinen BETA-versio, jonka testaajajoukon määrälliseksi tavoitteeksi asetettiin tuhat käyttäjää. Kiinnostus pilotointia kohtaan oli ennakoitua suurempaa ja lopulta halukkaita testaajia oli n. 1200, josta 60% oli venäläisiä. Beta-testausta on tarkoitus jatkaa kevääseen 2018 asti. Keskimäärin käyttäjiä on viikkotasolla Imatralla ja Nuijamaalla n. 800.

Lokakuussa 2017 solmittiin yhteistyösopimus venäläisen toimijan kanssa sähköisten dokumenttien kehittämiseksi rajaliikenteeseen. Hankkeen edetessä tuli esille, että Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) olisi oikea yhteistyötaho tavoitteen saavuttamiseksi. Sähköisten dokumenttien kehittämishanke on edennyt Trafin kanssa siten, että vuoden 2018 lopussa on odotettavissa tuloksia matkalupadokumentaation saattamisesta sähköiseen muotoon.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli luotettavien vakuutustoimijoiden tietokanta. Tietokanta on nyt Venäjällä testauksessa yhteistyökumppani Twenty First Century -vakuutusyhtiön palvelimella. Kantaan on liitetty noin 250 000 vakuutusta. Parhaillaan testausvaiheessa on palvelun päivitysväli - kannan julkinen esittely on aikataulutettu tapahtuvan heinäkuun alussa 2018. Suomen viranomaiset ovat kiinnostuneita palvelusta ja hanketta vetää nyt Trafi. Tavoitteena on liittää kannasta saatava tieto osaksi viranomaispalvelua.

Hankkeessa on luotu myös matkavakuutusten verkkokauppa, josta venäläiset voivat ostaa ajoneuvolle ns. greencard vakuutustodistuksen kotimaassaan. Teknisesti palvelu on toteutettu niin, että vakuutuksen voi maksaa luottokortilla Yandex Money –palvelun kautta. Uusi digitalisoitu verkkokauppapalvelu on otettu Venäjällä hyvin vastaan.

Raskas- ja bussiliikenne saivat sovellukseen omat tietokannat. Tietokannat ovat valmiina käyttäjille, kun heidät linkitetään järjestelmään sähköisten dokumenttien myötä. Palvelu lanseerataan siinä vaiheessa, kun WLAN verkko on tavoitteen mukaisesti toteutettu Nuijamaalle kesäkuussa 2018. Hanke rahoitetaan Etelä-Karjalan liiton toimesta.

Hankkeessa testattiin myös sovellukseen suunniteltua markkinointialustaa. Etelä-Karjalan yrittäjille tarjottiin mahdollisuutta tarjota sovelluksen käyttäjille palveluitaan sähköisten etujen muodossa. Testauksen tarkoituksena oli valmistella markkinointikanava, jonka kautta yritykset voivat tarjota venäläisille asiakkaille informaatiota suomalaisista yrityksistä ja etuuksista. Ensimmäisessä vaiheessa mukana olivat Imatran Kylpylä, McDonald´s Lappeenranta ja Imatra sekä Imatran Katsastusasema. Palautteen mukaan edut olivat helposti käytettäviä ja löysivät käyttäjät kiitettävällä tavalla. Käyttäjät omaksuivat sähköiset palvelut hyvin.

Itsearvioinnissa hanketta pidettiin onnistuneena ja tuloksia helposti mitattavina. Mm. Tullin kanssa jatketaan neuvotteluja siitä, miten sovellus voisi tuoda heidän tietosisältöjä paremmin esille. Hankkeen jälkeisen sovelluskehitystyön jatkuminen eri yhteistyötahojen kanssa osoittaa, että sovellukselle ja kehitetyille palveluille on tilausta. Tulevaisuuden tavoitteena on liittää sähköisiä dokumentteja sovellukseen. Sovelluksen ja siihen liittyvien palveluiden kehittämistä jatketaan toisissa hankekokonaisuuksissa.

Hankkeessa jatkokehitetty rajasovellus palkittiin v. 2017 Suomen Laatukeskuksen kunniamaininnalla teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin yhteydessä järjestetyssä arvostetussa Quality Innovation Award -kilpailussa. Hanke on saanut paljon julkisuutta suomalaisessa ja venäläisessä mediassa.