Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73057

Hankkeen nimi: Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaari

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: Villimiehenkatu 1

Puhelinnumero: 056161

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Terhi Jantunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, kehityspalvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: terhi.jantunen(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405305958

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset kansainvälisen liiketoiminnan kasvulle Etelä-Karjalassa. Keskeisenä toimenpiteenä on Kiina-Eurooppa-Venäjä -seminaari Lappeenrannassa toukokuussa 2017 sekä siihen liittyvät valmistelut. Seminaari toteutetaan 16.-17.5.2017 järjestettävän Teknologia- ja teollisuustapahtuman (FTR-Forum) yhteydessä. Seminaarin tavoitteena on nostaa Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen tunnettuutta matkailu-, cleantech-, vihreä energia, energiatehokkuus, investointi- ja liiketoimintayhteistyökohteena aasialaisille ja venäläisille matkailijoille ja yrityksille sekä kannustaa kansainväliseen liiketoimintaan. Projektin suora tulos on alueen elinkeinoelämän suorat keskustelukontaktit kiinalaisten ja venäläisten vaikuttajien kanssa. Välillinen tulos on kansainvälisen matkailun kasvuedellytysten paraneminen Etelä-Karjalassa sekä alueen mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen Kiinan ja Venäjän suuntaan. Kiina-Eurooppa-Venäjä seminaari alkaa 16.5.FTR-foorumin ohjelman jälkeen järjestettävällä kaikkien foorumin osallistujien tutustumista ja verkostoitumista edistävällä lyhyellä iltatilaisuudella sekä EU-Kiina-Venäjä matching-työpajalla. Ohjelmassa on 17.5. aamupäivällä GreenReality kierros, päivällä Kiina-EU-Venäjä seminaarisessio, ja tämän jälkeen cleantech-teemainen matching työpaja. Kiina-EU-Venäjä seminaariin kutsutaan osallistujia ainakin Yixingistä (Jiangsu), jonka teollisuuspuistoon, Yixing Environmental Science and Technology Park, on avattu Lappeenrannan yritysten, yliopiston ja kaupungin näyttelyosasto lokakuussa 2016, sekä muista Kiinan kaupungeista ja alueilta, joissa Lappeenrannalla on kontakteja, mm. Xuzhousta (Jiangsu), Beijingistä, Zhengzhousta (Henan), Guangyuanista (Sichuan). Venäjältä kutsutaan yrityksiä erityisesti cleantechin ja matkailun alalta sekä kansainvälistä liiketoimintaa edistäviä organisaatioita.
Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaari toteutetaan kertakorvaushankkeena.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat tunnistetut elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kontaktit Kiinasta, Etelä-Karjalan pk-yritykset erityisesti cleantechin ja matkailun alalta sekä Etelä-Karjalan tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneet venäläiset toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kuntalaiset, muut yritykset ja organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 992

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 992

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 560

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Joensuun, Imatran, Kotkan-Haminan, Lappeenrannan

Kunnat: Joensuu, Mikkeli, Lappeenranta, Imatra, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa suhtaudutaan tasa-arvoisesti miehiin ja naisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on pk-yritysten kansainvälistyminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Kiertotalous on yhtenä teemana FTR-foorumissa, jonka puitteissa seminaari järjestetään ja ilmastonmuutoksen negatiivisten vaikutusten vähentäminen on myös yhtenä Lappeenrannan kaupungin strategisena painopisteenä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Ilmastopäästöjen vähentäminen on globaali tavoite ja vihreä tematiikka näkyy myös seminaarissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Jätteiden hyödyntäminen on kiertotalouden tärkeimpiä osa-alueita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen on myös Lappeenrannan strategisena tavoitteena. Seminaarin puheenvuoroissa huomioidaan kestävä kehitys.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Paikalliset yritykset pääsevät solmimaan kontakteja kiinalaisten ja venäläisten julkisten toimijoiden ja yritysten kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Kansainvälistyvät yritykset tuovat hyvinvointia Etelä-Karjalaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin lump sum hankkeena kahdessa osassa. Ensimmäinen osa oli Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaarin valmistelu ja markkinointi ja toinen osa oli seminaarin toteutus.
1. Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaarin valmistelu ja markkinointi
Seminaarin valmistelu pääsi vauhtiin heti maaliskuun alussa. Ohjelma pyrittiin laatimaan kiinnostavaksi laajalle yleisölle. Ohjelma päätettiin koostaa jokaista kansainvälistä tahoa edustavista puheenvuoroista ja tahoja yhdistävästä paneelikeskustelusta. Paneelikeskustelun moderaattoriksi kutsuttiin Paavo Ritola Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Paneelin osallistujiksi kutsuttiin toimijoita Venäjältä, Kiinasta ja Euroopasta. Visedo ja Green Net Finland edustivat Eurooppaa, Imobis ja Pietarin Asunnonomistajien yhdistys Venäjää ja Xinhua tietotoimisto Kiinaa.
Seminaarin puhujia kutsuttiin kaupungin yhteistyöverkostoista edustamaan Kiinan yhteistyöalueita ja -kaupunkeja, Venäjältä Pietarista ja Euroopan yhteisöstä. EU-puheenvuoron pitäjäksi saatiin tiedotus- ja viestintäasiantuntija Aura Salla European Political Strategy Center:istä. Kiinaa edustavia puheenvuoroja oli Sichuanin ja Jiangsun alueilta Guangyuanin (Li Shaomin) ja Xuzhoun (Li Yan) kaupungeista, Z-Parkista (Wang Zhengwei) suuresta tiedepuistosta Beijingistä sekä koko Kiinaa edustavasta Kiinan lähetystöstä (Sun Liwei). Eurooppaa edustavia puhujia olivat Tekes-Most hankekokemusta omaava Jussi Nykänen Greenstream Oy:stä Helsingistä sekä paikallinen Kiina-Venäjä-osaaja Jaakko Kilpeläinen Jaacon Oy:stä. Venäjän edustajaksi saatiin pitkän kansainvälisen kokemuksen omaava Igor Rozdestvensky.
Seminaarin ohjelma julkaistiin FTR-foorumin sivustoilla. Seminaarista tiedotettiin aktiivisesti eri medioissa Suomessa, Venäjällä ja Kiinassa. Pietarin Lappeenrannan edustusto markkinoi tapahtumaa omissa kanavissaan sekä hyödynsi suoria kontaktejaan. Kiinassa tapahtumaa markkinoitiin myös Lappeenrannan edustajien Kiinan vierailulla talvella ja yhteistyökumppaneiden kanssa kutsuttiin osallistumaan tapahtumaan. Tapahtumasta laadittiin tiedote avoimesti julkaistavaksi ja se sai jonkin verran näkyvyyttä. Paikallislehti myös teki uutisen tiedotteen pohjalta. Expomark markkinoi tapahtumaa uutiskirjeissään sekä muissa viestimissään. Hankehenkilöstö markkinoi lisäksi tapahtumaa henkilökohtaisilla kutsuilla.

2. Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaarin toteutus
Seminaari toteutettiin Holiday Club Saimaassa isolla areenalla. Puhujien aineistot ladattiin valmiiksi tietokoneelle sekä ne oli toimitettu tulkille tutustuttavaksi etukäteen. Simultaanitulkkauslaitteisto sekä tulkkaus hankittiin kilpailuttamalla. Laitteiston toimittajaksi valittiin Merenkurkun neuvosto ja tulkki Tulkkaus- ja käännöspalvelu Safinista. Seminaarin tulkkauskielinä oli kiina-englanti-kiina. Seminaarin juontajana toimi Terhi Jantunen.
Ensimmäisenä esiintynyt Aura Salla puhui Euroopasta kiinnostavana ja mahdollisuuksia sisältävänä investointikohteena. Salla kertoi, että yrityksille investointimahdollisuuksia tarjoaa muun muassa Euroopan investointihankkeiden portaali (EIPP). Lisäksi yritykset saavat teknistä tukea ja opastusta Euroopan investointien neuvontakeskuksesta (EIAH).
Liu Shaomin, Guangyuanin varakaupunginjohtaja antoi yleiskatsauksen Sichuanin maakuntaan ja erityisesti Guangyuaniin. Kaupungilla on hyvin monenlaista kehitystä meneillään, joihin he kutsuvat kansainvälisiä kumppaneita mukaan. Esimerkiksi biolääketieteen ala, ympäristöystävällisten seinärakenteiden, energiatehokkaiden muovi- sekä keraamisten ym. materiaalien kehittäminen, uusiutuvan energian sähköautot, kosketusnäytöt, graniitin tuotantolinja, kiven kokonaisvaltainen kehittäminen, sementtituotteet.
Li Yan, Xuzhoun varakaupunginjohtaja esitteli Jiangsun maakunnan pohjoisosassa sijaitsevaa kaupunkia viidestä näkökulmasta: kulttuuri ja historia, liikenne (Xuzhou on melkein Shanghain ja Beijingin puolivälissä), talous, vesistöt ja metsä, teolliset yritykset (korkea ja uusi teknologia, palvelut).
Wang Zhengwei, teollisuuspuisto Z-Park Internet of Things Industry Alliancen pääsihteeri, käsitteli puheessaan asioiden internetiä. Esitys jakautui neljään osaan, jotka olivat nykytila, kehitys ja kasvu, mahdollisuudet ja nousu sekä yhteistyö. Z-park on suuri teknologiapuisto Beijingissä, jonka ydinteknologia tutkimuksessa ja kehityksessä liittyy verkostumisteollisuuteen, sensoreihin, verkkotoimintaan, pilvilaskentaan ja sen sovelluksiin sekä yhteistoiminnalliseen innovointiin. Älykäs tuotanto, smart city, itseohjautuvat autot ja uuden energian ajoneuvoteknologia ovat esimerkiksi kehitysaloja, joissa kansainvälinen yhteistyö olisi heistä toivottavaa.
Kiinan lähetystön kaupallinen konsuli Sun Liwein piti esityksen Silkkitie-aloitteesta. Silkkitie tarkoittaa jättimäistä liikenneyhteyshanketta, johon Kiina haluaa kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Hanke luo myös liiketoimintamahdollisuuksia.
Kiinalaissuomalaista yritysyhteistyötä sekä liiketoimintamahdollisuuksia esittelivät Jussi Nykänen Greenstream Oy:stä sekä Jaakko Kilpeläinen Jaacon Oy:stä. Venäjää edustavan puheenvuoron Kiina-Venäjä-Suomi, Eurooppa yhteistyömahdollisuuksista piti Martal SPb Llc:n toimitusjohtaja Igor Rozdestvensky. Hän esitteli konkreettisia ideoita yhteistyöhön. Vaikka Suomi ja täten Eurooppa, Kiina ja Venäjä ovat hyvin erilaisia yhteiskuntia, yhteistyö näiden kesken voi hänen mukaansa toimia. Kiinalla on selkeästi pisin historia, sen jälkeen tulevat järjestyksessä Venäjä ja Suomi. Markkinoiden koko noudattaa samaa järjestystä. Kullakin maalla on omat vahvuutensa ja haasteensa, jotka poikkeavat suuresti toisistaan. Vahvuuksia ja haasteita yhdistämällä voidaan Rozhdestvenskiyn mukaan löytää loistavaa täydennystä kunkin maan osaamisen kirjoon. Esimerkiksi Suomen innovaatio-osaaminen, avoimuus ja ennustettavuus sekä toisaalta markkinoiden rajoittuneisuus voivat saada aikaan kumpaakin osapuolta hyödyttäviä win–win-tuloksia niin Kiinassa kuin Venäjälläkin. Kaikki kolme maata myös jakavat yhteiset globaalit tavoitteet: hyvinvointia talouskasvusta sekä ekologisesti kestävää kehitystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja maapallon tulevaisuuden turvaamiseksi.
Paneelikeskustelussa kukin osallistuja kertoi vuorollaan kokemuksistaan ja näkemyksistään Kiina-Eurooppa-Venäjä liiketoiminnalliseen yhteistyöhön liittyen. Visedo on sähkö- ja konetekniikan alan paikallinen kasvuyritys, joka kansainvälistyy mm. Kiinaan. Visedo kuuluu myös paikalliseen vihreän teknologian ja –palvelujen GES-verkostoon. Imobis on pietarilaisen nuoren miehen Etelä-Karjalaan perustama tietotekniikan alan yritys. Green Net Finland on pääkaupunkiseudulla toimiva cleantech-alan kehitysverkosto, jolla on aktiivista toimintaa Venäjän suuntaan. Pietarin Asunnonomistajien yhdistys on Pietarin cleantech-verkoston koordinaattori. Verkosto edistää Pietarin ekologista kehitystä. Xinhua on Kiinan valtiollinen uutistoimisto, jolla on yksikkö myös Suomessa, Helsingissä.
Hankkeen osallistujatavoitteet täytettiin: Kansainvälisiä osallistujia oli 43 ja iltatilaisuuden osallistujia 233. Iltatilaisuudessa tarjottiin cocktail-paloja sekä muutama kaato valko- tai punaviiniä sekä vettä. Tilaisuuden ohjelmassa oli kaksi lyhyttä puheenvuoroa, taustamusiikkia sekä vapaata verkostoitumista. Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikkj Järvenpää toivotti osallistujat tervetulleiksi ja Merinovan Mika Konu toi tervehdyksen Vaasasta. Kevyttä klassista ja viihteellistä musiikkia soittivat Marjukka Pola, viulu, Susanna Syrjäläinen, sello sekä Maarit Peltoniemi, piano.
Tiistaina 16.5. kansainvälisille osallistujille järjestettiin GreenReality bussikierros. Kierroksella tutustuttiin mm. Muukon tuulipuistoon, UPM:n biodieseltehtaaseen, Green Energy Showroom –verkostoon, resurssiviisaaseen kaupunkikehitykseen sekä Lappeenrannan Teknillisen Yliopistoon ja palkittuun Green Campukseen. Seminaarin yhteydessä järjestetyissä matkailu- ja cleantech työpajoissa vaihdettiin kokemuksia, esiteltiin mahdollisuuksia ja ideoitiin yhteistyötä kehittämään matkailua puolin ja toisin sekä hyödyntämään vahvuuksia cleantech-alalla. Lisäksi kiinalaiset delegaatiot vierailivat seuraavissa paikallisissa yrityksissä: GES-verkostoon kuuluvissa Visedossa ja Itulassa sekä Kaskein Marjassa ja Vionicessa. Hankkeessa onnistuttiin hyvin saamaan paikallisille yrityksille näkyvyyttä ja suoria kontakteja.
Expomark lähetti osallistujille palautekyselyn FTR-foorumin jälkeen, jossa Kiina-EU-Venäjä yritysyhteistyöseminaarista kysyttiin samalla palautetta, kysely toteutettiin suomeksi ja englanniksi. Seminaaria pidettiin onnistuneena, tapahtuman konsepti, puitteet ja ohjelmasisältö sekä osallistumisen helppous arvioitiin asteikolla 0-5 välille 3,9-4,4. Muutamassa vastauksessa arvioitiin seminaarin olevan liian Etelä-Karjala / Lappeenranta painotteinen. Simultaanitulkkauksen laatua oli kahdessa palautteessa arvioitu riittämättömäksi. Palautetta analysoitiin Expomarkin kanssa. Seminaarin toteutuksesta ja tuloksista tehtiin tiedote. Paikallismedia uutisoi tapahtumaa ja haastatteli kiinalaista osallistujaa. Seminaarin puhujat ja yhteistyökumppanit uutisoivat tapahtumasta viestintävälineissään.
Kiina-EU-Venäjä yritysyhteistyöseminaarista pidettiin yhteenvetokokous, jossa koottiin tapahtuman tulokset ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Aktiivista yhteydenpitoa jatketaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Yritysten mahdollisia kehitysideoita viedään eteenpäin. Positiivisen palautteen ja myönteisten kokemusten perusteella kansainväliselle seminaarille on tarvetta Etelä-Karjalassa myös jatkossa.