Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73059

Hankkeen nimi: Digitaalinen jalanjälki -Digitaalisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen mitattavalla ja johdetulla tavalla

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 0206152710

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Sierman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, matkailu

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.sierman(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358206158254

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa (RIS3, 2015-2020) nousee esille matkailualan tiedon tuotteistamisen ja tiedon hyödyntämisen kehittämisen tarve. Matkailu on maakuntaohjelmassamme (Kymenlaakso-ohjelma 2014-2017, Elinvoimaa pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä) tunnistettu kasvavaksi toimialaksi, jonka osalta asiakastarpeiden ja kohderyhmien muutosten tunnistaminen ja niihin reagoiminen on tärkeää mm. Venäjän rajan läheisyyden ja siitä peilautuvan muutosherkkyyden vuoksi.

VisitKouvola pyrkii edistämään Kouvolan sekä VisitKouvola-matkailuverkoston imagoa ja näkyvyyttä sekä Suomessa että kansainvälisesti ja sen välityksellä kasvattamaan matkailuyritysten myyntiä. Vuonna 2016 verkoston markkinointiyhteistyössä oli mukana yli 70 matkailuyritystä. Verkoston ja sen vaikutusalueen kasvaessa on tarpeen parantaa sen innovointivalmiuksia ja kykyä varautua teknologiseen muutokseen.

VisitKouvola haluaa kehittää markkinoinnin ja myynnin kanaviaan perustuen mitattuun ja johdettavaan dataan. Tavoitteena on luoda digitaalisen jalanjäljen mittaamisen toimintamalli, joka tuottaa VisitKouvolalle ja alueen kaikille matkailuyritykselle luotettavaa tietoa myynnin ja markkinoinnin ratkaisujen toimivuudesta sekä digitaalisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta (”jalanjäljestä”). Toimintamallin koontina syntyy visualisoitu markkinoinnin työpöytä, dashboard, jonka avulla pystytään viestittämään VisitKouvola -destinaation digijalanjäljen kehittymistä matkailuyrityksille ja muille sidosryhmille. Pitkällä aikavälillä toimintamalli auttaa tehostamaan markkinointia ja myyntiä sekä kehittämään VisitKouvolan ja sen yhteistyöverkoston asiakasymmärrystä

Nykytilanteessa erilaiset mittaamisen ja analysoinnin työvälineet kuten Google Analytics (=verkkopalvelujen analytiikka) tai esim. Meltwater (=medianäkyvyyden mittaaminen) ovat yksittäisiä välineitä ja hajallaan, osana Big Dataa. Eri välineet eivät tue strategista suunnittelua, eivätkä tuota keskenään vertailukelpoisia raportteja. Suurimpana mittaamisen ongelmana on, että jokainen työkalu keskittyy kapean osa-alueen mittaamiseen, eikä luotettavaa kokonaiskuvaa synny. VisitKouvolan ideoima ratkaisu on matkailun toimintakentällä uutta, eikä valmista toimintamallia ole otettavaksi käyttöön. Mallin työstämisessä voidaan hyödyntää muiden toimialojen, kuten verkkokauppojen ja peliteollisuuden yhteydessä tehtyjä toimintamalleja. Luotu digitaalisen jalanjäljen mittaamisen malli on hyödynnettävissä laajasti koko matkailun kentässä.

Käytännön case-esimerkkinä tuotetaan tietoa Repoveden kansallispuiston-Verlan maailmanperintökohteen alueen saavutettavuuden (sisäinen saavutettavuus ja digitaalinen saavutettavuus) kehittämisestä kesäkaudella 2017. Case –esimerkin avulla saadaan tietoa yksittäisen konkreettisen kehitystoimenpiteen, alueemme vetovoimaisimman luontomatkailun kohdealueen saavutettavuuteen liittyvän logistiikkakokeilun vaikutuksesta. Tämä auttaa parantamaan saavutettavuuden kehittämiseen kohdistettujen resurssien kustannustehokkuutta ja tukee alueemme kahden keskeisen matkailun vetovoimakohteen muodostaman matkailudestinaation kehittämistä kestävällä ja asiakaslähtöisellä tavalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Matkailualan PK- yritykset Kymenlaaksossa

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailualan yritysten asiakkaat ja omatoimimatkailijat, matkailun kehittäjät ja muut matkailun parissa toimivat sidosryhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 083

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 083

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 118

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 975

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
VisitKouvolan yritysyhteistyöverkostoon kuuluu sekä miehiä että naisia ja hankkeen toiminta hyödyttää tasapuolisesti molempia sukupuolia. Markkinoinnin kohdentamisessa voidaan tuottaa molemmille sukupuolille tietoa entistä tehokkaammin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Digitaalisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen mahdollistaa tasapuolisesti sekä miesten että naisten entistä asiakasystävällisemmän tiedon saannin. Koska tietoa voidaan luodun toimintamallin avulla kohdentaa entistä tehokkaammin halutuille kävijäryhmille, mahdollistuu entistä asiakasystävällisempi markkinointi molempien sukupuolten näkökulmista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminta ei kohdistu osa-alueelle, jossa olisi merkittävää epätasa-arvoisuutta sukupuolten välillä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Logistiikkakokeiluun liittyvä informaation levitys. kestävän kehityksen mukaisen liikkumisen edistäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Sähköinen markkinointi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Kestävän kehityksen mukaisen liikkumisen edistäminen ja luontomatkailukohteiden saavutettavuus edistävät ekologista ajattelua
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Natura-kohteiden saavutettavuuden edistäminen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Taloudellinen kestävyys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 7
Uusi toimintamalli, logistiikkakokeilun vaikutukset
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Digitaalinen saavutettavuus, logistiikkakokeilun vaikutukset
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Työllistymisvaikutus
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Logistiikkakokeilu liikkumisen mahdollistajana heikompiosasille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Maaseutualueen vahvistuminen,logistiikkakokeilu liikkumisen mahdollistajana heikompiosasille
Kulttuuriympäristö 0 4
Matkailun voimaannuttava vaikutus kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 2
Ekologinen liikkuminen, digitaalinen markkinointi luonto- ja kulttuurimatkailussa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli luoda digitaalisen mittaamisen toimintamalli, joka tuottaa VisitKouvolalle ja alueen matkailuyrityksille luotettavaa tietoa myynnin ja markkinoinnin ratkaisujen toimivuudesta ja digitaalisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Hankkeen tuoma uutuusarvo on VisitKouvolan käyttöön tuotettu dashboard eli web-työkalu, joka toimii kokoavana ikkunana kaikkiin olennaisiin digitaalisen markkinoinnin mittareihin. Tämän digitaalisen jalanjäljen mittaamisen toimintamallin avulla saadaan välittömästi, yhdellä näkymällä, tietoa VisitKouvolan digitaalisen markkinoinnin sen hetkisestä tilanteesta ja sen kehittymisestä sekä vertailutietoa valittavilta ajanjaksoilta. Lisäksi hankkeessa tuotettiin kehittämissuunnitelma digitaalisen markkinaosuuden kasvattamisesta dashboardista saatavan datan perusteella.
Hankkeen case-esimerkin avulla tuotettiin tietoa Repovesi-Verlan alueen saavutettavuuden kehittämisen vaikutuksesta kesällä 2017. Saatu data auttaa parantamaan saavutettavuuden kehittämiseen kohdistuvien toimenpiteiden priorisointia ja kustannustehokkuutta. Se tukee myös keskeisten matkailun vetovoimakohteiden kehittämistä kestävällä ja asiakaslähtöisellä tavalla.
Tehtyjen toimenpiteiden perusteella voidaan matkailuelinkeinon kehittämistä toteuttaa tutkitun datan perusteella suunnitelmallisesti eteenpäin. VisitKouvolan ja sen yhteistyöverkoston asiakasymmärrys kasvaa ja luo mahdollisuuden yritysten kilpailukyvyn kasvulle. Konkreettisena ja näkyvänä lopputuloksena on VisitKouvolalle luotu digitaalisen markkinoinnin mittaamisen työkalu eli dashboard (yleisnäkymän lisäksi erilliset dashboardit sosiaalisen median kanavista ja mediaseurannasta) sekä suunnitelma digitaalisen markkinaosuuden kasvattamiseksi.