Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73060

Hankkeen nimi: Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.8.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 02061 52710

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasi Miettinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallinto- ja kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.miettinen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 02061 58814

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kouvolan ydinkeskustan tilanne on ollut pitkään haastava lähinnä yleisen taloustilanteen, toimintaympäristön muutosten ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi. Negatiivinen kehityssuunta on kuitenkin kääntynyt ja keskustan toimijoiden välille on syntymässä toimiva vuorovaikutussuhde. Konkreettisia toimenpiteitä on lähtenyt liikkeelle.

Ydinkeskustan merkittävät investoinnit kävelykadun kehittämiseen ja uuteen palvelukonseptiin perustuvaan matka- ja tapahtumakeskukseen mahdollistavat keskusta-alueen soveltamisen monipuolisena käyttäjälähtöisen kehittämisen, kokeilujen ja digitaalisten edelläkävijäratkaisujen kehitysympäristönä. Rakentuva ympäristö mahdollistaa nykyisiä kulutuksen ja tuotannon rakenteita sekä kaupunkilaisten käyttäytymistä muuttavien älykkäiden palveluiden pilotoinnin.

Kun kuluttajakäyttäytyminen on kovassa murroksessa, ostotilannetta helpottavan, neuvovan tai elämyksellisyyttä lisäävän tekniikan hyödyntäminen kivijalkakaupoissa voisi houkutella verkko-ostajia takaisin myymälöihin ja samalla myös vähentää kotimaisen rahan virtaamista ulkomaisiin verkkokauppoihin.

Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta -hankkeessa selvitetään ja kehitetään uudenlaisia kuluttajalähtöisiä sovelluksia yhdessä yritysten kanssa. Olemassa oleva, nopea ja kattava WLAN-verkko mahdollistaa mm. IoT-ratkaisujen edellyttämien antureiden sekä niitä hyödyntävien sovellusten käyttöönoton sekä täysin uusien IoT-laitteita hyödyntävien sovellusten kehittämisen. Eri vaihtoehtoja kartoittamalla voidaan löytää kuluttajille soveltuvia palveluja. Tätä työtä tehdään yhdessä muiden kaupunkikeskustojen kehittäjien kanssa, jotta löydetään parhaimmat ratkaisut.
Älysovellukset lisäävät datan määrää merkittävästi. Asukkaat ja kuluttajat tuottavat sitä itse kantamalla mukanaan älypuhelinta ja käyttämällä sovelluksia. Se mahdollistaa asukkaiden osallistamisen kaupungin kehittämiseen entistä tehokkaammin. Hankkeessa hyödynnetäänkin myös uutta teknologiaa kehittämällä datan ja uuden teknologian innovatiiviseen yhdistämiseen perustuva tietoalusta. Sen avulla ylläpidetään myös keskustan vapaiden liiketilojen tietoja. Liiketiloista luodaan digitaaliset esittely- ja markkinointimateriaalit virtuaaliteknologiaa hyödyntämällä. Liiketilojen tietoalustaan yhdistetään myös jo kehitetty jalankulkumäärien mittaussovellus. Sovelluksen tuloksia hyödynnetään liiketilojen markkinoinnin lisäksi keskustan tapahtumien vaikuttavuuden seurannassa sekä imagon ja elinvoimaisuuden parantamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kaupan ja palvelualan yritykset, liiketilojen omistajat ja kiinteistökehittäjät, sovelluskehittäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuluttajat, asukkaat, matkailijat, kiinteistönvälittäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 081

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 262 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 266

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tässä hankkeessa ei ole tehtu kyseistä analyysia, mutta hankkeen toteuttajien käytössä on erilaisia tutkimuksia. Hanketta valmistellessa on tutustuttu esimerkiksi TEM:in Yrityskatsauksiin, Naisyritysten liiketoimintakäytännöt ja tuloksellisuus -tutkimukseen sekä Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -projektiin. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaupunkikeskusta-alueen yrityksiin. Alueella toimii useita yrityksiä, joissa omistaja on nainen. Yllä mainituissa tutkimuksissa ja hanketoteuttajien yritystapaamisissa on havaittu, että erityisesti naisyrittäjillä on haasteita digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Käytön esteitä ovat mm. puutteellinen osaaminen, laitteiden ja erilaisten alustojen valikoiman laajuus sekä monimutkaiseksi koettu tekniikka. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon, ettei hanke aiheuta välitöntä tai välillistä sukupuolisyrjintää, eikä hankkeen toimenpiteisiin osallistumista rajoiteta sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet tukevat valtavirtaistamisen strategiaa. Hankkeen tavoitteena on kaupan ja palveluiden toimialan arvostuksen nostaminen Kouvolassa. Välillisesti hankkeella voidaan vaikuttaa eri toimialojen eriarvoisuuteen, mm. palkkakysymyksissä. Ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan tasavertainen sukupuolten edustus. Hanketoteuttajat seuraavat digitaalisen toimintaympäristön nopeaa muutosprosessia useiden eri lähteiden avulla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen. Hankkeen päätavoitteet on esitetty kohdassa 5. Mutta mm. hankkeen toimenpiteiden avulla voidaan syventää yritysten ymmärrystä sukupuolirooleihin liittyvän kuluttajakäyttäytymisen erityispiirteistä. Hankkeen toimenpiteillä pyritään nostamaan keskustayritysten valmiuksia digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Merkittävä osa keskustan yrittäjistä on naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 5
Toimenpiteet toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa kehitetään sähköisen viestinnän työkaluja ja menetelmiä, jotka edistävät kestävää kehitystä. Hankkeen toimenpiteillä mm. ohjataan keskusta-alueen asukkaat asioimaan keskustassa ja tällä tavoin pienentämään hiilijalanjälkeään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 0
Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan yrittäjien ja kuluttajien käyttäytymiseen, viestimään kestävistä toimintatavoista ja siten vähentämään ilmastomuutoksen aiheuttamia riskejä. Yrittäjiä neuvotaan suosimaan luontoa säästäviä sähköisiä tiedotuskanavia ja markkinoinnin välineitä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta on digitaalisuuden ansiosta luontoystävällinen. Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Palveluiden keskittäminen kaupunkikeskustaan vähentää siellä asuvien ja työssäkäyvien ihmisten tarvetta asioida keskusta-alueen ulkopuolella. Tämä vähäntää mm. yksityisautoilusta aiheutuvia päästöjä. Toteutuessaan liikepaikkojen avoimen datan tietohallintojärjestelmä vähentää liiketiloista kiinnostuneiden toimijoiden tarvetta matkustaa fyysisesti tutustumaan liiketiloihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu Natura 2000 - ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 1
Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on tehostaa tyhjien liiketilojen kiertoa, jotka tyhjillään kuluttavat tarpeettomasti energiaa. Sähköisten palveluiden käyttö vähentää perinteisten materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeen toimenpiteillä mm. ohjataan keskusta-alueen asukkaat asioimaan keskustassa ja tällä tavoin pienentämään hiilijalanjälkeään, kun ei ole tarvetta yksityisautoilla asioimaan kauemmas. Sama pätee liikepaikkojen avoimen datan tietohallintojärjestelmän vaikutuksiin kiinnostuneiden sijoittuvien toimijoiden matkustamisen suhteen. Optimoidaan tavaraliikennettä ja logistiikkaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeessa luotavat uudet paikalliset toimintamallit ja palvelut hyödyttävät yrittäjiä ja paikallisia asukkaita. Hankkeessa pyritään aktivoimaan toimialojen yli syntyvää synergiaa ja yhteistä liiketoimintaa. Hankkeessa laadittava toimenpidesuunnitelma tehdään yhdessä kaupungin ja yrittäjien välillä keskustaimagon nostamiseksi korkeaa teknologiaa hyödyntävänä, kokeiluja suosivana ja käyttäjälähtöistä kehittämistä tukevana toimintaympäristönä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa kasvatetaan mm. aineetonta osaamispääomaa, kehitetään uusia toimintamalleja, konsepteja ja palveluprosesseja alueen yrityksille ja toimijoille.
Liikkuminen ja logistiikka -1 3
Palvelutarjonnan lisääntyessä keskusta-alueella asukkaiden ja asiakkaiden ostosmatkat lyhenevät. Julkisen liikenteen käyttömukavuus lisääntyy tulevaisuudessa sähköisten aikataulujen ja reittiseurannan avulla. Toisaalta keskusta-alueen tavaralogistiikka saattaa lisääntyä palvelujen kysynnän kasvaessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hankkeen toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia mm. kaupunkilaisten ja yritysten osallistamiseen sekä työllisyyden kehittymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeen toimenpiteillä pyritään nostamaan keskustayritysten valmiuksia digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Merkittävä osa keskustan yrittäjistä on naisia, joten hanke osaltaan voi edistää tasa-arvon toteutumista työelämässä naisten osaamista ja menestystä lisäämällä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Lisääntyvä yhteistyö toimijoiden välillä vähentää eri yhteiskuntaryhmien välillä olevia kuiluja. Eri kulttuureista tulevien toimijoiden sijoittumista toimintaympäristöön mahdollistetaan. Tämä edistää kotoutumista ja yhteiskuntaan integroitumista.
Kulttuuriympäristö 1 2
Elinvoimainen ja älykkäiden palveluiden keskusta mahdollistaa osaltaan rakennuskannan säilyttämisen ja myös uusiutumisen.
Ympäristöosaaminen 1 1
Uudet toimintamallit ja palvelut lisäävät sekä yrittäjien että asukkaiden ja kuluttajien ympäristöosaamista, joka on kestävän kehityksen mukaisesti toimivan yhteiskunnan perusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-