Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73061

Hankkeen nimi: Digitaalinen tuotannon uudistaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: 040 190 2500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannes Kokkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannes.kokkonen(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 190 2576

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on teknologiateollisuusyritysten tuotannon joustavuuden ja tehokkuuden lisääminen tuotevalmistuksessa osana toimitusketjua. Kärkenä on kunnossapidon varaosaliiketoiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa prosessien nopeutumista, muutosten nopeaa suorittamista ja kokonaishallinnan parantamista digitalisaation ja älylogistiikan avulla.

Hanke rakentaa palveluketjuja sekä kiihdyttää yritysten sujuvaa siirtymistä digitaaliseen tuotantoon. Toimenpiteiden tavoitteena on:
- Lisätä digitaalisen tuotevalmistuksen osaamista yrityksissä
- Tehostaa prosessien tuottavuutta ja energiatehokkuutta älykkään automaation avulla
- Kytkeytyä verkkoliiketoiminnan uusiin ratkaisuihin Suomessa ja kansainvälisesti
- Toimia liiketoiminnan kehittäjä
- Tarjota polku mm. LevelUp-yrityskiihdyttämöön
- Toimia uuden tiedon kokoojana ja levittäjänä

Hankkeen keskeinen hyöty yrityksille on konkreettisesti vahvennettu käsitys digitalisaation mahdollisuuksista oman yrityksen tuottavuuden parantamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Teknologiateollisuuden PK-yritykset ja niiden asiakkaat
- Oppilaitokset eri koulutustasoilla
- Logistiikkaa ja teollisia palveluja tuottavat yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistykset ja -ryhmät, Kaakkois-Suomi
- Kunnossapitoyhdistys - Promaint ry
- oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat
- uutta yritystoimintaa suunnittelevat tahot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 227 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 196 581

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 324 557

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 280 830

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat teknologiateollisuuden PK-yritykset Kymenlaaksossa. Tuotevalmistuksen parissa työskentelee suurimmaksi osaksi miehiä, kun taas palvelualalla ja kuluttajapalveluissa työskentelee pääosin naisia. Hankkeen kohderyhmän yritykset ovat yhtäläisessä asemassa päästä hankkeen toimintaan mukaan ja toiminta on täysin sukupuolineutraalia. Kohdeyritysten kehittämisen kautta tuetaan molempien sukupuolten mahdollisuuksia samanarvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee molempien sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tavoitteena on puhtaasti kohdeyritysten ja toimijoiden kehittyminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen riippumatta osallistuvien henkilöiden sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hanke edistää yritysten toimintaprosessien kehittämistä erityisesti materiaalin hallinnan kautta. Sen kautta myös yritysten sisäisten materiaalivirtojen ja energiankulutuksen tarkastelu tulevat ajankohtaisiksi. Prosessien paranemisen yhtenä tuloksena voi olla yrityksen hallinnoimien tilojen energian kulutuksen pieneneminen ja materiaalien kierrätys sekä kierrätysmateriaalien hyödyntäminen tuotevalmistuksen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Tuotevalmistuksen kehittyminen tulee vaikuttamaan useaan eri tuotantoketjuun ja niiden tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen ja johtaa mahdollisiin ilmastonmuutoksen vaikutusta ehkäiseviin toimenpiteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeeseen mukaan tulevat yritykset tunnistavat laatu-, ympäristö- sekä toimintaprosessiensa kautta mahdolliset säästökohteet, mikä vähentää energian- ja materiaalin tuotannon tarvetta, mikä ylläpitää ja myötävaikuttaa eliöstön vapaan elintilan pysyvyyteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Hankkeessa edistetään ympäristötietoisuuden ja prosessien tehostamista. Tietoisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa yritysten ja niiden asiakkaiden tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen, täten myös kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei suoranaisesti vaikuta Natura 2000-ohjelman kohteisiin. Tarvittaessa yrityksille selvitetään Natura 2000-ohjelman sisältö.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 8
Ympäristötietoisuutta ja prosessien tehostamista edistetään hankkeessa toimintaprosesseja parantamalla. Hankkeen avulla pyritään löytämään ratkaisuja eri materiaalien ja myös kirtotalouden hyödyntämiselle tuotevalmistuksessa. Tietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa yritysten tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen sekä materiaali-, resurssi- ja energiatehokkuuden lisääntymiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Tuotantoprosessien tehostamisen ja uudistamisen myötä yritysten mahdollisuus hyödyntää uusiutuvia energialähteitä kasvaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hanke tukee paikallisen elinkeinorakenteen uusiutumista ja kestävää kehitystä jo heti sen käynnistyttyä antamalla vahvan signaalin seudun teollisuuden uudistumiselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeessa vahvistetaan yritysten tietoisuutta tuotevalmistuksen digitalisaatiosta, automaatiosta ja myös siihen vahvasti liittyvän Teollisen internetin tuomista mahdollisuuksista.Tämä vahvistaa yritysten osaamista ja taloudellista tulosta.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Tuotevalmistuksen kehittäminen digitaalisten palvelujen ja automaation avulla vähentää liikkumisen ja kuljetusten aiheuttamia kasvihuonepäästöjä optimoimalla palvelujen toteuttamiseen käytettävät omat ja verkoston resurssit.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hanke pyrkii toimintansa kautta vaikuttamaan uusien työpaikkojen syntyyn ja siten ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke toimii tasa-arvon distämisen puolesta ja pyrkii painottamaan tasa-arvon toteutumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 6
Kaikilla kohderyhmän yrityksillä ja henkilöillä on yhdenvertainen mahdollisuus olla mukana hankkeessa ja kehittää itseään valitsemallaan tavalla.
Kulttuuriympäristö 5 7
Hanke tukee Kymenlaakson teollisen kulttuuriperinnön uudistumista ja jatkumon rakentamista.
Ympäristöosaaminen 2 7
Hanke pitää esillä ja vahvistaa yritysten ja hanketoimijoiden ympäristötietoisuutta ja sitä kautta lisää yritysten ja toimijoiden ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Teknologiateollisuusyrityksillä on tarve parantaa tuotannon ja palveluiden joustavuutta ja tehokkuutta. Digitaalinen tuotannon uudistaminen -hanke vastasi tähän tarpeeseen parantamalla yritysten tuotantoa ja palveluja digitalisaation ja avoimen tiedonvaihdon keinoin. Automatisoitu tuotanto ja digitaalinen toimitusketjun kehittäminen on osalle PK-sektorin yrityksistä edelleen haasteellista, sillä investoinnit automaatioon ja digitalisaatioon ovat kalliiita, ja näille investoinnille on saatava korkea käyttöaste ja lyhyt takaisinmaksuaika. Digitaalinen automatisaatio vaatii pohjaksi myös suuria määriä dataa, jotta saadaan riittävästi tietoa esim. ennakkohuollon ja varastoinnin prosessien kehittämiseen. Lisäksi uuden tyyppisen tuotantolaitteen ja -järjestelmän käyttöönotto vaatii huolellista perehdyttämistä, jotta sen hyödyntäminen on maksimaalista. Mitä itsenäisempi, informatiivisempi ja helppokäyttöisempi tuotantojärjestelmä on, sitä paremmin se mukautuu vaihteleviin asiakastarpeisiin. Digitaalisella tiedonhallinnalla ja automatisoidulla tuotannolla voidaan odottaa merkittäviä hyötyjä koko tuotantoketjulle.

Digitaalinen tuotannon uudistaminen -hankkeen avulla pystyttiin vastaamaan tästä lähtökohdasta asetettuihin kehittämistarpeisiin. Innovaatiotoiminnalle löydettiin hankkeen aikana toteutettujen pilottien avulla uusia mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota. Hankkeen aikana muodostui yritysryhmä, joka jatkaa kehitystyötä yhteistyössä alueen ammattikorkeakoulun kanssa. Teollisen työvoiman vetovoimaa kehitettiin järjestämällä kampanjoita yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Hanke onnistui saamaan lisää hakijoita teollisiin koulutusohjelmiin alueen oppilaitoksissa (XAMK, EKAMI) ja turvaamaan koulutetun työvoiman saannin yrityksissä. Keskeinen hyöty yrityksille oli vahvennettu käsitys digitalisaation tuomista mahdollisuuksista oman yrityksen tuotantomenetelmien parantamisessa ja sitä kautta tuottavuuden lisäämisessä.

Hanke auttoi myös kone- ja metallialan yrityksiä parantamaan tuotteidensa näkyvyyttä ja hankkimaan osaavaa työvoimaa,
sekä vahvistamaan oppilaitosten toimintaedellytyksiä osaavan työvoiman kouluttamiseksi yritysten tarpeisiin.
Hanke pilotoi mm. teknologiaa, jonka avulla pystyttiin osoittamaan digitaalisaation mahdollisuudet kiinteistöjen energiatehokkuuden ja kehittämisessä ja jätteiden kierrätyksen tehostamisessa. Hanke myös edesauttoi nopeiden laajakaistayhteyksien rakentumista alueen kunnissa.