Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73062

Hankkeen nimi: VARIKKO, Rautatiealan TKI-keskus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 9 (Pääskysentie 1)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 48420

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ville Henttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.henttu(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8522

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Raideliikenne käy Suomessa läpi huomattavia muutoksia. Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne avautui kilpailulle joulukuussa 2016, kun uusi yhdysliikennesopimus maiden välillä solmittiin. Kaikki suomalaiset rataliikenneyritykset voivat nyt hoitaa yhdysliikennettä Suomen rataverkolla. Uusi kilpailutilanne avaa mahdollisuuksia paitsi uusille toimijoille, myös uusille palveluille. Tämä tuo huomattavia muutospaineita ja kehittämismahdollisuuksia koko toimialle.

VARIKKO edistää rautatieliikenteen älykkyyttä, turvallisuutta ja liikenteen vähähiilisyyttä maakunnan strategian mukaisesti. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat:
• Toimintaympäristön ja tilan suunnittelu ja toteutus
• Toimintamalli; miten yhteistyötä tehdään
• Tapahtumat, työpajat ja tietoiskut; vuosikalenteri
• Yritysprojektit; opiskelija rekrytointi, ohjaus, tulokset
• Lean Tehdas koulutus , toteutus ja työpajat

Tuloksena syntyy rataliikenteen innovaatio- ja tutkimuskeskus VARIKKO; paikka ja tapa kehittää yhdessä rataliikennettä, kasvattaa RR-terminaalin vetovoimaisuutta ja tukea uusien työpaikkojen ja yritysten syntyä. VARIKON myötä yritykset saavat käyttöönsä Liikenneviraston ROK Ratatekniseen oppimiskeskukseen tulevat uusimmat VR (Virtual Reality), sensori- ja simulaattoritekniikat sekä monialaiset opiskelijatiimit. VARIKKO tuo digitaaliset liiketoimintakonseptit ja osaamisen rataliikenteeseen. Johtamisen kehittämisessä ovat käytössä Lean Tehdas -työkalut, laadunkehittäminen sekä yritystyöpajoja. Alan toimijat saavat uutta tietoa VARIKON järjestämistä rataliikenteen työpajoista ja tietoiskuista.

VARIKKO tukee merkittävästi Kouvolan RailRoad -terminaalin ja logistiikka-alueen kehitystä kohti yhdeksi tärkeimmistä rautatieliikenteen keskittymistä Pohjois-Euroopassa. Vähähiilisen raideliikenne ja sen kasvun edistäminen on vahvasti EU:n liikenne- ja ilmastostrategian mukaista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmään kuuluvat rautatielogistiikan pk-yritykset, start-upit, koulutusorganisaatiot, kehittäjät ja opiskelijat monialaisesti.
Kouvolan RRT terminaalissa toimivat ja sinne sijoittuvat yritykset, verkkokauppaa harjoittavat yritykset, jälleenmyyjät ja jakeluvarastot, logistiikkajärjestelmien sekä digitaalisen lastinseurannan, kunnon ja laadun varmistusta kehittävät yritykset, logistiikkapalvelujen tuottajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kouvolan RRT terminaaliin sijoittuvat yritykset, kaupunki, Kymenlaakson Satama konsepti, liikenneinfran kehittäjät ja suunnittelijat.
Kouvolan Matkakeskus ja sen suunnitteluun osallistuvat organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 115 033

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 109 523

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 164 332

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 157 627

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka: Kouvola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rautatieliiketoiminnan työpaikat ovat miesvoittoisia (naisia 18 %). Perustuu VR-Yhtymän vuositilastoihin 2015. Naiset työllistyvät tiettyihin sektoreihin kuten matkustajaliikenteen lipunmyynti- ja ravintolapalveluihin. Ratatekniikka, kuljetukset, turvallisuus ja suunnittelupuolen työpaikat ovat pääosin miesvaltaisia, vaikka mitään rajoituksia sukupuolten välillä ei olekaan. Hanke ei varsinaisesti ole tasa-arvohanke, mutta rautatieliiketoiminnan älykkyyden lisääminen, digitalisointi, uudet automaattiset ja tekniset laitteistot turvallisuus ja suunnittelupuolella mahdollistavat naisten entistä suuremmen sijoittumisen alan työpaikkoihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet tullaan kohdistamaan tasapuolisesti. Hnakkeessa kehitettävät tuotteet helpottavat naisten työllistymistä alalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Kuitenkin hankkeella voidaan mahdollistaa ja edistää naisten suurempi kiinnostus rautatieliikenteen uudenlaisiin tehtäviin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Mikäli liikennettä hankkeen tulosten seurauksena siirtyy rautateille se edistää ilmasopäästöjen vähentämisen vaatimusten tavoitteiden saavuttamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Liikenteen päästöjen alentamisella vaikutetaan vähentävästi ilmastomuutoksen riskeihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hanke edistää Kouvolan RRT terminaalin kehittymistä, näkyvyyttä ja sinne sijoittuvien uusien yritysten määrää ja luo uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
VARIKKO luo innovaatioympäristön, joka mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 7
Hankkeella parannetaan logistiikkayritysten liiketoiminnan johtamisjärjestelmiä, laatua ja kilpailukykyä. Hanke parantaa Kymenlaakson asemaa ja näkyvyyttä logistiikkamaakuntana ja edistää rautatieliiketoiminnan avautumista uusille toimijoille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana perustettiin rautatiealan innovaatio- ja tutkimuskeskus VARIKKO, joka toimii alan liiketoiminnan kehittämisympäristönä rautatieliikenteen palvelujen tuottajille ja muille alan toimijoille, aloittaville yrityksille, pk-yrityksille, tutkijoille ja alan korkeakouluopiskelijoille, ammattiopiskelijoille sekä alan palvelutuotteiden kehittäjille. Varikon tehtävänä oli
• luoda uudenlainen ympäristö ja tapa kehittää yhdessä rautatieliikennettä ja siihen liittyviä palveluja tulevaisuuden tarpeisiin
• mahdollistaa innovaatioiden ja asiantuntemuksen kohtaaminen sekä turvallisuusajattelun ja älykkään kuljetusketjun kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden ja opiskelijoiden välillä
• avata kehittämis- ja testausympäristö projektien käyttöön ja tarjota opiskelijavoimaa projektien toteuttamiseen

Projektin alkuvaiheessa tehtiin käytännön selvitystyötä siitä, millaisissa ympäristöissä opiskelu tällä hetkellä tapahtuu. Tutustuimme XAMKilla muiden yritysyhteistyötä tekevien hankkeiden ja oppimisympäristöjen toimintatapaan hahmottaaksemme millaisia mahdollisuuksia toimintamallin tekemiselle on.
Tunnustelut ja yhteydenotot rautatiealan toimijoihin antoivat myös hyvin tietoa siitä, millaisia tarpeita ja ajatuksia työelämäyhteistyölle alan toimijoilta nousee esille. Näiden huomioiden pohjalta Varikolle tehtiin ensimmäinen, nykyisinkin keskusteluissa pohjana toimiva kolmijakoinen tarjontamalli. Tarjottavat kokonaisuudet perustuvat työelämän tarpeisiin ja Varikon mahdollisuuksiin tuottaa oppimisympäristöjä, joissa eri tyyppiset ja eri kestoiset yhteistyöaiheet voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti ja osapuolia kehittävällä tavalla.

Varikon hankeajan toiminnan osalta tärkeimmiksi osa-alueiksi muodostui yhteistyön rakentaminen yritysten, opiskelijoiden ja Varikon välille. Lähtökohta oli, että toimeksiannot pyritään saamaan rautatielogistiikan toimijoilta ja taasen toimeksiantojen sisältöjä haettiin niin, että niissä tarvitaan laaja-alaisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamista. Yritysten osallistumista helpottamaan tarjosimme mahdollisuutta työpajojen ja tietoiskujen järjestämiseen opiskelijoille, toiminnan tai yrityksen esittelyä opiskelijoille tai yhteistä kehittämisprojektia. Näiden eripituisen ajan vaativien ryhmien alle räätälöimme yrityksen tarpeen kautta sopivan kokonaisuuden toteutettavaksi. Tarjottavat kokonaisuudet jaettiin kolmeen isompaan ryhmään, joiden sisällä Varikolla on mahdollisuus tarjota erilaisia tuotteita ja toteutusmalleja yhteistyön tarpeisiin.

Oppimisympäristöinä käytettiin kampusten tiloja, yhteisöllisen työskentelypaikka Viiraamon tiloja, yrityksen omia tiloja ja ohjaamisessa käytettiin hyvin paljon myös verkkoympäristöä. Viiraamo on yhteisöllinen työtila Kouvolan keskustassa. Tila on tarkoitettu yrittäjille, opiskelijoille, kehittäjille ja kaikille niille, joiden työ on liikkuvaa ja projektiluontoista. Tällaista erilaisten oppimisympäristöjen käyttämistä pidettiin niin opiskelijoiden kuin toimeksiantajankin näkökulmasta tehokkaana ja joustavana tapana tehdä yhteistyötä.

Varikossa syntyvän oppimis-, innovaatio- ja tutkimuskeskuksen lisäksi oli tavoitteena lisätä Kouvolan tunnettuutta rautatiekaupunkina ja korostaa Kouvolan TEN-T (Trans European Network - Transport) statusta Euroopan ainoana liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaalipaikkakuntana Suomessa sekä liikenteen monimuotoisuuden ja liikennemuotojen yhdistämisen lisäämiseksi RRT (Rail Road Terminal) ympäristössä. Varikolla tehtiin yhteistyöprojekti Kouvola Innovation Oy:n ja Railgate Finlandin kanssa. Projektin tavoitteena oli kartoittaa Suomen ja muiden pohjoismaiden tärkeimmät vienti- ja tuontituotteet Kiinaan sekä selvittää mitkä tuoteryhmät soveltuisivat kuljetettavaksi rautateitse Aasiaan tai sieltä Pohjoismaihin ja edelleen Eurooppaan. Opiskelijat esittelivät tuloksia Varikon järjestämässä TrackAsia -asiantuntijaseminaarissa 13.9.2018.

Seminaariin osallistuneista suurin osa oli huolinta ja logistiikkatoimijoita ja Kiinankauppaa käyviä yrityksiä. Lisäksi seminaariin osallistui opiskelijoita, opettajia ja muita aiheesta kiinnostuneita. Seminaarin ohjelma koostui asiantuntijapuheenvuoroista, joissa kuultiin muun muassa RRT-alueen kehittämissuunnitelmista, Railgate Finlandin ajankohtaisia kuulumisia, palveluista vienti- ja tuontiyrityksille, yritysten käyttökokemuksia konttijunan käytöstä, raideliikenneosaamisen ja logistiikan koulutuksesta Kaakkois-Suomessa sekä XAMK:n TKI toiminnasta. Varikon opiskelijaprojektitiimin esitys heidän tekemästään selvityksestä oli hyvin onnistunut ja sai seminaariyleisöltä paljon huomiota osakseen. Opiskelijaprojektin tuloksena syntyi mielenkiintoinen ja asiapitoinen selvitys Kouvolan ja Kiinan Xián välisen junaliikenteen potentiaalista eri tuotteille. Tämä projekti ja seminaari tukivat erinomaisesti Varikon tavoitetta kehittää liikenteen monimuotoisuutta ja liikennemuotojen yhdistämisen lisäämistä RRT (Rail Road Terminal) ympäristössä, sekä vahvistaa Kouvolan asemaa Euroopan pohjoisimpana TEN-T verkostoon kuuluvana rautatieliikenteen solmukohtana.

Varikossa toteutettiin myös useita tietoiskuja, kävimme mm. Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutus Oy:ssä (KRAO) tutustumassa rautatiealan simulaattorikoulutukseen XAMK:n TKI henkilöstön voimin. Lisäksi Varikko vei kansainvälisen opiskelijaryhmän sekä Kiinantuote –projektitiimin tutustumaan Kouvolan RRT-alueeseen sekä tutustutti osallistujat RRT-alueen kehittämissuunnitelmiin kevään 2018 aikana. Varikko järjesti myös tietoiskutyyppisen tutustumisvierailun Kouvolan ratatekniseen oppilaitokseen (ROK), joka on liikenneviraston omistama uutukainen oppimiskeskus Kouvolassa. Käynnille osallistui XAMKin TKI ja opetushenkilöstöä sekä ammattikorkeakouluopiskelijoita. Pidimme myös tietoiskutyyppisen ”Railgate Intro” työpajan kansainvälisille (International Business) opiskelijoille marraskuun lopussa Viiraamolla. Työpajassa pureuduttiin tehtävien kautta Railgate Finlandiin ja Kouvolan RRT alueen mahdollisuuksiin kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta, sivuten opiskelua ja karttuvia taitoja myös harjoittelu- ja työpaikkamahdollisuuksia ajatellen. Nämä tietoiskut lisäsivät tietoisuutta alueen rautatiealan mahdollisuuksista ja mahdollistavat oppilaitosyhteistyön kehittämistä myös jatkossa.

Varikolla tehtiin yhteistyötä logistiikkaa ja rautatiealaa kouluttavien oppilaitosten kanssa. Tästä yhteistyöstä yhtenä esimerkkinä on Varikolla tuotettu video Kouvolan logistiikka- ja rautatiealan koulutuksesta. Videon ajatuksena on tuoda esille alojen eri ammatteja ja niihin kouluttautumisen mahdollisuuksia Kouvolassa. Videosta tehtiin myös englanninkielinen versio. Video julkaistiin Xamkin Youtube -kanavalla nimellä ”Logistiikka- ja rautatiealan koulutus Kouvolassa”. Videot ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta ja muun muassa Kouvolan Kaupunki on käyttänyt videoita kertoessaan Kouvolan mahdollisuuksista rautatielogistiikassa ja koulutuksessa myös ulkomailla. Oppilaitosyhteistyötä vahvistaaksemme suunnittelimme marraskuulle ”Trackathon2018” innovointitapahtuman yhteistyössä Liikenneviraston ratateknisen oppimiskeskuksen (ROK) ja rautatiealankoulutusta tarjoavien oppilaitosten sekä Xamkin Varikon kesken. Tähän työpajaan suunnittelimme ohjelman, johon myös XAMKin opiskelijat pääsivät osallistumaan. Toimeksiannon tavoitteena oli rikastaa ROKn oppimisympäristöä opiskelijoiden ja kouluttajien tarpeen näkökulmasta. Tapahtuma järjestettiin 7.-8.11. Kouvolan ratateknisessä oppimiskeskuksessa, jossa tehtävään pureuduttiin eri oppilaitosten, viranomaisten sekä opiskelijoiden yhteisellä innovoinnilla kiertäen eri rastipisteillä ideoimassa uusia tapoja hyödyntää tiloja ja tukea ympäristössä oppimista. Tapahtumaan osallistui useita rautatiealan oppilaitoksia sekä TKI-henkilöstöä ja opiskelijoita Xamkista ja Hamkista. Tilaisuus sai toimeksiantajalta ja osallistuneilta oppilaitoksen edustajilta hyvää palautetta ja tilaisuus koettiin hyväksi vertaiskehittämisen keinoksi.

Varikon tavoitteena oli myös Lean –menetelmien soveltaminen työpajojen ja kehitysprojektien tukena, johon kevään aikana hankimme koulutuksen kurssilta ”LEAN Six Sigma Green Belt”. Kurssilta opittuja menetelmiä sovellettiin syksyn 2018 opiskelijaprojekteissa ja yrityksille tarjottavilla Lean –valmennuksilla, kuten yrityksille tarjotussa ”LeanYourself” –koulutuksessa, johon sisältyi verkkomateriaali ja kolme työpajaa. Xamkin henkilöstön kouluttamisen tavoitteena on tuottaa jatkuvuutta Lean menetelmien käytössä, opiskelussa, työpajoissa ja välineiden käytössä hankkeen toimenpiteiden lisäksi myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tätä ajatusta edistääksemme teimme Lean –valmennuksia varten verkko-oppimisympäristö Moodleen oppimateriaalia, jonka tarkoitus on johdattaa osallistujat Lean ajatteluun ennen heille järjestettäviä työpajoja. Valmennukseen osallistui useita henkilöitä eri yrityksistä rautatiemaailmasta, sekä muista yrityksistä ja vielä muutama henkilö Xamkin opetuksesta, TKI-toiminnasta ja opiskelijoista. Hankkeen jälkeen työpajoja ja koulutusta voidaan järjestää halukkaille Xamkilla koulutettujen Lean osaajien toimesta.