Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73073

Hankkeen nimi: #DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0855115-7

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 0447022700

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.ladec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kimmo Seppänen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintakehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.seppanen(at)ladec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 7444 060

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä pk-yritysten liiketoimintoja muuttavista tekijöistä tällä hetkellä. DigiLAHTI –hankkeessa on tavoitteena tehostaa yritysten prosesseja, kehittämällä uusia asiakas- ja käyttäjälähtöisiä toimintamalleja, palveluita ja tuotteita yritysten toimintaa digitalisoimalla.

Hanke tuottaa työvälineitä, tietoa ja toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseen pk-yrityksissä, sekä toiminta-alustan yritysten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Pääasiallisina toimenpiteinä hankkeessa ovat soveltuvien teknologioiden asiakas- ja käyttäjälähtöinen kokeileminen ja käyttöönottaminen osana yrityskohtaista liiketoiminnan kehittämistä. Hankekumppaneiden projektitiimit toimivat tiiviissä yhteistyössä toistensa ja yritysten kanssa prosessin eri vaiheissa.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta tietoa ja toimintamalleja, asiakas- ja käyttäjälähtöiselle arvon luomiselle ja päätöksenteon tueksi, yrityksille, kehitystoimijoille, julkishallinnon päättäjille ja koulutusorganisaatioille. Tulokset ovat merkittäviä Päijät-Hämeessä, jossa digitalisaation mahdollisuuksia on hyödynnetty Suomen mittakaavassa keskimääräistä vähemmän.

Hanke toteutetaan kolmena työpakettina, siten että

1.LUT kehittää yhteistyössä yritysten kanssa työvälineitä, joiden avulla pk-yritysten tarpeet ja mahdollisuudet digitalisaation tuomalle kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle löydetään ja voidaan hyödyntää konkreettisina kehittämiskohteina niin organisaation sisällä kuin asiakasrajapinnoissa.
2.LADEC luo pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisprosessin, työkalut ja toimintamallin uusien digitaalisten teknologioiden ja ohjelmistojen ja näiden avulla luotujen sovellutusten esittelyyn, kokeiluun ja yrityskohtaisten kehitysprojektien toteuttamiseen, käyttäen lähtökohtina yritysrajapinnassa spesifioitavia tarpeita.
3.LAB tukee alueen yrityksiä hyödyntämään alueella olevaa digiosaamista sekä digitaalisia teknologioita oman liiketoimintansa kehittämiseksi. Alueen osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi sekä osaamisvajeen tunnistamiseksi LAB luo uuden ketterän toimintamallin sekä kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisen palvelun yhteistoiminnan tiivistämiseksi, selkeyttämiseksi ja systematisoimiseksi.

Lahdessa kehitettävä yritysten käyttäjälähtöinen toimintojen digitalisoimisen malli ja toimintaympäristöratkaisu ovat myöhemmin hyödynnettävissä myös muilla alueilla Suomessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat PK-sektorin palvelu- ja teollisuusyrityksiin, näiden asiakkaisiin ja mahdollisesti jopa asiakkaiden asiakkaisiin; digitaalisten palveluiden tuottajiin sekä teknologiaratkaisujen kehittäjiin Päijät-Hämeessä.

Hankkeen ydinkohderyhmää ovat päijäthämäläiset pk-yritykset, joilla on kasvun ja uudistumisen tarve tai tavoite. Kohderyhmän yritykset hakevat liiketoiminnalleen kansainvälisyyttä ja pyrkivät kehittämään toimintaansa ja osaamistaan.

Osaamisen tason mukaan jaotellut kohderyhmät:
1. Yritykset, jotka voisivat hyödyntää digitaalisuutta liiketoiminnassaan, mutta eivät vielä tiedosta mahdollisuuksia
2. Yritykset, jotka tiedostavat mahdollisuudet hyödyntää digitalisaatiota liiketoiminnassaan, mutta eivät tiedä miten se tehdään.
3. Yritykset, jotka tiedostavat digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet liiketoiminnassaan, tietävät miten se tehdään, mutta joilla ei ole laitteita tai resursseja toteutukseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

1) Yritykset, joihin välittömät toimenpiteet eivät kohdistu
2) Julkinen sektori
3) Kaupunkilaiset
4) Alueen yritysten yhteistyökumppanit kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla
5) Yrityskehitystoimijat ja koulutussektori muualla Suomessa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 656 199

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 656 199

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 937 429

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 937 429

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektin toimenpiteiden ja kohderyhmien osalta on analysoitu sukupuolinäkökulmaa hyödyntäen Suvauskonetta (http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php). Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti kohdentamatta toimenpiteitä erityisesti kumpaakaan sukupuolta suosivasti. Naisten ja miesten osuus kohderyhmän yrityksissä vaihtelee toimialoittain
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toteutuksessa pyritään huomioimaan tasa-arvo mahdollisimman hyvin suosimatta erityisesti kumpaakaan sukupuolta. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti ja työpakettien sisällöt kohtelevat molempia sukupuolia tasapuolisesti tavoiteasettelun ja toimenpiteiden osalta. Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös hankkeelle perustettavan ohjausryhmän osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja kohtelee molempia sukupuolia tasapuolisesti tavoiteasettelun ja toimenpiteiden osalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Digitaalisten palvelujen kehittäminen vähentää osaltaan liikkumisen tarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Digitaaliset ratkaisut vähentävät materiaalien käyttöä ja kulutusta tuotannossa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Liiketoimintamallien ja digitaalisuuden kehittäminen edistää paikallisten yritysten kilpailukykyä ja synnyttää pitkällä tähtäimellä uutta liiketoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Liiketoimintamallien uudistaminen, palvelujen ja digitaalisten toimintamallien kehittäminen edistävät yritysten aineetonta arvontuotantoa
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Digitalisaation ja sähköisten palvelujen kehittäminen vähentää ihmisten ja tavaran liikuttamisen tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Opiskelijoiden hyödyntäminen yritysten kehittämisprojekteissa edistää työllistymistä. Uudet digitaaliset liiketoimintaideat edistävät uusien yritysten syntymistä.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että tässä hankkeessa arvioidaan toteutuksen eli valittujen toimintamallien vaikutusta myös sukupuolten tasa-arvon kannalta. Haemme kyllä parasta osaamista mm. hankinnoissa sukupuolesta riippumatta ja kehitämme kaikkia yrityksiä. Työkalut sopivat kaikille. Toimimme laaja-alaisesti eri alojen digitalisaatiota edistäen, mutta mikäli vääristymää havaitaan analyysissä, niin korjaamme tilanteen. Esim. HR ja Digi –seminaari osui 95% naisvaltaiseen kohderyhmään, kun taas Data ja IoT –tilaisuus miehille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Kaikki toiminta on yhdenvertaista ja avointa kaikille. Ladec on aktivoinut myös muuten hankkeessa hiukan aliedustettuja maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä erikseen, ja oppilaitokset huomioivat hankkeessa monikulttuuriset opiskelijaryhmät.
Kulttuuriympäristö 2 5
Digitaalisuuden edistäminen edistää lokaalia ja globaalia tiedon välitystä ja yhteenkuuluvuutta. Hankkeessa on myös opiskelijoita monesta kulttuurista. Suomalainen kulttuurin edistäminen on huomioitu siten, että hankkeessa tuetaan kotimaisia tuotteita myyviä kauppiaita mm. designiin fokusoituneita yrityksiä.
Ympäristöosaaminen 2 5
Verkkokauppa vähentää liikkumista kivijal-kakauppoihin, ja tiedonhaussa ja välittämisessä seminaarien tarve vähenee digiratkaisuilla. IoT-ratkaisut tehostavat vähähiilisyyteen pyrkimistä mm. paremman seurannan ja säästöjen kautta. Digitaalisuus lisää taloudellista kestävyyttä alueellamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on onnistunut pääsemään keskeisiin tavoitteisiinsa erityisesti alueemme digitaalisten tarpeiden tunnistamisessa, toimintamallien kehittämisessä digitalisaation edistämiseksi, digitalisaation merkityksen selvittämisessä yrityksille, uusien digitaalisten ratkaisuiden mahdollistamisessa ja tuottamisessa kohderyhmäkeskeisesti ja haastavienkin asioiden avaamisessa esimerkkeineen maakunnassamme. Hanke on antanut monelle sen piiriin päässeelle yritykselle alustan sekä kokonaisvaltaiselle että osittaisille uudistumiselle digitaalisia ratkaisuita hyödyntäen. Suurimpana haasteena on ollut pitkäkestoisten TKI-kehittämisprojektien luominen yritysten ja oppilaitosten välille.

Ladec on onnistunut erityisesti yritysten keskeisten liiketoimintaprosessien ja -muodon sparraamisessa digitalisaation vaikutukset ja erityisesti mahdollisuudet huomioiden, uusien osittain tai kokonaan digitaalisten tuotteiden kehittämisessä hankkeessa kehitetyllä innovatiivisella toimintamallilla ja yritysten avainhenkilöiden ja muiden ammattilaisten digitaalisten valmiuksien nostamisessa. Hankkeen mahdollistamissa asiakaskohtaamisissa ja kehittämisprojekteissa on todennettu asiakasyritysten strategiatyön merkitys menestyksen pohjana ja siihen onkin panostettu paljon. Myös osaajapooli on saatu muodostettua keskeisten aiheiden ympärille.

LAB on tehnyt yritysten käyttöön vuorovaikutteisen DigiRuori-palvelun digitaalisten tarpeiden tunnistamiseen ja sopivan ratkaisun löytämiseen.
LUT on antanut vahvan panoksen alueemme digitalisoitumisen asteen tutkimisessa sisältöineen ja tuottanut työkaluja digiä koskevaan tilanne- ja tarveanalyysiin. Molemmat oppilaitokset ovat verkottaneet hankkeeseen useita opiskelijoita ja LAB on osallistunut myös moniin yrityskohtaisiin kehittämisprojekteihin. Lisäksi LAB on ratkonut ns. kohtaanto-ongelmaa kehittämällä korkeakoulun toiminta- ja palvelumallia. Oppilaitokset ovat tuottaneet paljon julkaisuita (liite).

Hanketta muutettiin perustellusti erityisesti Ladecin osuutta koskien kapeasta tulokulmasta asiakaslähtöiseen, monipuoliseen, yrityskohtaiseen digitalisoitumisen edistämiseen. Muutos toteutettiin 21.5.2019.

Hanke on myös antanut paljon ideoita ja pohjaa jatkotyötä koskien eli digitalisaation edistämiseen ja kohdistamiseen juuri Päijät-Hämeen yrityskentässä.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi