Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73074

Hankkeen nimi: HEINOLA REBOOT - UUTTA KASVUA DIGITAALISUUDESTA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.6.2017 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Heinolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 1068892-9

Jakeluosoite: Rauhankatu 3

Puhelinnumero: 0384930

Postinumero: 18100

Postitoimipaikka: Heinola

WWW-osoite: http://www.heinola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikki Mäkilä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.makila(at)heinola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 769 4141

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HEINOLA REBOOT – UUTTA KASVUA DIGITAALISUUDESTA -hankkeen päätavoitteena on parantaa digitalisaation ja alustatalouden avulla Heinolan seudun yritysten innovaatio- ja kilpailukykyä. Kohderyhmiksi on valittu kaksi Heinolalle keskeistä sektoria: matkailu- ja palveluala sekä teollisuuden pk- ja alihankintayritykset. Hankkeen myötä myös kaupungin oma osaaminen, verkostot ja kyky tukea yritysten innovaatiotoimintaa vahvistuvat. Kokonaisuudella edesautetaan Heinolan yritysten liiketoiminnan ja toimintatapojen uudistumista, digitaalisuuteen perustuvien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä uudenlaisten työpaikkojen, liiketoimintamallien ja ekosysteemien syntymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

2 Heinolan kannalta keskeistä sektoria, jotka voivat hyötyä digitalisaatiosta merkittävästi:
- Matkailu- ja palvelualan yritykset ja potentiaaliset yrittäjät
- Teollisuuden pk- ja alihankintayritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Järjestelmätason digiosaajat ja osaamiseltaan potentiaaliset (yritykset ja asiantuntijat)
- Verkkoliiketoiminnassa mukana olevat yritykset ja asiantuntijat
- Ohjelmistoyritykset ja nuoret alkavat ohjelmistoyrittäjät (Sofware Academy -hankkeen osaajat ja yhteistyökumppanit, voivat tarjota mm. skaalattavia sovelluksia paikallisesti pääkaupunkiseudun ohjelmistoalihankinnan lisäksi)
- Heinolan kaupungin elinvoimapalvelut (uutta osaamista ja käytännön työkaluja yrityskehittämiseen ja innovoinnin tukemiseen)
- Päijät-Hämeen ja Uudenmaan koulutus- ja tutkimusorganisaatiot (osaamistarpeet -> innovaatiotoiminnan tukeminen)
- Kaupunkiorganisaatio (julkisten palvelujen innovatiiviset hankinnat ja palveluntarjonnan tuki uudentyyppisille yrityksille)
- Heinolan kaupunki (verotuloja ja elinvoimaa)
- Heinolan asukkaat (työpaikkoja ja palveluja)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 91 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 182

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 545

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lampikatu 8

Postinumero: 18100

Postitoimipaikka: Heinola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tasa-arvokysymyksiä ei ole tunnistettu keskeiseksi haasteeksi hankkeessa. Myös naisyrittäjien kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia tuetaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toteutuksen aikana pyritään varmistamaan sukupuolten yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Digitalisaatio vähentää ylimääräistä materiaalien käyttöä (esim. tulostus) ja turhaa liikennettä (etätyö, sähköiset verkostot).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Digitalisaatio vähentää ylimääräistä materiaalien käyttöä (esim. tulostus) ja turhaa liikennettä (etätyö, sähköiset verkostott. Suorempi vaikutus teollisuuden digitaalisilla ratkaisuilla esim. ympäristömonitorointiin liittyvissä ratkaisuissa)
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Teollisuuden digitaaliset ratkaisut (esim. ympäristömonitorointi)
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Teollisuuden digitaaliset ratkaisut (esim. ympäristömonitorointi)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Teollisuuden digitaaliset ratkaisut (esim. ympäristömonitorointi) ja niiden välillinen vaikutus suojeltaviinkin kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Digitalisaatio vähentää ylimääräistä materiaalien käyttöä (esim. tulostus, paperijäte)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Myönteistä vaikutusta voi synty kiertotalouden digitaalisten palveluiden kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Lisää osaamista yrityksille ja yrityskehittäjille. Elinkeinorakenteen uudistamista ja monipuolistamista digitalisaation avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Yritysten paremmat kasvu- ja toimintavalmiudet ja osaaminen digitaalisten ratkaisujen kehittäjinä, soveltajina ja hyödyntäjinä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Sähköiset palvelut ja työkalut mahdollistavat etätyön ja -kokoukset. Liikenne- ja liikkumispalvelut (MaaS) tehostavat liikkumista ja voivat siten vähentää ympäristövaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Tavoitellaan työpaikkoja ja yritysten liiketoiminnan kasvua. Positiivista vaikutusta odotetaan myös matkailu- ja palvelusektorin tarjonnan lisääntyneestä digitaalisesta saavutettavuudesta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvo on ajatuksena sisäänrakennettu hankkeen toteutukseen ja keskeisiin arvoihin. Ei kuitenkaan odoteta erityistä, mitattavaa vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Digitaalisuus rikkoo rajat. Antaa mahdollisuuksia myös monikielisyydelle.
Kulttuuriympäristö 3 5
Kulttuuriympäristön esille nostaminen digitaalisaation avulla matkailu- ja palvelusektorilla.
Ympäristöosaaminen 3 5
Digitaalisaatio voi liittyä mm. ympäristövaikutusten mittaamiseen ja monitorointiin sekä vastaavasti niihin liittyvien palveluiden ja osaamisen kehittämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

HEINOLA REBOOT – UUTTA KASVUA DIGITAALISUUDESTA -hankkeen päätavoitteena oli parantaa digitalisaation ja alustatalouden avulla Heinolan seudun yritysten innovaatio- ja kilpailukykyä. Kohderyhmiksi valittiin kaksi Heinolalle keskeistä sektoria: matkailu- ja palveluala sekä teollisuuden pk- ja alihankintayritykset. Hankkeessa etsittiin uusia tapoja, joilla yritykset pääsisivät käsiksi digitalisaation ja alustatalouden mahdollisuuksiin sekä kartoitettiin laajasti paikallisten yritysten tarpeita ja mahdollisuuksia. Alueella toimii muutamia edelläkävijäyrityksiä, joissa digitalisuutta ja uusia teknologioita on hyvin hyödynnetty tuotanto-, henkilöstöhallinto- ja talousprosesseissa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Suurella osalla pk-yrityksistä digitalisaatiota hyödynnetään kuitenkin vähäisesti ja vain muutamalla alueilla kuten esimerkiksi talousjärjestelmissä ja digimarkkinoinnissa. Lisäksi yritykset kokevat vielä tällä hetkellä, ettei heillä ole osaamista eikä aikaa paneutua. Hankkeen tuloksia ja johtopäätöksiä tullaan hyödyntämään Heinolan kaupungin elinvoimapalvelujen yrityskehittämisen tulevissa toimenpiteissä, ja yrityksille haetaan aktiivisesti yhteistyötahoja ja –kumppaneita digitalisaation laaja-alaisempaan käyttöönottoon ja verkottumiseen.