Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73079

Hankkeen nimi: Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen - tuotteistuksesta vientiin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 30.4.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden seutu - Lahti Region Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1074350-2

Jakeluosoite: Salpausselänkatu 7

Puhelinnumero: 0207 281 760

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.visitlahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Forsman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.forsman(at)lahtiregion.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405162803

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet

Suomen talvikaupungit Lahti, Rovaniemi ja Helsinki ovat muodostamassa talviosaamisen verkostoa, jossa kaupunkien matkailun ja elinkeinoelämän toimijat (alueorganisaatiot, tapahtumatoimijat, matkailuyritykset, urheiluopistot, muut matkailu- ja tapahtumasidonnaiset toimijat) saadaan entistä aktiivisemmin toimimaan kansainvälisillä markkinoilla keskenään yhteistyössä ja kehittämään kohdemarkkinoille (Aasia: Kiina, Etelä-Korea) sopivia talvimatkailutuotteita tai vastaavasti saamaan nykyisille jo olemassa oleville tasokkaille tuotteille ja palveluille uusia markkinoita. Talvikaupunkien verkosto on uusi toimintamalli, jonka avulla haetaan yli maakuntarajojen uutta osaamista (yhteistyötoimintamallin kehittäminen). Tavoitteena on kehittää talviosaamisesta kiinnostuneille Kiinan ja Etelä-Korean markkinoille asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita yhdistämällä eri tahojen osaamista. Hankkeessa keskitytään myös viennin edistämiseen: talviurheilu- ja talvitapahtumaosaamisen vientiin, hyvinvointi-, liikunta- ja urheiluteknologiaan sekä urheiluun ja liikuntaan liittyviin tuotteisiin.

Hankkeen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- Mukana olevien yritysten ja tahojen tuotekehitystoimenpiteet: uudet tuotteet ja palvelukokonaisuudet, uuden teknologian kehittäminen tai hyödyntäminen jne.
- Erityisosaamisesta kiinnostuneiden kiinalaisten toimijoiden vierailut alueelle (technical visits)
- Mediavierailut alueelle (talviosaamisen esittely)yhteistyössä Finpron / Team Finlandin kanssa
- Osallistuminen erikseen sovittaviin valtakunnallisiin vienninedistämistoimenpiteisiin (yhteistyö Finpro / Team Finland, Helsinki, Rovaniemi, Lahti, Vierumäki, Pajulahti, Ladec)
- Näkyvyys Etelä-Korean talviolympialaisissa Suomi-osastolla: teemana suomalainen talviosaaminen

Hankkeen tulokset

- Lahden seudulla toimivat pk-yritykset (Lahti Region mukaan luettuna) ovat kehittäneet, tuoneet markkinoille ja ottaneet käyttöön uusia ja parannettuja tuotteita, tuotantomenetelmiä, teknologioita ja palveluita
- Uutta liiketoimintaa on syntynyt (vientitulojen kasvu ja uusien työpaikkojen syntyminen)
- Uusi ylimaakunnallinen yhteistyömalli toimii
- Lahden seudun matkailutulon ja matkailullisen vetovoiman kasvu
- Suomalaisen talvimielikuvan vahvistuminen uudella, raikkaalla tavalla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Yhteistyökumppanit alueen pk-yritykset, urheiluopistot, urheiluvälinetoimittajat, tapahtumatoimijat, rakennusliikkeet

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Pienemmät ohjelmapalvelutoimijat, urheiluopistojen (Vierumäki, Pajulahti) alihankkijat, talviurheilu valmiuksia toteuttavat yritykset
- Opiskelijat (LAMK, Haaga-Helia)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 448 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 448 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 640 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 640 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei tehdä toimintaymmpäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulmaa ei huomioida hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
Julkisen liikenteen hyödyntäminen: techical visits, ryhmät yms.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

” Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen – tuotteistuksesta vientiin ” –hanke (WKH) tavoitteena oli kaupallistaa ja konseptoida Kiinan markkinoille alueellista talviurheiluun linkittyvää matkailu- ja vientitoimintaa sekä tähän liittyvää erityisosaamista.

Peking järjestää vuoden 2022 talviolympialaiset ja tämän taustalla Kiinassa on käynnistetty laaja-alainen valtiollinen ohjelma, jonka tavoitteena on rakentaa talviurheiluun liittyvää infrastruktuuria ja tutustuttaa 300 miljoonaa kiinalaista lumilajien maailmaan. Tämä avaa merkittäviä vientimahdollisuuksia suomalaiselle talviurheiluosaamiselle ja myös Suomeen suuntautuvalle urheiluun sekä liikuntaan segmentoidulle matkailulle.

Hankkeessa rakennettiin ” Lahti – Winter Sports Capital ” -brändi ja identiteetti, jonka vahvan asemoinnin ja tarinan alle tuotteistettiin alueen matkailu- ja vientitoiminnon talviurheilu- ja matkailuteeman mukaisesti. Tämä toimi koko hankkeen ohjaavana ja strategisena toimintona.

Hankkeet tavoitteet:

1. Alueen talviurheiluun liittyvän yritystarjonnan tuotteistaminen toimivaksi ja yhtenäiseksi brändiksi Kiinan markkinoille
2. Lahden alueen tunnettuuden edistäminen Kiinan markkinoille
3. Kiinan verkoston ja liidien luominen
4. Strategisen ja pitkäjänteisen yhteistyömallin rakentaminen ja kehittäminen


Hankkeen tulokset:

- Vahva ja tunnettu teemaan konseptoitu brändi, joka aktiivisella läsnäololla ja viestinnällä on saavuttanut Kiinassa jo tunnettuutta
- Lahden seudun aseman vahvistaminen Suomen johtavana talviurheilun ekosysteeminä
- Kiinalaisten yöpymisvuorokauden hankkeen aika +45% (talviaikana yli 300 %)
- Matkailun teemoitus ja segmenttien valinnat kohdemarkkinat huomioiden
- Lahden kaupungin ja tulevan Olympiakaupungin Zhangjiakoun ystävyyskaupunkisopimus
- Vahva talviurheilun vientikonsortio, jonka toimijat ovat saaneet hankkeen työn tuloksena myyntiä Kiinasta (valmennus, koulutus, välineiden jälleenmyynti)
- Finlandia Ski Marathon -projektin edesauttaminen
- Business Finlandin Finnish Winter Sport Cluster konseptin rakentaminen yhdessä muiden suomalaisten avaintoimijoiden kanssa. Suomi-konsortion valjastaminen Lahden seudun yhteistyöverkostoksi Kiinan markkinalla.
- Lahden rooli on hankkeen toimien myötä rakentunut keskeiseksi suomalaisen osaamisen viennissä Kiinaan
- Weibo -sosiaalinen media
- Vaikuttava mediahuomio Kiinassa ja Suomessa
- Vahva verkosto Kiinan talviurheilun ja matkailun sektoreilla