Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73096

Hankkeen nimi: SUOKONE 2025

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.12.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOKONE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2301680-6

Jakeluosoite: Lastaajantie 1

Puhelinnumero: +358 86662011

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.suokone.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Meriläinen Tuomo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo.merilainen(at)suokone.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 685 390

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vienninedistämishanke, jolla Suokoneen toiminta saatetaan vähemmän riippuvaiseksi turvetuotannon koneiden ja laitteiden valmistuksesta sekä kotimaan ailahtelevista markkinoista. Vientitoiminnan ja tuotekehityksen resursseja lisäämällä mennään hallitusti uusille markkina-alueille hyödyntäen viime vuosina tehtyjä suurehkoja tuotekehityshankkeita. Tuloksena saavutetaan vientivetoinen kannattava kasvu-uralla oleva yritys Suokone Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 237 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 235 477

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 237 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 235 477

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lastaajantie 1

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei perusteluja
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei perusteluja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
EI perusteluja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 0
Murskaus paikan päällä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
Polttaminen vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 0
Murskattu orgaaninen aines sekoitettuna maaperään luo hyvät olosuhteet eliöille.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Polttaminen vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
EI vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Jätteiden määrä väheneen kun murskataan orgaaninen aines paikan päällä ja sekoitetaan maaperään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
EI vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Taloudellinen ratkaisu joka parantaa kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Vähentää materiaalien kuljettamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Vaikea kuvitella vaikutusta juuri tähän.
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikea sanoa.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suokone 2025. Hankkeessa organisoitiin Pohjois-Amerikan markkinointi ja myynti MeriCrusher tuotteille sekä kehitettiin uusia tuotteita markkinaan sopivaksi, MeriCrushereiden myynti ja markkinointi ovat hyvällä stabiililla tasolla kohdealueella ja potentiaali on suuri. Suokone on projektin aikana kehittänyt uusia tuotteita ja tämän hankkeen avulla saaneet niille tunnettuutta ja menekkiä Euroopan alueelle. Samoilla aktiivisilla markkinointitoimenpiteillä olemme saaneet myös Eurooppaan uusia kohdemaita ja niihin maahantuojia. Venäjältä olemme löytäneet uusia yhteistyökumppaneita koneiden markkinoille saattamiseksi ja kaupankäynti sinne on jo hyvässä vauhdissa. Hankkeen aikana olemme kehittäneet tuotantoamme joustavaksi siten, että se pystyy vastaamaan nopeasti hyvään kysyntään, joustavuus perustuu suomessa siajitseviin pitkäaikaisiin yhteistyökumppneihin sekä keskittymällä omassa tuotannossa siihen mitä parhaiten osaamme.