Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73104

Hankkeen nimi: Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2017 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Jakeluosoite: PL 11000

Puhelinnumero: 09 47001

Postinumero: 00076

Postitoimipaikka: AALTO

WWW-osoite: http://www.aalto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Juhani Serkkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtava tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.serkkola(at)aalto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407514350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAVOITE: Digimaa-pilvipalvelun tavoitteena on tehostaa ja vähentää luonnonkiviainesten käyttöä sekä edistää korvaavien uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa (esim. 50% tuhkamäärästä; nykyään 11%). Hanke tähtää uudistettavan MARA-asetuksen soveltamiseen. Tehtävänä on tehostaa maarakentamisen logistiikkaa, helpottaa maa-ainesten toimituksia ja vähentää kuljetusten kustannuksia. Palvelutavoitteena on luoda moderni maarakentamisen pilvipalvelu, jota yritykset käyttävät yhdessä toimitusketjussaan. Yritykset tekevät pilvipalvelussa digitaaliset maa-aineisten tilaukset koko toimitusketjulle; täyttävät sähköiset siirtokirjat ja allekirjoitukset; seuraavat kuormatoimituksia reaaliajassa; sekä vastaanottavat tilasto- ja paikkatietoon perustuvat raportit uusiomateriaaleista ja myöhemmin muista maa-aineksista. Viranomaiset voivat käyttää dataa ja käyttöliittymää paikkatietopalveluissa. Yritykset ja organisaatiot saavat demopalvelun testikäyttöön ja antavat sen toimivuudesta palautetta. Palvelun ominaisuuksia kehitetään edelleen.


TOIMINTAPERIAATTEET: Tilaus-toimituspalvelu perustuu sopimukseen uusiomateriaalin tuottajan, maarakentajan ja kuljetuksen kesken. Palvelu aktivoidaan selaimella (PC, tabletti, älypuhelin) uudessa sopimuksessa ja päätetään, kun maarakentaminen on toteutettu (ei ohjelmistoinvestointeja). Kullakin toimitusketjun yrityksellä on oikeus vain omiin tietoihin. Viranomaiset hyödyntävät uusiomateriaalien MARA-asetuksen paikkatietoa. Tietoturva varmistetaan korkean suojavarmuuden kirjautumisella (https://). Palvelu ottaa huomioon maarakentamisen tietomallinnuksen ja tiedonsiirron periaatteet (InfraBim ja InfraRyl).


TOIMENPITEET: Aalto-yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu kehittävät yhteistyössä yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa seuraavat työpaketit: TP1 Maarakentamisen toimitusketjun vaatimukset suunnitellaan yritysten kanssa Digimaa-palvelulle; TP2 Maarakentamisen pilottikohteet valitaan urakkasopimuksista yritysten kanssa (Klaukkakan ohitustie, Valtatie 12, Lahden eteläinen sisääntulotie 167 ja pääkaupunkiseudulla kevyen liikenteen väylä); TP3 Selvitetään maarakentamisen kenttä- ja tiekohteet sekä varastointi- ja terminaalikohteet. Palveluun suunnitellaan maa-ainesvarastojen ja rakennuskohteiden etäisyyksiä mittaavia algoritmeja; TP4 Pilvipalveluun luodaan moderni arkkitehtuuri ja tietomallit; TP5 Tilauspalvelun ohjelmointidemonstraatiossa käytetään moderneja ohjelmistoja, kuten Scala; TP6 Siirtokirja ja muu datasiirto ohjelmoidaan osaksi toimitusketjun arkilogistiikkaa; TP7 Raportointi- ja paikkatietosovellutukset ohjelmoidaan järjestelmän tuottamalle datalle; TP8 Digimaa-palvelua testataan yrityksissä, ja yritykset ottavat kantaa palvelun toimivuuteen ja jatkokehitykseen; TP9 Kansallisille ja kansainvälisille sidosryhmille jaetaan tietoa hankkeesta ja palvelusta; TP10 Hankkeen tuloksista tiedotetaan lehdissä ja muussa mediassa; sekä TP11 Palvelun ylläpitämisestä ja hyödyntämisestä yrityksille tehdään jatkosuunnitelmat.


TULOKSET: Lyhyt aikaväli: Tuloksena syntyy demonstraatio Digimaa-pilvipalvelusta. Maarakentamisen yritykset testaavat pilvipalvelua omien urakkasopimustensa täytäntöönpanossa. Digimaa tehostaa yritysten maarakentamisen materiaalien hankintaa ja kuljettamista. Hanke kokoaa maarakentamisen toimitusfoorumin. Maarakentamisen toimijat, uusiomateriaalien tuottajat ja julkisyhteisöjen edustajat sopivat menettelytavoista uusiomateriaalien hyödyntämisessä. Projekti toimii opiskelijoiden harjoitteluareenana maarakentamisen, tietotekniikan ja ympäristöhallinnan aloilla. Pitkä aikaväli: Digimaa tarjoaa menetelmän uusiomateriaalien paikkatiedolle (mm. tuhka, betoni, asfaltti, valimohiekka, pohjatuhka, kalkki). Uusiomateriaalien hyödyntämisasteen odotetaan paranevan 30% uusiomateriaaleja tuottavissa yrityksissä. Uusiomateriaalien keräys, käsittely ja puhdistus edistää kierrätykseen soveltuvien materiaalien käsittelyä kierrätyskeskuksissa. Pyrkimyksenä on vähentää neitseellisten maa-ainesten käyttöä tie-, katu- ja kenttärakentamisessa 6%.


TAUSTA: Digimaa on suunniteltu Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen, LAMK:n ja yritysten kanssa. Digimaa on osa Uudenmaan kärkihankekokonaisuutta ”Kiertotalous ja Cleen Tech” (2016-2017), jossa kehitetään älykkyyttä ja ympäristöystävällistä teknologiaa sekä Päijät-Hämeen ”Kiertotalousvisio ja kiertotalouden tiekartta –ohjelmaa (valmistuu keväällä 2017). Yritysten kanssa on alustavasti keskusteltu rajapintayhteistyöstä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Digimaa-palvelun varsinaisia kohderyhmiä ovat:
(a) Maarakennusyritykset ja niiden toimitusketjujen osapuolet. Toimitusketjut koostuvat seuraavista yrityksistä: Maarakennusyritykset (urakoitsijat), maa-aineisten tuottajat, uusiomateriaalien tuottajat, kuljetusyritykset ja rakennuskohteen vastaanottajayritykset.
(b) Uusiomateriaaleja tuottavat yritykset (esim. lämpö- ja sähkövoimalaitokset, asfalttiyritykset, kierrätysbetoniyritykset)
(c) Infran ja maarakentamisen suunnittelu- ja konsulttiyritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Digimaa-palvelun välilllisiä kohderyhmiä ovat:
(a) Muita materiaaleja tuottavat yritykset ja niiden toimitusketjut (esimerkiksi biomassojen sivuvirtamateriaalit)
(b) Kuntien ja Liikennerakennusvirastojen maarakentamisesta vastaavat viranomaiset ja suunnittelijat
(c) Ympäristöviranomaiset
(d) Kaavoituksesta vastaavat suunnittelijat
(e) Tutkimuslaitokset

Hanke auttaa myös kuntia seuraamaan maarakentamisen resurssitehokkuutta ja kiertotalouden toteutumista. Mikäli hankkeen toteutusmalli viedään laajemmin kansalliselle tasolle, voidaan sen avulla tuottaa materiaalivirtojen seurantatietoa EU:n velvoiteraportointia ja kierrätystavoitteiden toteutumisen seurantaa varten.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 309 083

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 309 083

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 441 548

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 441 548

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa, Päijät-Häme

Seutukunnat: Helsingin, Lahden

Kunnat: Kärkölä, Karkkila, Vihti, Lahti, Sysmä, Tuusula, Asikkala, Lohja, Hollola, Pornainen, Sipoo, Nurmijärvi, Vantaa, Kirkkonummi, Hyvinkää, Espoo, Järvenpää, Padasjoki, Orimattila, Siuntio, Mäntsälä, Kauniainen, Hartola, Kerava, Heinola, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristössä on kiinnitetty huomiota sukupuolijakaumaan. Työympäristö on maarakentamisessa selkeän miesvaltainen. Sukupuolinäkökulma on otettu valmistelussa huomioon. Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti, vaikka pääkohderyhmässä miehet ovat yliedustettuina. Digitaaliset kiertotalouden ratkaisut ja palvelut hyödyntävät sekä naisia että miehiä tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen asiantuntijat ovat sekä miehiä että naisia. Projektiin pyritään rekrytoimaan osaamisen perusteella yhtä paljon miehiä ja naisia. Projektin toivotaan edistävän naisten työllistymistä maarakentamisen alalle. Digimaa luo uudentyyppisen kommunikaatiokanavan maarakentamisen liiketoimintaan, jossa myös naisilla on keskeinen rooli suunnittelussa, tilaus-toimitusten organisoinnissa ja materiaalikuljetuksissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen digitaalisen pilvipalvelun päätavoite on sukupuolineutraali. Sitä käyttävät miehet ja naiset yhtä helposti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Uusiomateriaalit säästävät neitseellisiä maa-aineksia ja luonnonvaroja. Palvelu myös edesauttaa luonnovarojen käytön seurantaa raportoinissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Palvelun odotetaan tehostavan kuljetuksia ja näin vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä. Samoin kun voidaan säästää energiaa luonnonvarojen hankinnassa ja murskaamisessa, vähennetään päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Välillinen vaikutus maisemahaittojen ja pohjavesiriskien vähenemiseen (neitseellisten maa- ja kiviainesten oton vähenemisen seurauksena).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
Uusiomateriaalien käyttö perustuu uudistettavan MARA-asetuksen riskiperusteisiin ympäristökriteereihin (sovelluskohteet, rakennetyyppi, materiaalien pitoisuus- ja liukoisuusraja-arvot).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei toteuteta Natura 2000 -alueilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Projekti edistää jätemateriaalien laadun parantamista ja hyödyntämistä maanrakennuskohteissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
Palvelu tukee energiapuun kiertoa polttoaineesta metsien tuhkalannoitukseen ja metsäteiden rakentamiseen. Kierron sulkemisen kautta projekti edistää energiapuun käyttöä lämmitysyrityksissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Digimaa kytkee rakennuskohteissa paikalliset rakennusalan pk-yritykset toimitusketjuun. Maanrakennusalan toimijat rekisteröityvät toimitusrenkaaseen. Järjestelmällä on myös helppo seurata sitä, että esimerkiksi liikennöitsijät ovat saaneet tilauksia kilpailutetuissa sopimuksissa tasapuolisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Digimaa on tyyppiesimerkki aineettomien palvelujen toiminnasta raskaimmassa aineellisten luonnonvarojen siirrossa.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Digimaata voidaan arvioida hyvin myös logistiikan tehostumisen näkökulmasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Projektin vaikutus hyvinvointiin tulee paikallisten yritysten palvelujen käytöstä.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Sukupuolineutraali palveluna, mutta alentaa kynnystä naisten osallistumiselle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Ei merkittävää vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 3
Ei merkittävää vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 5 7
Digimaan palvelun hyödyntäminen maarakentamisessa tulee perustua ympäristöosaamisen ratkaisuihin. Suurin merkitys on kuitenkin sillä, että palvelussa kerääntynyttä dataa voidaan käyttää viitetietona ympäristöalan tutkimuksessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digimaa-projektissa tutkittiin ja kehitettiin mobiilia pilvipalvelua maa-ainesten hankintaan ja siirtämiseen. Tavoitteena oli luoda moderni maarakentamisen tilaus-toimituspalvelu, jota yritykset käyttävät maa-ainesten tilauksissa ja uusiomateriaalien hyödyntämisessä. Hankkeessa luotiin yhteistyössä yritysten kanssa tilaus-toimituspalvelun vaatimusmääreet ja ominaisuudet. Palvelulle suunniteltiin taustajärjestelmän arkkitehtuuri ja kehitettiin käyttöliittymän demonstraatio. Demonstraatio perustuu rooleihin, jossa ovat omat ominaisuudet maa-ainesten tilaajalle, tuottajalle, ajojärjestelijälle, kuljettajalle ja vastaanottajalle. Tilaustiedot siirtyvät automaattisesti seuraavalle työntekijälle toimitusketjussa, ja toimitukset kuitataan järjestelmään. Demonstraatiota, sen eri versioita testattiin yrityksissä. Pyrkimyksenä on tehostaa maa-ainesten hallintaa, edistää uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa sekä luoda alalle reaaliaikainen siirtokirja- ja raportointipalvelu. Digimaa-projektin on rahoittanut EU:n Aluekehitysrahasto (EAKR) vuosina 2017-19. Tilaus-toimituspalvelun kehittäminen jatkuu toteuttajatiimin toimesta vuonna 2020.