Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73115

Hankkeen nimi: Eneferm Oy:n kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.6.2017 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ENEFERM OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2470762-5

Jakeluosoite: Kustaa Vaasankatu 2-4

Puhelinnumero: +358 442763010

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: HAAPAJÄRVI

WWW-osoite: http://www.eneferm.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niskanen Jouni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni(at)eneferm.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440666730

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

uuden teknologian testaus ja kehitystyö

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 74 502

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 83 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 74 502

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Erkkiläntie 1

Postinumero: 85800

Postitoimipaikka: HAAPAJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tarpeen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tarpeen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 10
Teknologialla voidaan estää ravinteiden karkaamista vesistöihin ja metaani päästöjä ilmakehään
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 10
Raaka-aine on biopohjaista ja usein juuri kyse on jätteestä jota ei muutoin järkevästi voida hyödyntää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Raaka-aine on biopohjaista ja usein juuri kyse on jätteestä jota ei muutoin järkevästi voida hyödyntää
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Välillisesti voidaan tuoda markkinoille ratkaisu joka lisää maatilojen mahdollisuuksia kannattavaan monipuolisempaan elinkeinoon.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Työpaikkojen myötä hyvinvointi lisääntyy
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei ole tavoitteena
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei ole tavoitteena
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole tavoitteena
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole tavoitteena

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa testattiin ja kehitettiin uutta kiertotalousteknologiaa.