Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A73119

Hankkeen nimi: Globaalien prosessien kehitys Clean and Safe Lappalainen Oy

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CLEAN AND SAFE LAPPALAINEN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2236387-3

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P5

Puhelinnumero: +358 407536071

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.cleanandsafe.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Härmä Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.harma(at)cleanandsafe.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408667937

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhtiön voimakas liiketoiminnan ja markkinaosuuksien kasvu Kainuussa ja sen lähiympäristössä on saavuttanut yhtiön itselleen asettamat tavoitteet. Yhtiön toimiva johto sekä yhtiön omistajat ovat asettaneet seuraavan kahden vuoden tavoitteeksi yhtiön kansallisen laajentumisen sekä kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämisen. Erityinen painoalue on teollisuuskohteet suomessa ja Euroopassa. Kansallinen- kansainvälisen liiketoiminnallinen laajentuminen vaatii yhtiön prosessien, toimintojen- ja järjestelmien uusimista sekä kehittämistä, jotta ne vastaavat globaalin toiminnan tarpeita. Yhtiö tulee rekrytoimaan prosessien ja toimintatapojen sekä järjestelmien kehittämistä varten kokeneen ja globaaleissa liiketoiminnoissa pätevöityneen henkilön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 255

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 255

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15 P5

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 40, joihin työllistyvät naiset 32

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36.00, joihin työllistyvät naiset 36.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolineutraali hanke
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolineutraali hanke
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Sukuolineutraali hanke, joka edistää tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 2
Prosessit selkeyttää suurien materiaalivirtojen jätekuormaa. Pakkausmateriaalit, muovit, pesuainekemikaalit
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Sähköautoihin siirtyminen vaiheittain
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
50 henkilön työllisyysvaikutus ja verotulot kunnalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
uudet toimintamallit ja mahdolliset serfioinnit
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Logistiikan optimointi gps- seurannan avulla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Työpaikkojen pysyvyys ja työssä viihtyminen
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Naistyöpaikat ja maahanmuuttoperäisten henkilöiden työllistäminen. Vajaakuntoisten työllistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Eri etnisten taustojen omaavien ihmisten työllistyminen
Kulttuuriympäristö 2 3
Eri etnisten taustojen omaavien ihmisten työllistyminen
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristöstandardien käyttöönotto

9 Loppuraportin tiivistelmä

Clean And Safe Lappalainen Oy toteutti ajanjaksolla 1.9.2017-31.08.2018 laajentumiseen tähtäävien liiketoiminnan kokonaisprosessien kehittämishankkeen. Hankkeessa toteutettiin yhtiön kaikkien kahdellatoista eri paikkakunnan prosessien samanaikainen muutos ja niiden operatiivinen käyttö. Yhtiön hallitus pitää hanketta onnistuneena kaikilta osin. Hankkeen aikana yhtiön liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat molemmat noin 40 %.